İzleyipbatanna

24 Şubat 2009 Salı

ne isteyon seng eling laylom garısıngdaaan :-)

Eyi a'şamlaaa bizimgızla..Bizim ovlanlaa da deyiveceedim ki hu bilogda eekek sine' bilem dolaşımadıgı a'lıma geliveedi :-))Bek mi feminisit bilog etmişiz garii?
Böyün size gülünşlü bi habee deyiveecem.Ben okuuken donumu işeyeyazdım ,siz di helaye yanaşı' okuuseniz hayrınıza olcek yalım.
Geçik giden sene İngiltere deneng memlikette otuzungu deviimiş gocuman herifin teki hu fitrinleede göödüümüz manken mi ney ,onnadan alıkgötüümüş evine netceese tööbü tööbü.
Hıh içingiz kötü deecem a'lınıza düşene okuuyveedim garii de, emme hakket ööle ,işeytmek için götüümüş cavırın dölü.
Ne isteepbatırısıng elin avızı vaa,dili yoo' garibindeng ataşlara durasice..
Sen al gızceezi (canı yoo'sa o da bi insan sıfatıngda dee mi yafu) at döşşeeğe bak garii fenteziyee..
Hankı delige denk getiidiise gari donguz ,işeysi sıkışıvememiş mii,of olsun sene...
Ulen yımşak yımşak sürüülen garı gız vaaken hee biyannada, netceesing elin laylom mankeninge heç!
Neysem uzatmiyen herifciovlu nasıı gidibildiysee laylom garıylan barabaa mıtlaga gidikoymuş. Biçaklan hilan ganırtmış herhal ,düğlek gafalı nettiyse becerimemiş.
İng sonungda itfayeye çavırmış ağleyerekten ben bi halt yidim geling bene gurtarıng deyesiymiş.
İtfayecilee fortumlan su mu duttulaa,biri dutup,önkürdeyki çe'ti mii bilimeecen orlaana,gari o gısmı gendi proplemlee onlaan ..
Edeeken,dutaaken kurtaamışlaa itfaycilee herife gısıpgalasıcaa,ırz düşmanı deyyus.
Hem bööleyken bööle ,bi de utangmaz arlangmaz mankene satan tükkana dava açmemiş mi hemi de " sizing mamül gullanıcı dostu deel " deyee körolmayesice.
Ee elin memileketingde Avropa Birligi mi neyse o vaa ya yassık bunnaa yapan faprikalaa da mankenleen üstünge höölü yazmek meçburiyetindi galmışlaa " YALINGIZ FİTRİNE GOYMEYE YARAR"

14 Şubat 2009 Cumartesi

ameriikedee seçimden bizi nooluyosa?

