İzleyipbatanna

30 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıvayıla Beber Fil

(Cin Mısdıvamızın esgi bi macirası emmi anca goyubiliyon gari. İşlen altındı galıyazdım.) Cin Mısdıva, bubası, bi de gadaşı Suna aşam üzeri mahallide gezipduruladı. Apollolu bi tomofil “yarından sonura bi filin nacap bebeelik etdiyini göcesiniz” deyi çığırıpbadı.Suna bubasına “bubacım bize beber fili götür” dedi. Cin Mısdıvı da “bubacım bize götür” dedi. Bubası ikisinin de yanaglarına oşuyarak “bendi marak edipdurun, bi fil nacap bebelik edibili deyi. Ananızla bıllanıza alalım hapbaraba gidelim” dedi. Cin Mıdıvıyla Suna goşdura goşdura evlerini gitdile analarına “anacım bubam bizi tomofile gatıp beber fili götürcek” dedile. Hemdi hapbaraba gidcez deye analarına muşduladıla. Analarıylan bıllılarıda beber file merag etdile. Bi aşam Cin Mısdıvanın bubası beş dene biledile çıkıp gelme mi. Biletlere salayı sallayıvedi “beni bakın bakem sizi sirk biledi aldım, yarımazlıg etmezseniz size beber fili götürcen” dedi. Amanın bizim cin mısdıvıyla Suna bi sevindile, sevişden evin içindi dombalak aşdıla. Suna bubasına sarıldı. Cin Mısdıvı da altda galır mı odu bubasını sarıldı. Anasıyla bıllası da “çok savol, Allah ırazı olsun” deyi alkış çaldıla. Aşam yimenden sona yayan yapıldak sirki gitdile. Gosgocuman bi çadır vadı. Heş bu gıda gocuman çadır gömemişledi. Göresiyi beg şaşırdıla. İçeri girip yelerini oturdula. Yeleri beg ırahatdı. Çadırın içi beg galbeşligdi. İngevela adam çıkdı nele göceklerine annadıvedi….Sona otaya bi dene sandelle, iki dene gofa, bi dene usdura, bi di fırçı godula. “Tıraş olcek vasa gesin bure” deye apollodan ünnedile. Adamın biri utanmıdan çıkdı gelegodu. Adama oturtdula. Sonura gocuman bi fili getirdile. Fil adamın yüzüne sabınnadı. Sona verdi tıraş etdi verdi tıraş etdi. Adamın ödü sıdı hindi bi yerime kescek diye donuna ediyazdı. Sona fil sabınnı suyun durduğu gofeyi aldı da adamın gafasından aşaya döküvemedi mi. Adam ne olduğuna bilimedi. Seyircile gülmekden yeleri yatdıla. “Ne gıda gomikmiş bu beg gadın etdik geldik de” dedile. Sona fil adama temiz suyula temizledi. İng sonunda fil selam vedi gitdi. Cin Mısdıvagil bu file beg sevdile. Hatda Cin Mısdıva bubasını dedi ki buba bizdi eve fil alalım. Bubası “nahandı seni Cin Mısdıva. Adın Cin emme heş gafen çalışmepba ülen senin” deyi gızdı. Cin Mısdıva illi fil isderim deyi dutdurmasın mı. Galgıyı galgıyıvedi iysannarın içinde. Cin Mısdıvanın anası kimsi gömez yandan cin Mısdıvanın golunu burkuvedi. “Geberdirin çocuk seni” dedi. “Bi da fil isdeyyon desen dahı beter çimdiririm” deye çekişdi. Cin Mısdıva anıra anıra eve gitdi. Anasına üş gün küsdü.

27 Eylül 2008 Cumartesi

Capon Yasdıı

Benim buldum haba dı te Caponya’dan...Bu bıddırıcık adamların dı edmecee yok töbü Yarebbim…
Hindi bunglarıng maşallah nüfüsün beşdi biri a’mış beş yaşıng üzdündeemiş “Memleketimizdi gocugarıla gocudamla çovalıpbatı.Yaşam sıtandardımız yünseldii sürüce bunglarıng ölcee yok. Düşe şaşa başımızı iş açala..Bali biyo da onnarı yönelig bişeele edem.Saaten heeşeye genşlere edipdurusunuz deye çekişipduruyola”demişle.
Bunnarıg Tokyo deye şehirleri va ya işdi meekezi ooda bulunupduran bi şiiket: “Biz savı solu yalpelep duran yaşlıları hava yasdıı edem” demişle. (Saten memliket ırlanıp duru…)İng iyisi biz bu hava yasdıına yargınına saram”deye düşünmüşle.Sonurtdan sarmeyle baş oomaz yasdıı çantayı gatıp ölee saram yargınını demişle.Ööle böle derke bi di kemer edmişle belinden dolencek..Hah şölendik demişle.Yumuş yumuş dakınsınla gari yaşlılaamız .
Bu yasdı’la bizim bildimiz yasdıklaadan değilimiş tabi.İçindi sensööle varımış,gocugarıla veyatda gocudamla cımık sallanıvese hemen anneyomuş yasdıık…Hölü bi di “amaneyn düşpbam”deme galmıdan poff deye şişiveresiymiş.Hafif di edmişle covurla yaşlılaamız goley daşısınla deye.Hem galşaya hem di başa goruyomuş gari.

26 Eylül 2008 Cuma

Hure ni yazam?

