İzleyipbatanna

22 Ağustos 2009 Cumartesi

Bizim Kövün Cinfikir Üseen'iynen Deli Osmanı

Acıpayam ovasının düzlüünde iki dene arkıdeş varımış.Barıba okulu gidip gemişle,ya'mışla yuvulanmışla,gavın garpız gabından kamyon e'mişle bidi bi güze ikisi bir dayek yemişler analandan.Amanin cannarı çıkmeyesiciklee! Niden dosdooru okulu gidip geemediniz de dağ bayır yatdınız,tengerlendiniz,çameşirlenize ileş etdiniz,hem de hayvan yecee gabıklara topırak gatıp mındar etdiniz deye yaman bi zopa çekivemiş nenecik...
Üseen, ebe olmadıından altı buçuk aylııka aneciinden fırleerek doomuş...Asılında işlecee cavırlıklara düşündügce anasının garnında sığınışımamış da ondan çıkıvemiş.Yaşımaz bu çoçcek demişle emme,
Üseen inadılan yaşamış da gocu bi cavır omuş.Osman'cez de anecii yazzıkdan sessiz sadasız doomuş da yaşep böyüüp duruuka herkeslee buna dürtüklee dürtüklee ırat etdimemişle.Zengin dovurduvuymuş emme açcık safcılammış zati.Ötü git Osman,beri ge Osman deep deep parasına yeyyolamış hep.Üseen de az çekdiimemiş onu haa...Ee vakıd gelinci de yolla ayrılıveriyoru; Üseen yukarke köye göşmüş,Deli Osman da bubasının parecikleenne Denizliyi ev dikmiş..
Osmancık
gonu gooşudan açcık sıkılıveedimi; deniz gınarında bi otile gaçıverimiş de kafı dinnerimiş..Saf ya gari,nişleece belli omaz..
Gış gıyamat bigünde gine aynı otile gitdiinde Cinfikir
Üseen de (necep olduusa gari) orecii varıvemiş,emme hem cebinde üş guruş bilem yoğumuş,hem de oteldi yer galmamışımış...Kapıdee adama yalvrıı yakarııken beş parasız yatcek biyer bulmuş.Öle bi dille dökmüş ki sormen gari..Bet bili zati öle ılaflara.''Abe gulun köpeen olen,havayı görübban,dışardı donmama mı isdeyon,hı deyive gari gözünün çapaanı yediğimin,bene hööle yayıla yayıla köşüde gıvrılıvecek bi odu ver de donmeyen.'' deeken ta Osmanın yatdığı odeye varıvemiş(Töbü ya rebbim, ta onu gada nerden buldun a dinnenmeyesi, de mi?).Osmancezin habarı yog emme...Görevli oğlancaz demiş Üseen'e: Gardeş bak,sene bi yer devecen emme odudeki adamın yanda heeşş gıkını çıkarmecesin,Sabala da kimsaaya bişşecikle duyurmıdan yörüp giçcesin.Eyi mi?deye sıkı sıkıya tembehlemiş... Üseen de: Eyi abe,sağol abe,ellen dert göömesin de gözlen bet eyi görsün abe, deye deye okarı çıkaka elleni de hööle birbirine yapışdırıvemiş de ovuşdurupduru...
Odee varıvarıvemiş de kimi göösün? Ayyoo! Bu bizim Deli Osman Demi? Hıı,o yalım..Yog yog,essah o!
''Amaann''demiş..'' Bene neyi Osmanısa?Ben ıraatımı bakarın'' deep goşuvemiş Deli Osmanın gocu göbeenin yamecine girivemiş da uyu'lumeye duruyoruymuş..imkanı mı vaa? Aşşa yakıdan salıvese giçcek dinnemeyesice! Eee ısındın demi a cavır,gelir gari..Emme yatakdan kakıp da ta dışarıyı sovuk yere tolavete gi'mek de bet zor a! Her yaka ayaz deye aklı çıkıceemiş Üseenin.
Ne eden Allahım derke aklını gine bi fikir gelivemiş.Demiş: ''Hu bizim Osman'ın pantılonuna çıkaren,içine eden,sonura da geri keydiriveren de yaten maydam !'' Naha körolası! Önkü nerden aklını geldi? E dooru ya, Cinfikir
Üseen bu..
Necep oosa Osmanın habarı bilem olmaz.Zaten de Osmancez bizim Hortmalı Kamal'ın tırakdörü gibi takııırrr takırr horleyoruymuş.Senin annecen o gıda ağırımış yukusu...Bak gari sen;
Üseen bu,aklını gelene etmecek mi sanıbban? Orecikde uygulumee geşmiş de adamın panturuna geri keydirivemiş de yatıgomuş.Sabalan da erkenden kakmış, cehendem olup gitmiş...