Amanıng çocu'la ben bu habara duyası çog olduydu emme unudu unuduveedim yazmeye. Hepingiz di duymuşunguzdur emme bi daa a'lıma gelince gülesim gelivedi, üşenmeyen yazen dedim.
Hinci hana Ameriikede başgan seşdiledi ya, neyidin o Obama deemi? Hah işdi o seçilesi biz Türkle de bek sevindiydik. Davılla, zurnula, haley çekenle, sevinşden ağleyenle zırleyenle...Hele bazı a'lı evvellemiz gurban hilan kesdiledi. O günleden birinde teleezyonlada habarlara izlekene ne duyen Gazientepli bi kebabcı iki meturalık şiş kebab e'miş saamış samılemiş Ameriikeye göndemiş. Habarlada kösüle kösüle annadıpduru...Gari Türküng kebabını Obama denilen adama yedircek...Bu habara duyası "anı gari heç ısanlarıng a'lı yok" dediydim. Neyse beng bu habarı unudduuum... Geçen gini habarları aşdım o entepli usda gine teleezyonda emme bi öökeli bi öökeli sormeng gitsing... Ana noldukine deyelek gulak gabarddıydım; meğerim bizim usda hesep hatası e'miş... Seşimleeden hemen üş gün sonura göndemiş koliye...Yılbaşından eveli beyaz sareye vaamış...Emme velakin Obama da ocak ayınıg yirmisinden keri gitcek beyaz sareye... Bizim entepli kebabcı heç önkünü hesaplımeyoru...Gönderigoyyo...Buş denilen cincırdan düşen herif de kebabı bi iştahılan yeyoru...Tabi bek beyeniyo gari bizim kebaba... Hemen adamlaana " bu usdeye teşekkür mesacı yazın" deyoru...Adamlaada yazıyoru gari entepli usdeye "savol elingi sağlık" deye... Buş da imza edip gönderiyola gari bizim usdeye... Anaaa entepli usda bu mettuba alıncaya gada damdan düşmüş gavın gibi yayılıgoyuyo... A'lı başına geliyoru emme iş işden geşti kebab yindi...Hem de buş yidi... Bi bağırıpduru teleezyonlada "ben o kebaba buş yesing deye mi göndediydim, kök yiyesice ...Ben hu gada et, hu gada tomati, hu gada sovan,hu gada koli parası veedim, paramı isteyon" deyilekten Buşa fatura çıkartdırıyoru, göndeecen paramı isdeyon deyipba...A usdecim seng elin cavırına kendingi beyendircen deye uğraşceene bizim memliketimizing aç ısanlarını doyurseyding daa eyi olmamı dı... Evdee hesep çarşıya uymeyiveriyo işdi bööle...Ee Obamaya da ede gönderi heralda...Emme bu sefe necep etcek bilmeyon kendi götüüsüng gari bakseng ya başkıları yiyigoyuyo...
Beng gari teleezyonu ba'mış galmışın ne deyoru bu adam deye. Eveli bi gızdım sonurttan bi gülceem geldi. Emme ağlancek halimizi mi yoğsa gülüncek halimizi mi... Siz ne deyosunguz?