Benci oree Dengizliciye dovru annıma ve gonuşma köşüsü edem...yannıc telefuznara düzeldem...mesila kimisi "nöörüyong" hilen deyyo...Dengizlicide hiş "nörüyong " denii mi...bunu benze yannıclara düzeldem

Cin Mısdıva'nın ailesi

Hindii gada yazılıpbatannadan hööle bi durum çıkıyoru....Cin Mısdıva'nın anası Ha'ma, bubası Aamat. Abesi vaa Aliksan, bıllası Hatce, gadeşi Suna ( bunu gari moderin isim gomuşla). Dayısı Üseen, yingesi Keziben, dayısının ovlannarı Erceb bi di Irmızan, dayısının gızı Höriye. Bi di zınıf akedeşleri vaa Sabatdin, Nevzet, Gülsün, Nazmiyi, Ismayıl, Zahide, Memet. Ayrıyetden mahalli akedeşleri vaa Gaya, Can, Çetin, bi de motroculaan Aaşa Su ( Aaşa'dan hoşlanıpbaaz yalım)

bişşee sorcen ben..

hinci benim gafemde bikaş soru vaa.Hu bizim Mısdıva'nın soy gütüğü neceb yaa..anasının bubasının garındaşlaanın adlarını hilan yazem hura bi yere de hem yazannaa (yani ben) bilem hem okuyannaa da kimin kim olduvuna bilsin.eyi olma mı acebola?oylumaya sunubbarın

Dovanın mucizesi: İna

Sevgili okuyucula, gastilede ina yiyerek kötü hasdalığa yenen gocugarının hikayisini hepiniz okudunuz. Böyün bu konuda görüşlerine almag üzere Zebve ve Mevye Sevenne Derneyi başganı Sarayköylü Sayın Alirza Pancar’la sizler için röpörtaç ettim. İşdi Alirza beyin ina hakgında dedigleri:
“Son zamannada gastileden, telivizyonnadan ve radıyoladan duydugunuz gibi ina meyvesi savlıgımız için beg önemlidir. Sadice kötü hasdalıgda deyil bir çok işeyde gullanılmasında faydıla vadır. Ben size inarın böyünü gada duymadıgınız başgı başgı faydılarını annadıvercem.İngevela genş gızlarımız ve deliganlılarımız bureye eyi dinnesinle; ina meyvesi cildi beg eyi gelen bi meyvidir. Suradınızdı çıkan sivilci ve çıban gibi işeylerilen baş edmek için inarın suyuna pamıgıla zabah akşam sivilcenin veyatda çıbanın üsdünü süreseniz üş günü galmaz suradınız ay gibi parleyiveri.
Başgı bi faydası mayasılı olan gardeşlerimizin yüzüne güldürcek: mayasılı olana ortı boy bi inarın gabığını 1 çay kupası gülsuyunun içindi 1 haftı bekletsinne. Bu işlemin odu sıcaglığındı olması geregdiyinden buna tel dolabınızdı yapabilisiniz. 1 haftanın sonunda sölümesi ayıp tuvalete giresiye mayasıllı bölgiye bu suyula silsinle. Bu dedigime 1 ay süreyile yapasanız anangızdan yeni dovmuş gibi oluverisiniz. Heş bişeyciniz galmaz.
Son olurak tomofil saaplarına sevindircek bi habarım va. Bildiginiz gibi telivizyonnada her gün “İnar antioksidandır, inar antioksidandır” deye bas bas bağırıpdurula. İnarın antioksidan özelliği yani oksidannarı yok etmi özelliği otomotiv sektörüne böyüg gatgıla getirmişdir. Beg çok gişinin tomofilinde akülerin gutup başları viraa oksitlenir. Gutup başı oksitlenmesine son çare ise inar çekirdeyidir. İnar çekideyine deyirmende övüdün macun gıvamını getirin, gutup başlarına macundan üş gündü bi, bire barmak sürün. Tomofilinizde bi daha oksitlenme sorunu yaşamazsınız”.
Evet Allah ırazı olsun Alirza bey bizi bu faydalı bilgilere vedi. Ayrıcı başgı bi gün ilhananın bilinmiyen yönnerine anladıvemiyi söz vedi. Başgı bi habarda görüşmeg üzere hoşçugalın.

İlan goca oluu mu heç?

Benim gözel çoşcaklaam böğünkü habarımız tee İndistanlaadan. Bimbala Das deye otuz yaşını geemiş ve de habardan da anleyceeniz gibi orların hesaabını görü evde galmış bi gızceez onmeycek bi hastalığı yakılanmışmış. Neyise günleeden bi gün bu gızceez bi gobra ilanınnan garşıleşmiş sonura da önkü ilana bi das süt veregomuş. İlan da süde işmiş. Devrisi güne gine geemiş. Gız gine süt veemiş. Bööle bööle edeeken gız bi di bakmış hastalığı iyileşipduru. Annı gari sevincinden hopleyiveemiş zıpleyiveemiş sonura da gocu ilana aşık oluveemiş. Geliverin gari...Aylesi de gız gafayı da yiyesiye zati de nanemolla olduundan keri "evlendirem balim size" demişlee. İpek fistanna geymiş bizim deli gız , memliketlerining adetleri neyise o şekil düğün e'mişlee. Gız : "biz ilannan birbirimize seviyoz , gendi aramızda gonuşup anlaşıbiliyoz emme o gıdaa ısrar ediyom evi gelmeyo önkürde mağırada yaşeyo e ben de beyim öyle istiyo gari nedem diye mağırada ziyaret ediyom ona" diyesiymiş. Gahpanalı covur. Hade maydam sen gafayı yidin o buban olcek aneng olcek deyyuslaa arlanmamışlaa mı düğün edeekene? Gocu ilanın nerilerine ziynet takmışlaa? Gaaşılıklı geçip zeybek oynamışlaa mı gari? Tööbü tööbüüü. Bayramlaada dakaalar gari gollarına damadımız deye el öpmiye götrüülee akrıbalara. Aboo, gız o ilana el de öptürülüü mü abam sokuveriise hayvanat? Tööbeler ossun irabbim.

