İzleyipbatanna

31 Temmuz 2009 Cuma

Cin Mısdıva'nın Dovum Günü


Günneden bi gün Cin Mısıdıva'nın abası Hatce gine tes çözüpduruymuş....Hatcegız 5 defa girmiş ünifersite zınavını emme böönü gada deyil gazanmeg, baraca bilen geçimemiş...Hatcecig gine de pes edmezimiş, hee sene hee sene gazancen deye uureşiiduruymuş...bubası gızının bu halına beg üzülürümüş emme edceg bişe yog...evdeke öteke çookla; Aliksan, Cin Mısdıva bi de Suna beg akıllıyımış emme bu gızceezde varımış bi no'sanlıg...uffaakan gırdırgeşden düşmüşümüş, ondan ellem...Hatcegız'ın gafası derslere beg basmazımış emme beg maharetliyimiş gari...hele gari bişirdii yimegleen, eddii pasdılaan üsdünü yoğumuş....gini işde bööle tes çözeeken Aliksan goşduru goşduru geemiş içeri..."aba abaaa sene ne decem...demikden feyisbukdu göödüm....böön Cin Mısdıvanın dovum günüümüş ya....kerıtaya güze bi dovumgünü süprüzü edem mi"...."üle feyisbuk du neyi....onna needen bilipdurumuş Cin Mısdıva'nın dovum gününe?" deye saşmış gaamış Hatcegız....Aliksan bilgiş bilgiş cuvap veemiş " naha gari sene de aba...sen de hişbişe bilmeyosung...hana interinetde vaa ya...heekesle esgi yeni akedeşleene buluyoru, iresimleene yü'leyoru, gurupları giriyoru, fidooo helen paylaşıyoru, işde ore yazıgomuş ellem Mısıdıva bilgileem işeesine dovum gününe...ben de benim feyisbuku açası göödüm...sol gıyıda "böön Mısdıva'nın dovum güne isdeyoseng bedafa hediyi göndee" deye yazıpba"...."abooo töbossun ne önkü dediyin işeye ne de Mısıdıva'nın dovum günü olduuna bilmeyodum ben...nassı süprüz edcez deyve bakem bene"...Aliksan pilanına annatmee başlımış "hindi sen höle güzee bi pasdı edcesin, ben de Suneele baraba hediyi aacen...ondan keri Mısdıva'nın akedeşleene, Üsen Dayımın çooklaana halan habaa edcez...ben bubama ayaaladım saten..."dügenne bene yaadımı gee" deye alıg götüüdü Mısdıvee....anamı ta bişe demidim Nesibi dezegili oturmee gidivedi....aaşam yimene yiyeni gıda Mısdıve bişe belli edmecez...yimegden kari baaçe çıkık süprüzümüze edcez"....Aliksan pilanına annatdıgdan kari Hatcegız dooru mı'lagı gidmiş, pasdı tarifleene ba'mış, malzimelere gonturol edmiş malzimelere bakaakan ni göösün...evde gabartma tozu, yımırta bi de girem şanti yoğumuş...evden çıkmıdan Aliksana bakgalı yollamış eesiglere aldırıg 3-4 şişi gada esgi zafer kazozunun 2 litreelik olannandan isdemiş...
Aliksanına Hatce hazırlıglara edipdurukan, Mısdıva'nın da canı beg sıggınımış gari...niden deesengiz...evdeke kimse dovum gününe hatırlamadıı gibi bubası bi de düggene ünnememiş mi....aslında gırizden öteri esgisi gada müşderi geemeyomuş emme bubasının böön Mısdıvee nidense düggene ünnece dutmuş...feyisbukdan balim gutliyen vaamı ke deye ba'mış emme lisdesindeke okul akedeşleenen guzenneri uffecig bi mesec bilen yazmamışlaa ...hatda motorculan gızı Aaşa Su bilen bişe yazmamış..."hu dünnada bene seven yog" deye dokansılaa aaleceg haalı geemiş Mısdıvecig...gini de içinden "acıba aaşam eve gidesi mi gutlecegle" deye düşünmiden edemeyomuş emme boşunu da umutlanmeg isdimeyomuş...
Aaşam olası bubasına evi gemişlee...onna gelii gemez anası zohre gurmuş...aaşam yimee bilen özel deyilimiş...anası tarına çoobası, bulgur aşı, bi de gelin turşusu edmiş...eccig de yovurt ezmiş yanna da yuvka e'mee...yimeg yeeken Mısdıvacıg heekesin suradına ba'mış acıba bişe deyen oluu mu ke deye emme....neede o günne..oolancezin eyicem galbi gırılmış gari..."hu yimee yiyem de ben decegleeme bilyon" deye pilanna guruyorumuş gafasında...yimegle yindigden, zohra toplandıgdan kari Aamad " hatce gızım hada bi çay go da baaçide içem..evlen işleri beg ısceg..." deep evdekennere " hadan bakam baaçiye çıkam " deye ünnemiş...Cin Mısdıva ba'mış ke hiş umud yog, gözleende birikipbatan yaşlara dutumeeceg, bubasına garşı geeceg gudreti de yog " ben bi memişhaneyi varen gelen ondan kari gelen baaçiye" deep çiş edmi mahanasına tolette aalamış da aalamış...Mısdıva kenefdeeken Aliksan, Suna bi, de Hatce baaçiye işceglere, pilasdik gupulara, sandallelere, mumlara daşımışla...Mısdıva'nın en eyi okul akedeşleri Sabatdinine Nevzed, öteke okul akedeşleri Ismayıl, Gülsün ile Nazmiyi, mahalle akedeşleri Gaya ile Çetin, motorculaan Aaşa Su, örtmeni Meyrem, Üsen Dayısı, Keziben Yingesi, ekiz guzenneri Ercebine Irmızan, dayısının gızı Höriye, Höyiye nenesi, Irmızan dedesi hepisi geemişlee...Mısdıva epee bi aaladıgdan keri gözlene ooşleye ooşleye bahçiye çıka çı'maz bi alkış gopmuş Mısdıva gorkusundan yerinde sışramış...göödügleene inanımeepbamış...sevdii hekeslee ordemiş ...kimlee vaa deye bakaakan abası Hatce eddii gocu pasdenen "eyi ke dovdung Cin Mısıdvaaaaa" deyireg de gelesi hepden sevinş gözyaşlaana dutumamış..Aliksan da bo mu'lu dakikelere dicital hotoraf mekinesinee ölümsüzleşdiriveemiş gari....Cin Mısdıvagilin baaçesinde eelence bööle devam edeken gapıdan bi posdeci geemesin mi....Ha'ma " hayırdı işşallah aaşam aaşam bo posdeci ni areyyo buuda " demiye gaamıdan " posdeci " Cin Mısıdva kim...onu telgiraf vaa" deep uffag bi kaat veemiş Mısdıva'nın elini...kaatda hööle deepbaamış " eyike dovdung Cin Mısdıvamız...benibakbiyo ayilesi"...Cin Mısıdvagil buna bi annam verimemişlee,"bi iysan şakı edyo yalım" deye düşünüp eelencileene galdıgları yeeden devam edmişelee