10 Şubat 2009 Salı

ÜYÜMEK İSDİMIYEN ZÜREYFA

Bi zımanna bi ormanda bi züreyfa varımış....bo züreyfa ayeçleeden yaprak yeyiregden gezennepduruymuş...gini bööle bi gün ayeçleedeyke yapraklara yeepdurukan bi çıvrınma duymasıng mı...."aboo " demiş " neyi gari bo" ....bi di bagmışke ni görsüng...ayecin dallanda uffecig bi guş çemkiripduruymuş..."beni baksenya sen biyo....nedyon üle sen...benim evin baaçasındeeke yapraklara yeepdurusung....eccig diggatlı olseng ya.....bubengin çitlivi mi sandıng bure" deyyomuş...züreyfa saşmış galmış..." üle " demiş " sen di kimsing ayo...ni bahçası..ayeçde bahça ni araa...ben yaprak yeepduruydum...sen di needen çıkıgodung ööle" demiş...guş demiş " bure benim yuva...öngü yapraklaa da benim bahça oluyoru...demikdenbereli yeepdurusung benim yapraklara"..."annaaaa" demiş züreyfa " töbelee ossun bilmeyodum ben...neben ya ben onnara yaprag deye yeyodum...gusuru ba'mı gari gaadeş" deyiregden özürü dilimiş...guş bakmışke züreyfa kötü niyetli deyili höle bi te'lifdi bulunuveemiş..." ozman höle edem ben önden uçen...ayeçleen dallarını baken...sene habaa eden...yuva olan dallara ellimezsing " demiş...bo te'lif züreyfanın beg hoşunu gigmiş..guş önden uçarımış yuvasız ayeçleri habaa ederimiş züreyfa da garnına bi güze doyuruumuş bu arıda dallada gurt hilen görüse guşu habaa ederimiş baraba sebepleniilerimiş gari...gini bööle gezenneriken bunna...züreyfa gini bi çıvrınma duymasıng mı..." öytttttttt...kendini gee üle...niden çiyneyong bene...önünü baksenya sen biyo...havaaları bagmagdan önünü görümeyong yalım gocu boyunnu işee"...bunnara deyen güççüg bi davşanımış...yerleede galgıyreg gideriken züreyfacıg buna çiynemişimiş...yazzıg beg üzülmüş...." ana gari gusuru bagma davşan gaadeş göömedim sene ....guşuna baraba bovaz derdini düşmüşüz "...davşan bagmış züreyfa aslındı beg eyi " eyi maydam ozman hööle edem..ben hep marag edipdurudum acıba yüüsegden dünne necep görünüpba ...bene gafenge goseng de ben de dünneye okardan biyo baksam necep oluu acıba"...böölelignen üçü baraba akedeş oomuşla..bütün gün oyneep galgımışla...aaşam olukgiderimiş...guş demiş " üle akedeşlee aaşam oluyoru evi gidem gari...ezen okunceg hindi"....davşan " abooo savat gaş oldu acıba...anam bene evi gatmeceg eyer ossun" züreyfaysa oyunu doyumamış..." amanen akedeşle gidmeng eccig taa oyniyam...hatda zabaa gıda oyniyam hiş üyümiyem...beg sevdim ben siziyle oyneşmesine üyüyesim bilen yog"...o bööle deyesi guşunan davşan eccig taa oyalenmişlee emme hava garardıgnan eyicen üyküleri geemiş " hadan eyi gecile, daklı üryalaa" deyiregden evleeni gidmişlee...züreyfa dakmış gafee gari üyümeycen deye.... bo sefee kendi kendini oyneşmeyi devam edmiş...hava eyicen garardıgnan biyo da evin yoluna bulumamış, eyiden ormanda yitmiş...beg de yorulmuşumuş gari...bagmış olceg gibi deyili gıvrılmış çimennen üsdünü dalıggidmiş...zabaa gıda ormanda üyümüş emme şifae de gapmış...gün ışıyası zar zor evini vaamış...tam 15 gün hasda yatmış yataanda tööbile ossun..yapdıı yannıclıga annamış....kendi kendini " üle bi taa gece vakdını gıda oyun oynaasam allah buba daş edsin bene.....neyneyong sen... elle gibi aşam ezenine vaa ge evini, ıscacıg yataanda yat" deye söylenmiş bundan keri aaşam ezeni okunmıdan evi geemiş hiş geci vakdını gıda akedeşleenen oyneşmemiş

3 Şubat 2009 Salı

Kipritci Gızceez

Bi yılbeşi gecisiydi..Dondurucu bi sovuk varıdı.Yolda yürümeye hilan cesarat edilmeecek türden bi Dengizli ayazı varıdı hava da.Iısannaan başını aarıtan, yanaglaaanı gavuran bi sovuk...Zorunnunugdan dışeri çı'mış olan ıısanna da paltolaanıng yakelerini galdırıp sovuğu cımık da olsa gırmeye çalışıbbaalaamış.Herkesde bi telaşe; kimi zofrasındaki ıscak yemeglere yedişmek için seyidiyo,kimi de aaşam için hazırlanan eylencelere gi'meye çalışıyoru..Analarının yumak gibi sıkıca sardıgı ço'laa da sokagda gartopu oyneyip gecenin dadına varıbbaalaadı.Ço'ladan yümselen kahgıha sesleri sıcak bir gülümseme oluşdurubbadı ıısannarın yüzleende..

Bu galıbeşlik içinde sesi duyulmeyen tek çocug Dudu'ydu.Ufak bir gız çocuvu,yamalı kiysileenin içingde soğugdan titreyen aya'ları cılbak bi gız çocugu.Evinde ıscak bi tas çorba içibilmeg içün kiprit satmag zorunda olan zavallı gızceez...Bi gapının önünde aya'laanı altına alıp çönmüş sovukdan moraran bi gızın cılız sesi telaşlı ıısannaa tarafından duyulmebbaadı bile.Elinde mugavva gutunun içinde duran kipritlere bakan Dudu'nung gözleri yaşarıyorudu.Hinciye gadaa bi tek kiprid hilan satamamışdı.Bi kaç dene kibrit satsa eline iki guruş götüüse anasından çekincesi de galmeecedi sovukda bi tas çorba içip anasına sarılıp üyüüceedi...Gücünü doplayıp kiprit vaa kiprit vaa die sesini çıkarmaya çalıştı.Ama heş bi tek kişi de duymadı...