25 Eylül 2008 Perşembe

Cin Mısdıva Terevide

Cin Mısdıvanın nenesi ırmızanda tereviyi gidcek olmuş. Cin mısdıva duramı “nenem bene de götür” demiş. Gadeşi suna da “nenem bene de götür” demiş. Nenesi haden keyinin di götürem demiş. Bu gonuşmulara duyan Cin Mısdıvanın bubası “ana ne işi va güççücük çocuklaan camide? Onnaan ödevleri va Suna dahı kerrat cetvelinde 2lere ezberlicek, Cin Mısdıva kitapdaki okumı parçasına üş yo okuycek annatcek” demiş. Çocukla ödevlere duyası eyiden camiyi gidcek olmuşla. “nenem nolusun bize camiyi götü, bubamın ağzını bakma” demişle. Neneleri bubularının gönnüne etmiş. Hazırlanıp camiyi gitmişle. Yoldu neneleri Cin Mısdıvıyı demişki “nenem sen dahı güçüksün necepolsa sendi gadınnarın yanda gıl namazına , yosa namaz bitesi ben sene neden bulcem o galbeşlikdi” demiş.
Camiyi gireke neneleri çocuklan terliklene almış eng üst rafa gomuş gaybolmasın deye. Kendi babıcına da galdırmış. Hapbaraba camiyi girmişle. Kendilerine ye beyenmişle. Namazlaları yazmışla. Neneleri demişki ben otanızda duren siz namazın ortu yerinde bibirinize dürter dürte gülesiniz” demiş. Neyise gari namaz başlamış. Bizinkine durmuşla divana uymuşla imama. İmam ne etdirdiysi etmişle. Heş gülüşmemişle. Neneleri beg sevinmiş. Namaz bitesi “aferim sizi” demiş. Siz beg akıllanmışınız. Böle edeseniz ben sizi her zıman getiririn camiyi demiş. Bizimkenne beg sevinmiş “savol nenem” deye boynunu sarılagomuşla. Galbeşlik yavaş yavaş sağılıke bunnada caminin gapısını gelmişle. Bi bagmışlarımış Cin Mısdıvanın eng üsdü duran terliyi yok. Öte areyıvemişle beri arayıvemişle yok. Cin Mısdıvanındı malı gıymatlı, dutdurmuş “terliyim de terliyim” deye. Camiden herkeslerin çıkıp gitmesine beglemişle. Herkes çıkmış geriyi bi dene barnag arası barbili pembi telik galmasın mı? Nenesi “sen hindilik buna giy Mısdıvam yarın gine camiyi geliriz. Apolloylan ünnediriz hem bu terliyin saabına buluruz hemdi senin terliyine buluruz” demiş. Cin Mısdıva “nene sen ne depban ben gız terliyi geyermin heç. Yalınayag eve giderin dahı eyi” demiş. Nenesi “olur mu öle heç ayaglarına üşüdürsün de amel olursun. Gey hade baken öngü terliye” deyi çekişmiş. Geycen geymeycen deeken Cin Mısdıva nenesinden bi sumsuk yimiş. Sumsuğu yiyesi barbili terliyi de giyegomuş. Emme yoldu belde arkideşleri göcekle deye ödleri sıdmış. Arkideşleem bene başımda dedemin takgesi ayağımda barnag arası barbili pembe teliklen görülesem ölesi gade beniyle alay geçele deye düşünmüş. garizmayı çizdiregodum deye de moralleri bozulduğundan siylim siylim ağlamış. Eve gidesi gada gözünden yaşı esik olmamış. Eve girerilen girmez doğru yatana girmiş. Ödev mödev etçek halı galmamış zaten. Ağleyi ağleyi uyuyuk galmış. O gıda morali bozug uyumasını rağmen üryasında cennedin geniş bahçalarında güççük huri gızlarınnan top oyneyomuş. Göze rapbim tereviyi gidip namaz gıldı deye cennedin bahçalarını üryasındı gösdemiş. Yannız üryasındı gızlaan ayaglarında pembi barbili terlikle Cin Mısdıvanın ayagında ise sıpaydırmenni terlik vamış : )

habarlaa

Sevgili Bilok akideşleri
Hindiden gari edibildiğim gadarıynan gastalaadakı habarlara derlep sizi bu sayfılaada yazem deyorum , yücü ırabbım yüzleemi gara çıkarıveemesin işşalla. İşinen gücünen hepciğimizin daralıgoduu hu günneede bicik yüzleeniz gülsün deye neede en saşmı sapan habaa va onlara govaleyon bek acar mohabir oldum gari. Sizlee de buruya yazıverin emi abam garşıngıza saşmı habaala çıkaasa.Neyise, böğünkü habarımız şööle:
(Hürriyet gazatası 2005)

"Urus tokturlaa ayyeşliknen depiresyonu eyi edem deyi uğraşııkene höölü bi yol buluveemişlee. Ayyeşin cıbıldak gıçını zopeynen hööle yaradanı sığınıp guvvatlıca vuruluusa, herifing beyninden faşırdek endoripin işeysi çıkasıya iyileşiyomuş yalım. Yalınız bu sefee de dayak isteyomuş gari durmıdan. Hunu bak!

Bizim Dengizli şivisi grubunu tahı önceleeden yazdııdım, benim gocu bubamın ben büyüükene fişikolojimin yerini gıçımda tespit edesiye, gırkbeş nümüro terliğinen düzeldiveediğine, dimek ki
benim goca bubam eccik taha okuseymiş pirfüsür hilan olubiliimiş, gosgocu urus tokturlaanın once okulla okumeynen 2005 leede buldu'larına bubam ye'mişbeşleede biliyodu yemin ossun.