Arıdan üş-beş ay neyise geçiyoru,
Üseenin işi gine o otil yakılarına düşüyoru.
Gidip varıyo otile gine:
-- Abe yer va mı?
-- Va,hu gata, hu numuree akıdeşle size çıkaasın.
-- Eyi sağol..Odee dooru yöneliike aklını geliyoru: Gardeeş,hanı o zıman yanındı yatdıım adamm varıdın,Nişledi o adam be??
-- Hee Osman Beye deyyonuz.Devamlı müşderimizidi,bet bekledik emme gelmeyyo gari...
-- Aboo,niden gelmeyyoo?
-- Valla abe, adamcaaz kafee sıyırmış, tavık gibi düşünüyoruydu.
-- Hinci göbeemden yarılcen,neye düşünüpbadı ülenn?!
-- Yav abe, adamdan en son huna duydum : ÜLEN BU NECEP İŞ, DONUMLAN PANTILONUMUN ARASINA NASI EDERİN??
--..... ?? ..... :S ... :) .... :D .....

Bizim Cinfikir
Üseen o günü gada devememiş otil saabına:'' Osman da benim arkıdeşim oluyoruydu'' deye...Bu işden sonu da deyiveri mi gari? Guyruğa kısdıysan gaşmış ordan hınzır döyüs! Zaa güleeke ölmüşdür o da bi gıyıda.
Eee, o cavırlığa işleep de gadın galmek açcık zor gaa...


21 Ağustos 2009 Cuma

CİN MISDIVA ORUŞ DUTAASA


Yaz datilinin sonnarına dovru möbarek Irmızan ayı başlar..
Irmızan öncesi Cin Mısdıvagilin evinde de az biraz da olsa bi farklı hava olmaya başlamıştır.İftariyelikleeden; guru gayısılaa,fırmalaa,cövizlee alınır goyulurmuş..Önceden daha bi başga olurmuş emme bu sene Irmızan ıscaga denk geldi deye o gıııda avır hazırlıg etmemiş Ha'ma gadın..Hinci bastırma hilan da alındımı gokusuna hilan bakmadan yenyo emme bu defa da su adamı gandırmeyo ni gııda içeese içsin..Iısanın yalağa çönesi gelyo deye Ha'ma aldırtmamış, öökgibi susadcek yeceekleri.zaten bu sene ki ırmızan da yimegden çok suya fucüm edilceg gibi hissedegomuş..(Hisli garıdır vesselam)
Cin Mısdıva anasına demiş ki: Ana bee ben hazır datildeyken bi gün bi denesem mi ki hu oruş işini acebola demiş.. Ha'ma gıyameyoo tabii evladıına "Ay ooolum dayanabilceemin bakam zaten öörözgaa hüüf dese uşceesin canın cinin yog du'ma sen bizlee bile zorlancez sen heç edemessing" deyesi Cin Mısdıva höd demiş:
"Anaa anaaa canın cinin yok debbaasın emme adıma da Cin Mısdıva deyyoolaa ben biyo deneycen, heş de garışma bene ben bi yoluna bular dayanırım" demiş..
"Eyi maydam" demiş Ha'ma Gadın..Geci olmuş yatmışlaa...
Safur vakti yaklaşasıya zofra hazırlanmış teriyavı,seetin,çoban peeniri,çöküleg,nor,dığanda yımırta,domitez,bibee,ireçel ne araasan varımış safur zofrasında..Cin Mısdıva'nın bubası da fırından ıscak e'mek almış, Ha'ma da yuuka tavlamışımış zati,zofra grallara layıg gibinmiş..