28 Temmuz 2009 Salı

Cuvara Fortumu


Böönke gasdilere bakıpduruydum interinetden gasdinin biringde "asrın buluşu" deepba..."anıı" dedim " neyi acıba bo" deye marag eddim de okuyyen dedim...bi di ni gören...hana geçen havtılaadan bereli gapalı yirde cuvara içilmeyo ya..gardengizli bi gayfeci amca pençireden dışrı iki dene fortum uzadıgomuş...fortumun birinin ucunu cuvaree dakmış...öteke boş...gayfedeke adamna ucunda cuvara olandan dumana işleene çekipbaa ötekinden dışı üffürüpbaala....bi di fidoo gomuşla oree hana nassı gullanılyo gösderelim gibicesine...işdi fidooya bakaaka bi gülcem geldike sormeng...adamnaan halı beg bi tavatir gari....ellende iki dene fortum birinden dumana çekipbaala ötekenden üffürüpbaala...gasdacı da aamış elini mikropona soruyoru " niden dışı çı'meyosunguz da bööle fortumuna cuvara işcez deye uureşipdurusunguz" ... adamnaan hepisi de gavilleşmiş gibi " abe biz oyun oynamasına beg sevipdurruz....hindi oyun oynaakan dışı mı girip çıkam...bööle beg dayı oomuş gari...alyoz elimize fortumnara hem oyneyoz hem cuvaramıza tütüddüryoz" deepbala..."naha gari sizi" dedim "bi oyun deye ni hallara giripdurusunguz"..öngü "asrın buluşuna" eden gardengizli amca da deyyo ku " hana bu cuvara işmime işeesi bize beg fena ediveedi...hindi dışı çıkılyo da gışın needcez acıba...gışı gada yenikden düzennime edmezleese ben bütün masılara öngü fortumdan çegcen" ...eyi de amcecim hindi bi dene masıya dööt gişi oturupba bi duman fortumu bi cuvara fortumu çekeeseng masıdeke heekes aynı fortumnara mı gullanceg....hee masıya dööt gişilig footum çekceseng öngü gayfenin içinde necep yörüüceng fortumnaadan...müşderilere gaybetmiyen gışın deeken golun bacan gırılmasın biyo da aman diyen fortumnaan arasında çay davıtcen deye gezenneken