24 Eylül 2008 Çarşamba

Cin Mısdıva'nın İntigaamı

Cin Mısdıva evvelden beri uslu bi çocuğudun.Ööle el içinde hilan bek bi şımarıklıvı,eydelliği olmazdı.Anası bubası ne deeleese yaparıdın.Herbi akırbaası da bek begeniverileedi.

Cin Mısdıva arkdeşleriyle maalleede guyu gazmanı oynaalaken,longa bilye yüzünden bi da'sızlık çıktı.İki dene arkdeşi boğuşmeye başladılaa.Bizim ki bi köşeye singmiş ööle izlebba olanı biteni.Bakmış bunna ayrılcek gibi deel aralarına girem de balı hunnarı gaadeş gaadeş ayırem diyesi,yannarına varmasıylan bi dene şaplak inegomuş alnının çatısına.İlk başta singirlense de bişşee dememiş.İkisinin de golundan dutup:

"Arkdeşlee nişlebbaasıngız siz yav.Gosguca delüğannı olduk gari heç bize yaraşıyo mu öökü eddikleeniz hele ki bi bilye yüzünden.Ayıp oluyoru" demiş.

O anda gabak gafalı Üseen " sen ne debbaan be önce öökü avzında ki süt bulaaşını temizle de ööle gel bizim yanımıza" diyesiye Cin Mısdıva gözünün yaşını siğdire siğdire vaamış evine.Emme yolda gideeke demiş "eğerossun sening gününe gösdeddirmessem"deye and işmiş.
Eve varıbda yatagının üsdüne hankıra hankıra ağlebbaaken a'lına bi figir düşmüş.Üseengilin yeni tomufilinin gapısına demirlen gocuman bi cızig etmeye garaa veemiş.Hava garardıklen ünsesiz çı'mış evden,eline de ardiyadaki demir zopayı almış.Anasıgilleede yenice zofradan gakmışlaa da teliforozonung garşısında eğleşibbaalamış.
Mısdıvamız he yakayı goluçan edi edi gikmiş tomufilin yanına.Elindeki demirle gocuman bi cızgi e'miş, hırsını alamayıp demirle aynalaanı alttan ganırttırmış.Tomufilin edrafında gezinmiş bakmış gözünü ilişen yeri zopaylan dürtmüş.İçinde buz gibi ırmaklaa akıbbamış gibi hıssa'mış.Geldiği gibi ünsesiz evin yoluna dutakee arkasından bi el sırdına yapışmış."Ge bakam buraa gaçıbbaadın yalım göömesem" diye sesini duyduğu maallenin garıkolundaki gomser olmasın.Yakasından duttuğu gibi alık gi'miş garıkola.Orda ki polizlere "Atın bunu nezarete de a'lı başını geesin ,aayılasını da ünneyin" demiş.
Mısdıva gorkudan ne'ceeni şaşmış ümüğünden solug geçmeyo sanmış."Hinci bubamgillee gelcek bi tomufil zopa atceklee" deye ağlemeye başlamış.
Arıdan bi yarım sahat geçesi anası ile bubası gelmişlee garıkolu.Gomser demiş "ovlunuz hunnarı hunnarı e'miş gaçaakaa ensesindeng duttum attım godise".Bubası "yanglışınız vaa gomserim bizim ovlan böğüne gadaa heş bi şerlik hilan e'memişdir,maalledekilee de şahıttır."deye savunumuş ovluna.Anası desen zati yüzü şimşir gaşşık gibi olmuş ağlemekden.
Mısdıvayı içeri getirmişle.Ebevenneri şaşgın "oluuum neddin annat bakam biyocuk dovru mu debba gomisee?" Mısdıvanın gafesii yerde gözlee yamyaş "hee dovru" deyebildi anca.Bubası hiddetlendi bi dene ingdircek oldu suradına emme zor duttu kendine.
"Neye bööle eddin ay anam sen böölü bi çoşug deelding,nirden kimden duydungda eddin hu cavırlığı de bakam bene" deye anası cavladı.Gomser "höööyttt durung baken burası devleti temsil ediyoru kendinizi gelin" deyveresiye sözü Cin Mısdıva almış " ben bööle bi şerlik etmeeceedim emme Üseen böğün bek damarıma basdı benim.Senin avzından süt damlebbaa deye alay edesiye bende bu cavırlığı eddim.Gururuma dokanmasaydı gene e'mezdim emme gızlaa varıdı çevrimde,erezil eddi bene heekese.Moturculaan Aaşa Su da varıdın erezil oldum he yakaya."
Gomiser "Mısdıvayı götürük gidibiliisiniz ben cımık akıllansıng deye duttum getiidim lakin bi tek daa olcek oluusa bu defa onu hagim garşısına dinelttirrim onu göre." deye son bi yo çekiş eddi.Anasıylan bubası da ovullarının elinden dutuk giddilee.Bubası evin gapısından gireeke "bi da e'cemin bööle zıyannık deyive baken" deyip etini de accık burkuveedi.Mısdıva "töbe ossun e'mecen buba,yaz datilinde de baazacılıg edee sene borcuma öderin" demiş.
Eyi maydam ööle ossun bakam demiş bubası ve teliforozongda yarım galan Vaamıng Yo'mung pirogramına devam e'miş.Anası da "ovlumuz saa salim geedi ya husasız olagoduk gari" demiş Mısdıva da tos tos odasının yoluna du'muş,zıbarmış yatağına,dalmış uyguya...