Ço'ları ünnemişlee emme heş birinden ses yog.Kaldırmayam balı deecegleri sırıda Cin Mısdıva gözleeni ovuşdura ovuşdura zofraya çönmüş."Hele gari hunnara bag bensiz gööze gööze yecegleri yudcaadınız deemi" demiş gülüşmüşle..Ha'ma heş de ümütlü deelmiş yaa gari Mısdıvanın oruşundan....
Cin Mısdıva acıkmeyen deye bol bol yemiş herşeyleeden gana gana da su işmiş..İmsag fakıtında top sesini duyduunda dişleeni fırçılamıyı yenice bitirmişimiş.
Cin Mısdıvaa yataana geşmiş elleeni açıp Irabbına duva etmiş.."Ee Goca Irabbım beni anamgile maaçup etme gari dutcem dedim, bene orucu dutudtur gari,hu ufacık ellemi açıp sene yalvarıbbarın..amin" deyip yatmış..
Sabaalaa gözünü aşmeg isdedikçe bi türlü yategden galkameyomuş geci yarısı uyanınca zaa uykusuna alamamıştır.Saat 11 de gözünü zorulan aşmış."Naha gari şeytan yağlı yorganını serdi üstüme herhal bi türlü uyanamadım haaa gaç hada..." deye söölenirken a'lına oruşlu oldugu gelmiş.."Töbü tööbü Yarebbim çikin naf edilmeeceedi dee mi hemen susdum" derke
anası gadın "kime söölenibdurusun sen bakeeen" deye yanına gelmiş "heç ana heç ööle gonuşudum kendi kendimi demiş."
"Hada gak da maydam accık hu baaçayı onaram" demiş..Cin Mısdıva yataandan galkası yüzünü yürke hööle avzına bi avuş su alcek olmuş sonuradan a'lını geliveemiş "oruş duttum ya ben az daha bozceedim" deyip gülmüş..

Baaçaya çıkmış bu sene yavışlaa eyi olduvundan otlaa fışgırmışımış,baharın neyse de yapyaşıl gözee görüküyoolaa emme yazın ıscagda guruyunce çikin görüküyo deye otları bıçmışlaa anasıyla ikisi.Tepede Güneş gavurupduru Cin Mısdıva bir iki ses etmiyen demiş emme yog olceg gibin değil "Ana ben içeri geşcen gari sanki güneşi başımın depesine baalaamışla" gibi oldum deyip orağı yere fıydırıp sıvalı duvarların sovuttuğu buz gibi eve girmiş..Canı ne biçim su çekibbaamış hele accık da garnından gurul gurul seslee gelesiye neben dayanemeecen yalım ben.
"Allaam hu sabi sıbyana sabır vee gari utandırme gari beni" demiş somyanın üstüne yatmış galmış.Evin içi de serin olasıya uyuklemeye başlamış..Zaten heç elleni gollanı gıpırdatcek haalı da yoğumuş..O sırıda Ha'ma Cin Mısdıveyi merag edik gelmiş..
"Nassın benim Cin ovlum" demiş.
"Eyyin ana eyyin, accık çeşid oldum yalım da höölü bi uzanem dediydim" demiş.
"Eyi maydam sen uzanago ben de işleemi bitirem de yemeğe girişcem daaca" demiş..Ha'ma odadan çıkaaken Mısdıva anaa bee kaç saat galdı aaşam ezanına demiş..hinci saat 3 ise düpçünün veediği imsakiyeye bakam bi.hımmm 5 saat gadaa vaa ovulceezim" demiş..
"Eyi ben accık uyumeye çalışen" demiş Mısdıva..
Gözleeni gapatıp üyümeye çalışsada daa az eveli uyandığından bi de garnının gurultusundan avzının guruluğundan ne etceedi şaşagomuş..Somyanın üsdünde döönekee dönneeke bagmış olceg gibi deel cımıg oyuncaklaamla oyulanem balı deye galkmış emme heç takatı yog ki bacaklaanda yığılcek gibi oluveresiye gene gıvrılmış galmış oracıkda..

Canı ne çekceeni bilimemiş zati..Su işceg olyomuş,şokomel,teriyaalı gaba e'mek,patitiz gızartması,ireklamlaada göödüğü yuvarlag e'megli yuvaalag etli işeeleenden,sevemezimiş bek emme canı höölee eeşili bamya aşı bile çekibbaamış bunnarı düşünüüke uyküye dalmış..

Zaa aş tavık düşünde kendine darı ambarında görüü misali Mısdıva da bi sürü yeecek işceeğin arasında göömüş kendini bi ondan bi ondan yebduruumuş biyocuk ıssırıp gerisini yemeyomuş o gadaa çoğumuş ki hepsinin sadice dadına bakyomuş sonura da renk renk şerbeetleeden içibbaamış.Mısdıva'nın keyfi yerindeymiş "Gral olsa anca benim gadaa muklu olabilii" deyip gevrek gevrek güleemiş..
Mısdıva eline bi gocu tavıg almış da ıstırcee sırıda hööle gara guru bi çocug göömüş.Çocug Mısdıvaya mahzun mahzun bakıbbaamış Mısdıva öökü çiroz gibi çocuğa ünnemiş beni bak biyo arkdeş kimsin sen niye ötede durupdurusun hööle yamacıma dovru gelsene demiş..Çocuk Mısdıvaya yakleşince Cin Mısdıva çocugtan ürkmüş gemikleri görünübduruymuş garşıdan.İng sonunda bu gara çocuga dayenemeyip sormuş "agam necebsin sen bööle gurumuş galmışiın ya iki lokma yemek ye" deyince etrafa bakmış ki hiç ısırıg atmadığı yeeceg galmamış..