27 Temmuz 2009 Pazartesi

Guduz ıısan

Az eveli gaztede bi habar okuduydum da gaavemi hilan püskürtceedim eğerossun..sizlee de güleeke yarılın deye yazıom:

"Adana'da Meemet D. isimli ünifersite övrencisi,bir köpbek tarafından ıstırılan arkdeşinin kendisine ıstırması üzerine "Guduz mu olubbarın yoğsam?" şüphesiynen Adına Nümüne Hasdanasına varıveemiş.Hasdanada tohdurlaa tarafındang sakinneşdirilen Meemet de guduz emareleri görükmediği bildirilmiş.Meemet her ihdimaale garşın iine yapılarag tedaviyi başlanmış.Meemed su içeeken bile gorkduğuna ifade etmiş.."

Ne arkdeşmiş yaa neceb ıssırdıysa yazzık Meemedciğin ödü sıdmış..su içeeke bile gorkubbarın ne demek yaa :))) eey gidi gözee ülkemin gözee ıısannarı :))))

18 Temmuz 2009 Cumartesi

İleş Covur

Ben bo habara okuyeli epey olduudun emme ancı fırsad bulug yazıpban....gahrımanımız gine Hindisdan 'dan...bütün delilee ore topleşmiş yalım da ondan bööle çeşid çeşid habarla çıkıduru önkürden...hindi Hindisdan'ın kövlüg yerleenden birinde yaşeebbatan Kaliash Singh adındeeke bi adamın allah amanet 7 dene gızı varımış ...hiş oolu olmamış...oolu olmeyesi bo adam ni gıda tapınag varısa gezmiş gari needen de bi oolum olsun deye...körolascenin adamı sening de oolun olmeveesing..."allah olannarı saalıg veesin" demeyomuş da oodan ore goşdurugduruymuş gari...ing songunda, 35 sene evvel, bo tapınaglaan birinde adamın biri bunu " abem ben buldum senin derdinin devasına...hindi bundan keri hiş yunmecesin bag göö ozman nassı aslan gibi bi oolan bubası olcesin" deye akıl veemiş...öngü adam maytab geçiyomuş ellem bu salagına emme bizimke o günden bereli yunmeyomuş....ileş herif hiş düşünmeyo da önküle pis pis garının yanını nassı vaacen de çorçocug saabı olceng deemi....neyise hindi bu ileş covur yunmeyo ya bagderileeden migropladan arınen deye aaşamnarı ocagı ataş çatık yanını dingeliyomuş buna edeeken de esrar içiyorumuş...hem ileş hem keş gari töbüyarebbim....35 senedir yunmeyomuş emme senede bir defa bunnan hana kutsal bi nehirleri vaa ya oree girerimiş emme 5 sene evveli bo covurun abesi ölüvemiş...abesi öldügden kaari ore de girmez oluveemiş...hepden kokmuş gari ....aslında bu covur manavımış emme kokupba deye kimsilee düggenini vaamaz oomuş kimse de bunna gonuşmeyomuş...neynesingle ileşe...bundan öteri hindi düggene de gapadıgomuş...bişee deyil de ben garıcazını acıyıpban...oolan çucug edcen deye ileş halını bakmıdan varıvarıveeyodur gari bo pis covur garının yanna..hatda gaş dene garı aldı kimbili oolan edcen deye...hindi 63 yaşını vaamış gari bo ileş emme halenda oolum olceg deye be'lepduruymuş.....hada genşligde umudun varıdın hindi gocamışın gari azgın teke...neyneceng gari bo yaşdan kari çucuua...aman yarebbim evleeden ırag ossun gari bööle pis adamnaa