Ayaanda hilan terliği olsa cımıg da dayanabiliidi belkim sovuva emme...Garşıdan garşıya geçeeken tomofil çarpmasın diye fızla goşduruuken delig deşig babışları ayaandan fıydırıveemiş.Covurun dölü haylaz bi çocug babışları alık gi'miş.Dudu arkasından çığrınsa da zındıg veled vaamış zaten teee ötelere.. Dudu bu oleyden keri bi gapının girintisine çönmüş sovukdan gorunmeye çalışıyorumuş.Uyuşmuş barnaglarıylan kutuyu açıp bi dene kiprit çıkarıp sürdmüş duvere,da'lı yumşag turuncu bi alaf beliriveedi..Kipriti bi elinden öteykinde geçirereg barnaglarına ısıddı.Alafa gözleeni dikip hayel gurmeye başledi..Sanki Yarengümedeki köyünde kuru meşe yanan zobenin garşısındaydı.Sırtında galın bi hırka ayaanda da rengareng örgü patiklee varıdı.Sankim terlebbaaadı bile.O anda kiprit sönüveresiye Dudu'nun da hayali şak deye kesildi.Dudu gene üşümeye başledi.Bi kiprit daha çagdı.Bu sırıda örözga esince Dudu alaf sönmesin deye guytuya ilişti cımıg daha sanki birden duvardan içeriyi görübbaadı.Geniş bi oda üzerinde gar gibi beyaz bi örtü olan üsdünde çeşid çeşid yimeklee olan bi masa varıdı.Masanın üstünde gümüş şamdannaada mumlaa yanıbaadı.Dudu'nun gözleri masanın ortusunda duran gocuman tavuğa ilişdi.Avzı sulandı.Elingi uzadıp alceggen köküne gadaa yanan kiprit elini yagmış o da reflegs olurag kipriti yere atıveresiye gözelim zofra da gayıbolmuş yerine taş duvar gelegomuş.

Üçüncü kiprit daha fazla hayellee oluşdurdu dimağında.Bir yaz gecesi..Dudu bi ağecin altına otuumuş ıldızlara bakıbduru.Aaşam olduvu halde yerlee ıscacık fırın gibi sankim topurag.Dudu gözleeni ıldızlaadan ayıremebduru.Derken bi de ıldız hööle gocuman bi yay çizıgdurup gaydı ve gözden uzekleşdi.Dudu:"işdi biri daha öldü" dedi.

Bi gün Dudunun nenesi Haa'maanım :"Her ıldız düştüğünde bi ıısan yeryüzünden eesilir" demişmiş.Ninesini bir kez daha görebilmeyi umaragdan bi kiprit çakdı soğuktan elleri uyuşmuş gafesi de eyice durmuşdu.Sokag ortusunda olduvunu unukmuş düşlere dalık gitmişdi gari.İşde nenesi gelibbaadı.Lapa lapa yavan garlaan altından melek gibi gelibbaadı.Gollaanı açmış ona yaklaşıbbaadı.Geldi...Nenesi Dudu'yu gucagladı aldı göglere uçurdu..Dudu gülümsebbaadı..

Ertesi zabahınan yoldan geçennee Dudu'nun sovugdan gasgatı olan cansız bedenine buldulaa.Yanıbaşında da boş kiprit gutulaanı göödüle."Zavallı gızceez sovukdan donmeyen deye hepsini yagmış yalım emmeee ne çare bizlee evimizde donduk bla bla bla..."

Hiç kimse Dudunun o titreg kiprit alafında göödüğü hayelleri bilimemişle...