23 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıva Okulu Başleyyo

Cin Mısdıvı yedi yaşını gelesi anasınan bubası ona maalleydeyki okulu yazdırdıla. Çucuk bu ya gari bek heycanlııdı.Kitaplana defderlene okulung yandeyki tükkandan aldıla. Bi di güze gapladıla,bubası üsdünü "mısdıvı" yazıvedi.İçi içini sıvmeyyodu gari.
Mısdıva bazardan aldı'ları babışlara döşeenin altını goydu.Zabalan kakası keycen deye kendi kendini söz veedi.
O gece Mısdıva’nın gözünü uyku girmedi.Acıba okul çok mu galebeşlikdi?Örtmeni nası biriidi?Can yakasa döyer miidi?Yoğusa abeysi Aliksan’ın örtmeni gibi gatı yüre’li miidi?Bölü bölü işeeele düşünürke uyuvedi.Üryasındı bili okulu gidiyodu gari.
Gocuman göbekli, şişi dibi gözlü’lü örtmen -bu Aliksan’ın örtmeniidi- elindeyki zopayla Mısdıva’ya ya'laşıp:
_Oku baken hunnara, dedi.
Mısdıva okudu:
_Ne di güze top bo
_Bek di güze top bo
_Dut Mısdıva dut
_Mısdıva topu dut
_At Mısdıva at
_Mısdıva huna at
Bizimke ,tahdıdı yazannara gıvrak gıvrak okuyvedi.
Mısdıva " bek gadın okuyvedim" deye gubarıke kendine yerdi buluvemesing mi?
_Ülen ben sizi gaç yo dedim."mısdıva topu at deyil mısdıva topA at" decesiniz deye,a galın..okla! deye kükürep bi di şaplak şapladıvemesing mi ta ensi kökünü?
Mısdıvı gözlendeyki yaşlara sili sili sırasını döneke biyo da örtmen akasından:
_Mısdıvı çucum kak gari okulu gikceesing , okulu gikcesing, deye ünneme mi?
Mısdıvı küsdü ya gari aakasını dönmeden, "Okuldayız işdi ya!Saşmış yalım ...Bi di utanmıdan çucum deyyo bene deyyus "derke derke uyandı.

Anası ünneyomuş meyersem. Mısdıvı düşdüü yerden kakdı otudu. " Abov gışlam acımış hep "deye a’lından geçidi.Sonurtdan dı :
_Ben okulu gikmecem ,depyörüdü.
_Niden?diyen anasına :
_Örtmen bene depdi , deye cuvap veedi.
Bu nafnara duyan bubası öteyki evden çıkık geedi:
_Okulu gikmezsen asıl ben sene depcem.Yörü !Öngü yüzüne yuğ ge.Cavurung eniği!... deyesi Mısdıva önlüüne keydi.İsdimiye isdimiye gaavaltısına eddi.Tırıs tırıs okulun yoluna duttu.
Yolda gideeke şu sözlere te’rarlep duudu:
"Dut Mısdıva dut "
"Mısdıva topA dut..."

Cin Mısdıva Lunupargda

Günneden bi gün Cin Mısdıva'nın bubası Aamat haden "keyining baken sizi bek güze bi yeri götürüveecen" demiş...Cin Mısdıva'nın bubası ailesini süprüzlee edmesine bek sevdiinden hepbaraba bek sevinivemişlee..Cin Mısdıveenen gadeşi Suna bek marag edipbatılarımış nire gidcegleene emme biyo da bubaları vazgeçiverii deye hiş ses edmemişle...Cin Mısdıvagil, yani Mısdıva, Suna, bıllası Hatce, abesi Aliksan, anası Ha'ma bi de bubaları minmişlee arbee yolu çıgmışlaa..varı varı vaamışla bek ışıldaglı bi yakee...oota yeede hööle goca bi ışldaglı tekee dönükduruymuş...hee yakılaadan müzük sesleri gelipbaamış...bi di bi galebeşligmişke sormeng gari...varası Suna soomuş bubasına " bura nire gari bööle...bek de güze ya" ....Aliksan hemen cuvaba yapışdırıveemiş..."lunupark bura...bek güze heeşeyle oluyoru buuda...aslan bubam benim...ni güze süprüz ediveeding gari sen bizi" demiş

Neyise gari nafı uzadmiyen...hepbaraba enmişle arbıdan...bubası fırsızlaa arbee soymasıngla deye alarıma çalışdırıgomuş...lunupargdan içeri giresi bizimkenneen gözleri fal daşı gibi açılıgomuş...nere gidcegleene nankını mincegleene bilimemişlee gari...Cin Mısdıva "ben önkü gocu tekeri minmeg isdeyon" demiş....Sunaanen anası da "hada onu minem demişle"...." eyi maydam demiş" bubası ...hep baraba dönmi dolabı minmişlee...Suna bek isdeyreg minmiş emme okarı en depee çıkası biyo da kookudan ödü sıdmış...."endring beneee" deye çıvrınmee başlevemesing mi....bubası "dellengme gızım necep enceng gari bu gıda okardan" demiş....dömi dolabda epeyi döndügden kari enmişlee....Hatceenen Aliksan balerin gızı minmişlee....balerin gız fızlı fızlı döndügce çıvrınmışlaa.....Cin Mısıdveenen Suna duru mu ....onna da a'lı garıncee minmişlee. Suna beegiri minmiş, Mısdıva deveyi.....bek güze eyleniveemişle gari....lunuparkda gezeeleken güldürüşlü aynılaa deye bi yazı görüvemişlee...bek marag edmişle gari...girmişle içeri....amaneen ni göösüngle çeşid çeşid aynılaa....birini vaamışla hepiside gocugafalı oluveemişle...öteykine vaamışla çıbık gibi galıgalmışla....nankını vaadılaasa gülü gülü öömüşlee gari