CİN MISDIVA AKUVIPAAKDA

Cin Mısdıvıgil'e kövden Ömmü Nenesining gaadeşi gızıgil gelce' oomuşla.Üş gün öncüden habaa edmişle.Ha'ma Aamad'ı demiş ke "Aamad dezegızınggille gelce'le evdi bişi gaamadı.Var gid di Pe'demir'i pirinş,tavık,battes,yanık kokulu goyun yovurdu,garın yavı,zafer kazozu alık ge".Aamad kapıdan çıkakan "E'mek di alınce' mi?"deye sormuş."Ya'a ben yuvke ısladıdım almene gerek yok" deye cuvap veemiş Ha'ma."Eyi maydam "demiş Aamad varmış marketi.Alınceklere aamış.Kasıdeyki gız:"abe,üş lireelik taa alışveriş edeeseng sene hu hediyi çikilişi guponungden veecem"demiş.Aamad taa öncüleri heş böölü bişeele garşılaşmamışımış."hindi ben üş lireelik ta bişe alcem ,sen di bene hediyi vecesing ööle mi?"deye sormuş.Sıranıng aakasındeyki bi genş oolan "hade dayı be'lepduruz buudu alceseng al aameceseng geş git"deye çekişmiş.(Hindiki genşlede heş sabır yo')Aamad da netsin üş lirelik bişeele de alık gemiş "heş deyilse bi şansıma deneyen"demiş.Kasıdeyki gız "eyi şansla abe inşallah gazanırsın.Unudma çekilişing sonuşları yarın belli olcek "deye hatırlatmadı bulunmuş.
Aamad hindi çı'maz biyo da üzülüülee deye evdeykelere heş bişe dememiş.Belli mi oolu beliki di çıka.İşdi ozman süprüz olu çor çocuu deye düşünmüş.Allah böyük ya bizim Cin Mısdıvıgil'e tam dı onnara görü bi hediyi çı'masın mı?Neyse uzatmayam ,bunnara Didim Akuvıpaakda bir günlük tatil hediyesi çıkmış.Çokla bunu duyası sevinşlerinden galgımışla bubalarına sarmeşip "eyi ki o üş lirelik alış verişi edmişing bubacım "demişle.Ha'ma dı sevinmiş tabe emme akuvıpaakıng ne olduuna bilmedinden bek havesli görünmeyoomuş.O geci çoklarıng hepisi hayalle gurmuşla..Aliksan dicital potooraf makinesining pilleene gontrol edmiş.Odu çekdii resimlere Keziban Su'ya gösderike hayal edmiş kendine.Cin Mısdıvı dı uykuya dalaakan MegaMagazin'di göödüüü gibi akıvıpaaka gidceklerine inanamepbaamış.Suna'ya gelince o saaten park nafına duyası kendinden geşmiş.Bi di onung su parkı olduna bilse..
Zabalan eekenden kakmışla eşyaalana renosıteyşınıng bagecine yerleşdirmişle.Üş dört saatlik yoldan sonura varmışla Didim'i.Cin Mısdıvının sevinşden ve saşgınlıkdan aazı açık gaamış.Her yakıla renkarenk gule gibi bişeelerle doluymuş.Acıba nası di'mişle bu gululere deye düşünmeden edimemişle.Savını baksen gaydırak solunu baksen gaydırak...Hankinden başleceklerine bilimemişle..Bubası çoklara "beni bakın hindi ben ananızla Suna'ya alcen bo yanna gitcen,Hatçe gızım sen di Aliksanılan Cin Mısdıvı'yı alcesing ho yanna gitcesingiz .Başga türlü bitmez bo.Emme heş birbirinizden ayrılmecesiniz,gaybolcek hilen oluusanız tam bu nokduda buluşcez anneşdik mi demiş."Çokla hap baraba "anneşdik buba"demişle.Savlı sollu yularından boşanmış gibi goşgurupgidmişle.Hele bu saate gada heş gonuşmeyen Ha'ma'ya gööcesiniz.İng önden seyirdipgiderimiş yaşını başını ba'mıdan.