Epeyi bi gezdigden keri evi gidem demişlee...tam çıgcegleri sıra mis gibi darı kokmasıng mı?...Mısdıva dutdurmuş " darı alıvee bizi bubaaaa" deye.....Msıdıva, Suna, Aliksan közlenmişinden isdemişlee...öteykenne haşalanıg darı aamışla...bi güze yimişle...üsdünü de biree Zafer kazozu işmişlee....göbekleri şiginnigden gebeş garlaa gibi çıkıgomuş....arbılaana minig evi gemişlee....Cin Mısdıva uykuyu dalıkgideeken "yarın Sabatdin'inen Nevzet'e necep annadıveesem" deye düşünükduruymuş

Cin Mısdıva Maflugat Baaçasında

Günneeden bi gün Cin Mısdıvanın yanına bubası gelmiş."ovlum de hadi kak da cımık gezem senne biyo" demiş.Cin Mısdıva "Eyi buba gelem maydam" deyip bubasının ardısıra yörüye yörüye gitmiş."Buba nere gidibbarız bek maraklanagodum gari" demiş.Hinci övreniisin zaa acala e'me bakam deyiveresiye bubası, bizimki de ünsesiz yola devam etmiş.
Gide gide vaamışla maflukat baaçasına.Bubası gişiden bileti almış, ovlunu da yanına gatmış başlamışla dolanmaya.He yaka hayvannaalaa doluymuş.Yürübbaalaakaa Cin Mısdıva maymiyonnarın oldugu gafesin önnde durmuş bakaake dalık gi'miş.Kimi telleeng orlaada zıpleebduru, kimi elinde fıstık hilan yebduru.Cin Mısdıva da cebindeki çerezleri atasıya bubası uyarmış "Bak orda ne yazıpduru göömeyon yalım 'gafeslere yeecek atman' deyo."
"Eyi" demiş bizim Cin Mısdıva.
Gezeeleeken bu gadaa maflug göömekten ben sevindirig olmuş gari.Gafasını çeviidiği yer guşlaalaa,papağannaala,gavanozdaki ilannaalaa,tavıklaalaa, horazlaala,koşlaala,guzulaalaa tekeleelee,zürefaayla,filleelee ve daha nicesiylen doluymuş.
Gafasını hööle çeviresiye bakmış çeşit bi hayvan."Buba bu neceb bişşee gari avzını da oynadıbba ayooo" demiş.Bubası "evladım bu hayvan deve oluyoru.Avzını oynatması da gevişden gelibba"deyesiye, Cin Mısdıva "geviş neyi gari heç duymamışın töbeler ossun" demiş.Bubası elinnen gafasını ooşamış "beni eyi dinne bakam Mısdıva" demiş."Hayvannaan bazısı bu deve gibi midesindeki yeecekleri bi tek daar avzına getiriide bi tek daar çiğnee,işdi buna geviş denir" demiş.
Cin Mısdıva şaşgınnıklan bek de bişşee annamamış emme "uuulaa!!" demiş, gözleeni belerdip galmış.Ortalıklaada dolanırkee aaşam oldugunu farketmişlee. "Hadi bakam Mısdıva anang aşları gomuşdur çanağa gidem de fakıtlıca sovutmayam yemeklere" demiş.
Gün batımına dovru Redgit misali yörüye yörüye evleenin yolunu duttula.Eve geldikleende Mısdıva hayacandan anasınga nelee göödüğünü annatmaya başladı.İşdi hööleydi de bööleydii de hurdan zıpladıla,zoppan aşdılaa,öteyki hayvannaala boğuşdula,geviş mi neyise gari işdi ondan eddilee deye, anasının gafasına zofrada şişirdi.Anası da "Ayooo Mısdıva bek gööze geçmiş işdi ya günün sokaklaada avız açıp eydellenceene bak ne gada çeşit işey göömüşün deemi" demiş.Mu'luluk içinde hepbir nofut aşlaanı banaklamışlaa..

Cin Mısdıva'nın Topeci

Dayısı Cin Mısdıvı'ya bi dene topecinen bi dene gırbaç alıveemiş. Cin Mısdıva topcinen gırbaca göresi bek seviniveedi "savol dayı " dedi. Cin Mısdıva goşdurdu bir elini topeci öteyke elini gırbaca alık dayısını geedi " dayı hu topecinen gırbaca alıvee de bene dönderivee" dedi.dayısı topece aadı,gırbaca topece sarıveedi, yeri godu sonurtda gırbaca fızlıca çekiveedi...amanneen topec dönmiye başlımısıng mı. sonurtda gırbaca topece fızlı fızlı furdu. dayısı topece aadı Cin Mısdıvı'ya veedi "hindi de sen ed bakem edibilceng mi" dedi. "topece hööle yeri koyuk gırbaca sarcesing sonurta fızıca asılcesing" deye annadıveedi.Cin Mısdıva cin ya gari dayısının eddiin aynısına ediveedi. topec bek güze dönüveedi gari. Cin Mısdıva bek seviniveedi önkü işi." bakıve biyo dayı ni güze edipbaan"dedi. dayısı da "Allah amanet Mısdıva becerikgideesing topece döndermesine"dedi. Cin Mısdıva topece aadı yolu çı'dı. höle güze düz bi yakeee topece goop döndermeyi başleeveedi. gırbaca furu fur topece dönderiveedi gari maşşallah.....Cin Mısdıva topece dönderiken akedeşi Gaya geliveedi. Can bi di Çetin di geliveedi.Üşü Mısdıvanın yanna geedilee. Mısdıva'nın topecini bakdıla. Meyerisem önkü ovlannan da varımış topeci. onna da alık geedile topeçleene. hepbaraba topeclere dönderiveedile gari yolda. Topec dönderiken Gaya yoruluveedi. yazık gocu bi daşın üsdünü oturuveedi. Can oolan da yoruluveedi o du buluveedi bi gocu daş. Önkünü de o otuudu. Emme Cin Mısdıvenen çetin yorulmadıla. Enerci işcee işmişlee yalım. dönderikdurdula oona topeclere. Bunna böle edekene Çetinin abesi de çıkıgeedi.Gadeşinin topecine alık döndermeyi başleveedi. Gaya, Can Çetin üşü bunnarı bakdıla gari.İngsongunda Cin Mısdıva da yoruluveedi. Çatininen abesi de yoruluveedile....Cin Mısdıva dinnenem deye yeri çimneri uzanıveedi. Çetin de yamecine otuudu. Onna oturukan Çetinin halası Çetinine abesine evi çavırdı" gelin gari aaşam olukgidee hindi ezen okunceg e'meg yecez anneng badılcan közlepduru bek güze " dedi. Çetininen abesi goşduru goşduru evi gikdile. Can' a da abası ünnedi. "ge gari üleeeeeee bubam gızıpduru" dedi.O du gikdi evini. Cin Mısdıvenen Gaya duru mu? onna da akedşleri evi gidesi topecleene alık evi goşdurdulaa

Cin Mısdıva Pi'nigde

Bi bazaa zabaleen Cin Mısdıvanın bubası Aamat “ çooklaa böön havı bek güze haden pi’nigi gidem” demiş. Cin Mısdıva, gadeşi Suna bıllası Hatca, abesi Aliksan bidi anası Fa’ma bek sevinmişle önkü habara. Mısdıva’nın anası “ ben hemen gıymeye çıkıren diffirzden kööte ederiz ore varası demiş” Çookla hepbaraba çıvrınmışla “ya ya ya şa şa şa anamız anamız sen bek çok yaşevee!!!” deye. Mısdıva bubasına “buba Üseen dayımgile de çavıram” demiş. Mısdıva’nın bubası “ efferin üle Cin Mısdıva seni boşunu cin dememişiz biz hada telifona getirivee de areyen ben demiş”. Böölelignen pi’nigi Üseen dayı, Keziben yinge , ekiz oolannarı Irmızanınan Erceb bi di gızları Höriye de gemişle. Pi’gnig yerini varası adamna mangala ya’mışla, garlaa köötelere yuvurmuşlaa, Hatcenen Aliksan gızları sallengeç gurvemişle. Höriyenen Suna sallengecde sallanmışla. Hem sallanmışla hem de türkü çığırmışla. İng çog da “ Cemilem’e” söölemişlee. Aamadınan Üseen mangala ya’dıgdan keri köötelee bişesi gada cızgılı bicima bi de a’ledinen ayecin altında üyümüşlee. Onna böle eyleşiiken Cin Mısdıva, Irmızan bi di Erceb can oynıyam demişlee. Başlımışlaa oynımee. Bek güze oyneepdurularımış emme Erceb oynakan topa ööle bi fıydırmış ke top yanıpbatan mangalı denk geemesin mi? Boooooooom! Deye bi ses çıkıveemiş. Aamadınan Üseen uykulandan sışrımışlaa. “ de gidinin Ercebi” demiş bubası terlige gapdıı gibi goşdurmee başlımış ovlanın ardından. Cin Mısdıva’nın bubası “ nedyon üle edme öngüle çoççağa” deyeleg Üsene duten deye goşdurukan daşı dakılık düşmesing mi??? Düşesi gafası da cacık çanaanı girmesing mi??? Aboo gari. Buna gören Cin Mısdıva başleevemiş gülmeyi. Suneenen Höriye di başlımışla gülme. Irmızanınan Erceb de gülmüşle. Hatcenen Aliksan dı gülmüş.Garlaa duruu mu onna basıvemişle kahkahaye. Üseenin bilen singiiri geşmiş o du başlevemiş gülmeyi. İng çog da Mısdıva’nın bubası Aamad gülmüş. Cin Mısdıva bubasını zabınnı çapıd veemiş “ aa buba silem öngü gafange demiş” Aamad temizlendigden keri köötelere yimişle. Köötelee bek güze oluveemiş. Cin Mısdıva nedeyse bamaklaana yeceg omuş da anası “ nedyong olum sen bamag yini mi heç” demiş Bek güze eylenivemişlee gari. Dönleriken Cin Mısdıva “havtee bi taa gidem buba “ demiş

22 Eylül 2008 Pazartesi

Cin Mısdıva Pamukgalide

Bi gün öretmenneri sınıfı giresiye çocuklara dimiş ki çocukla böyün eyitsel gollara seçcez. Çeşid çeşid golların içinden bizim Cin Mısdıva gezi ve gözlem golunu seçilmiş. Hem di o golun başganı olmuş. Eve gidesi böyüg bi sevinşlen bu habere anasınnan bubasını muşdulamış. Anası bu işi beg sevinmiş: "aferin ülee Cin Mısdıvı sene, işallah mıhdar, gaymıkam olduvuna da görürüz" demiş. Bubası dı beg sevinmiş : "ee Cin Mısdıvam, netcen gari arkideşlene gezmilerimi götücen?" demiş. Bizimke "hee buba götücem ya" demiş.

O aşam Cin Mısdıvı acıba arkideşleme nere götüsem deye garı garı düşünmüş. Tak sonunda "Denizlimizin en göze yeri pamıkgale ya, ben bali ore gezi düzenniyen de arkideşlemne berabar yüzen havızlada" demiş.Ertesi gün okuldakı ilk dersde figrine sölemiş. Öretmeni ve arkideşleri bu fikre beg beyenmişle. "Allah senden ırzı olsun Cin Mısdıva sayanda gezileri gidcez" demişle. Cin Mısdıva da gus gus gubarmış.