Cin Mısdıvı abası ve abesiyle ing başda yılan gibi gıvrılan gaydırağa minmeye gara veemişle.Öngünneden dört dene yanyana sıralıyımış.Hepsining irenkleri denişikmiş.Aliksan maviye,Hatçe gırmızıya,Cin Mısdıvı da yeşile seşmiş.Biyo da beyazı mı minseydim acıba deye düşünmüş emme abesi "üle vakdimizi boşu harcanma geş hure baken" deye govgo edmiş.Hepisi bi sıreye dizilmişle yarış edmişle.Hada bakem ing önce hankimiz düşcez havıza deye gülüşmüşle.Bir iki üş deyesi fırlamışla yataklarından.Cin Mısdıvıya bu yol bek uzun geemiş.Heş düşmecem sannetmiş.Emme hoşunu du gidmiş."anaaaaaaaaaaaaaaaa" deye baarmış.Abasıyla abesi aççık avır olduklarından yalım,geridi gaamışla.Hatça'nın çıvlıklarına bütün akıvıpaak duymuş.Aliksan dı dutuncen derke elini sürtdürügomuş gaydıran gıyısını emme umursımamış neynesing gare...İngevela Mısdıvı varmış havızı..Gazandım deye gubarmış gari.Aliksan "boşunu gubaama ta yolung başıngdeyiz "demiş .Sırıdı boru gibi gaydırak varmış.Aliksan poturaf makinasına Hatça'nıng elini duduşdurmuş,"aba bak ben borudan çıkakan hure bascesing "deye tarif edmiş.Okuldu akideşlere gösdercem onu görü deye de tembihlemiş(Kezban Su demeyo gari akideşle deyyo.Ni akideşi?Ya dürzü ya!)Borunung depesini çı'mış,içini girmiş, gay bubam gay ,gay bubam gay...Altından sular fışgırı fışgırı...Hatça dı Aliksan heş çı'mecek sannetmiş.Tam çıkakan düümüyü basmış emme Aliksan'ın sadeci havaaada yüüselen ayaanıng ucuna çekibilmiş.Cin Mısdıvı dı abasıyla gaycek oomuş.Borunung içini göresi ödleri sıdmış."Ucu buca yok bunung ya !"deye şasmışla.Mısdıvı salmış kendine aşarı gi'miş gi'miş takıdak bişeye tosleyvemesing mi?"Anı bu neyiki böölü yuryumşecik" derke o tosladığı işeylen baraba aşarı gaymeye başlamamış mı?"aboooovvv ben ne oluyoruyum" deye düşünürken önünde sürü'lediği işeyle gonuşmeye başlamışla.Iısanımış bunnaa.(Evelde va yuryumşecikimiş)Bu gişile heş durmudan "Hay Allah ırazı olsun Cin Mısdıva .Kısılıpgaldıydık buuda.Sayende kurtulugoduk"depdurulaamış.Sonurtdan üçü birlik patıdek havıza düşmüşle.Bunla, gocuman garnını ba'mıdan akuvıpaaka giden Cırma'lı Bisiynen her yaz Didim'i tatili giden Gubarık Gısmet'ten başgası deyilmiş.Mısdıvı ne olduna,bu iki gebeş garınıng ona nirden tanıdıklarına bek annamamış emme borudan ta ancı çıkan abası Hatçeyi göresi "bubam yabacılarla gonuşma dedidi "deye goşturuk gidmiş abasınıng yanını .
Bu arıdı bubasıgil di Sunaya trambolingde galgıttırmış gelip gelirlerimiş.Saaten aşam olmak üzüreymiş.Hap baraba buluşup arbe minmişle.Evlerining yoluna dutmuşla.Dengizlililee sitisining annecinden geçerke güneç di batıp giderimiş yaveç yaveç.