Öretmenneri hemen bi plannıma edem de nele götücez onnara ayarlıyem demiş. Sabatdin parmag galdırmış "öretmenin bizim baçamız va ben ordan tomati, böbe, balcan yolem onnara getirem" demiş. Gülsün "öretmenim ben anama patitiz haşladam da ona getiren" demiş. Bu şekildi bütün örencilen geticekleri gavillenmiş. Gavile göre Zahide haşlanmış yımırta, Nevzet elmayıla ceviz, İsmayıl ıspınaglı böreg, Memet garpız, urkiye tahın halvesi, nazmiyi portıkal mandalin getircekmiş. (Anaaa) Hem portıkal mandalin hem de garpız deyesi çocukla saşırmışla. Öretmenim sen bizile alay mı geçipdurun, garpızıla mandalin aynı mevsimdi olu mu heş, sen mi saşdın yosa bu hikayaya yazıpbatan mı saşdı demişle. (Üleee işdi böle brecht taazı yabancıleşdirme etdim gari. hedef kiglemizdi kövlü memedağadan dutuve entellere gada hekes olsun deyi düşünüvedim. rayting gaygısı mı daşıyyom ne?) Neyise öretmen çoççakları demiş ki hekes havlı, mayo, telik gatsın muglıka, bi di hırkı hilen gatın havanın gararı belli olmaz demiş. Bendi bi otbis ayarliyem, otbislen gideriz demiş.
Gezi günü gelmiş çatmış. herkez heyecanna otbisi minmiş. Pamıkgaleyi varası gada şarkı türkü çegmişle. "gompile gompile gompile dengizliliyiz" deye bi şarkı uydurmuşla, ünneye ünneye sölemişle. Hepisde mayolarını işlerini geydiklerinden Pamıkgaleyi varası gendilerine havızlaa atmışla. İşlerinden heşbiri yüzmesine bilmediğinden suyun içindi çıpbıl çıpbıl oynumekden başğı bişey edimemişle. Emmi oynuması da beg zevgliymiş saten. Gıpır gıpır oynepduruken enercileri bitivemiş. Hepsidi gurumsamışla. Sudan çıkıp yimek yicek olmuşla. Öretmenneri de onna yüzeken yeri kilimi yazmış üsdünü yiycekleri sırılepdurumuş. Kilimin üsdünü yımırta, gapız, balcan, tomati, böbe, ıspınaglı börek, efendime söleyiverem paglamış darı hilen sırılaken bi di bagmış, gülsünün çentesinden de yımırtı çıgmasın mı? "gülsüüüüün" deye ünnemiş. Gülsün goşduru goşduru öretmeninin yanını gelmiş. "öretmenim ne dedin?" demiş. Öretmen "gızım sen anana patitez haşlatcekdin emme yımırtı getimişsin" demiş. Gülsün "öretmenin bubam bu havtı baza haacı gömedi de ondan patitez getirimedim. Anam bene bakgaldan yımırta aldırdı ona getirdim "demiş. Çocuklan çovu bu işi beg sevinmişle: "öreetmenim biz yımırtaya dahı çok sevipduruz saten. 2-3 dene yiriz dahı da eyi olu" demişle. Sonura hekes zofranın başını çögmüş dıkı bası yimiş işmiş. Öretmen şöfere de ecik ıspınaglı bbörek, balcan, tomati, böbe vemiş.
Garınnarı doyasıya uykuları gelegomuş. Öretmen "haden gari gigmi vahdi geldi, aşam ezeni okunmudan evlerinizdi olmanız için yolu çıgsak eyi olu demiş. He biri otbisi minmişle. hepisinin gözünden uyku akıpdurumuş. Dahı otbis kakmıdan uyuyanna bilen olmuş. Tüm çocugla beg muglu görünüpbalarmış emme şöfer otbisi çalışdırası sorutmeye başlamış. Vahıt geşdikçe şöferin yüzü eyiden garamış. Tam Pamıkgalenin gapısını gelince şöfer "öretmen hanım öretmen hanım" demiş. "sen bu çocuklara 2-3 dene yımırtayı yidirdin, havızlada çıpbıldaken de iyice sovukladıla yalım" demiş. "hindi uykusu içindi salı salıveriyola, otbisin içi ileşşş gibi kokdu. ben edimeycen gari" demiş. Hakgetden de çocuklan bağırsagları gaz üsdünü gaz edipdurumuş. Otbisin içindi bi kirbit çaksen otbis havılara üşcekmiş nedeyse. Öretmen ne etsen ne etsem deken aglını bi fikir gelmiş. Çocuklara otbisden endirmiş. "otbisin yanda hepiniz zıpır zıpır zıpleyceniz, bavırsaglarnız boşalmıdan otbisi minmiceniz" demiş. "otbisi bi da kokutcek olusanız şöfer amcanız bize götümicek" deye eklemiş. Çocukla beg yorulduklarından bi hallarıla zıpırdamışla. onnan yandan geçen başgı otbislerin içindeki turistle saşgın saşgın bagmışla, ne etdiglerine anneyememişle. 15- 20 dakka zıpırdadıkdan sona "öretmenim ne va ne yok çıkdı gitdi gari, bizimdi zıpıreycek halımız galmadı, hade şöfer amcıya deyivede gidiverem gari" demişle. Bu arıda şöfer de otbisin havalandırmasını aşmış, içedeki avır azot kokusuna çıkarmışımış. Çocukla gine otbise minmişle. Okulun önüne gelesiyi gada mışıl mışıl uyumuşla.
Okulu gelesi hebiri kendi evinin yoluna dutmuş. Emmi evlerini gigmiden öncü Cin Mısdıvı'ya teşekgür etmişle. "bu geziden beg memnun galdık. bize başgı yelere de götür" demişle. Cin Mısdıva gine gus gus gubarmış.
O gece hepiside kendilerini suyun içindi yüzüpduru sanmış. uykuları içindi şıçreyip şıçreyip uyanmışla...