Gara çocuk boynunu bükmüş Cin Mısdıva aranmış emme bulumamış..Gara çocuk da demiş ki "Sizlee böölü yebduruuken başgalaanı heç aklınıza getirmeyonguz.Ben bi tek deelin benim gibin aç bi halkım vaa emme siz acın haalından heç anlemeyonuz.Siz yeep yeep şişeekee bizim derileemiz gemikleemize yapışıyoru..Biraz da kendi aşlığınızdan başga aşlıg çekenneri düşünseniz neceb oluu ay agam" deyince Cin Mısdıva yerin dibine girmeg isdesede edememiş..Telaşayla hala artık olmeyen yeeceg arayoomuş emme gan ter içinde galmış..

O sırıda omzunda bi el onu salleyoomuş gözleeeni açdıgında anası " Cin Mısdıva uykuya dutturdun gari orucu böğün hadi imam öttü, de gari zofrada seni beklebdurruz" demiş..Cin Mısdıva avır avır galkıp elini yüzünü yümüş zofraya çönmüş..Durgun durgun fırmasından yeyip orucuna sıydırmış..
Yümsek sesle de "tok açın halinden ne anlaa deye boşuna demeyoolaa" demiş..
Cin Mısdıva ifdardan sonura rüyasına annatmış herkese ve bu Irmızan sayasında sadice Irmızanda deel her vakıt,sadece kendi etrafındaki değil tüm Dünya'da ki aç olanna için herkesi güççük bedeni gocu galbiyle uyarmış..Bundan sonura yemegleri çöpe addırmamışlaa heç, hep ihtiyacları gadaa tüketmişleee herşeyden..İsraf etmeden,garınları davıl gibi şişmeden diğer açları düşünereg yemişlee yemekleeni..

10 Ağustos 2009 Pazartesi

CİN MISDIVI AVRAZYA SİRKİNDE


Cin Mısdıvıgiling Akıvıpark macerasına duymeyen gaamamış.Saaten gelii geemez sorguyu çe'mişle:"Nası biyeedi, neler eddiniz ,akıvı ne demek oluyoru" deye bissürü soru sormuşla.Bi di kısganşlık edenle olmuş naf aramızda.Hade ona anneyon da küsennere ne decen gari?Kimi bizi ni haba edmedin deye küsmüş kimi di yol üzdünden geşdin di ni uvramadın deye.(IIsanlarla ureşmek zor abam.Netcen?)Amadıng dezegızıgiling damadı aynı zamanda Amadıng çocukluk akideşi Şerafeddin di telefon açık "üle Amad Didimlere gada gelding de Gazıklı'yı bi uvremedin ya" ..deye deye osandırmış gari.Amadcık yazık "ülen Gazıklı dediin az buz yer mi arba bedafaya mı götürüyo"decek oomuş, sonurtdan "üzülme abe neceboosa yenikden gelcez orlara "deye plöf edmiş.Çünkü biliyomuş aslında Şerafeddining naf olsun deye onnara çağırdıına."Saaten ne ziman gelceniz "deye sorakan sesining titirediine Amad hemen fark edmiş.Neyise naf ağızdan çıkdı deye "havteye gelcez çokla Akıvıpaaaka bek sevdile biyot da deniz izderiz deye dutturdula" deye gafadan salleyivemiş yalana.(Halbusem heş de huyu deyil .Güccükken de Şerafeddinle didişi durularımış bunna.)
Zaman gelesi gini yolu çı'mışla.Çokla neye uradıklarına annammışla."Üle bubamıza noldu bölü "demişle emme bek di gurcalamamışla.Ore varası Şerafeddin amcaları bunnara bek güze ağırlamış.(Ağırlemep netçek kendi gaşındı ya gari...)O aşam Didim'e gezeke "Avrasya Sirki" deye bir iylan görmüş çokla.İylanda "aman deyen geş galmayıng biledinize öncüden alıng ,höölü güze gözderile va,böölü güze cambazlıkla va"deye yazıpduruymuş.Bizimkeler duru mu gari"Buba biz heş sirk göömedik.Palyanço aslan heş birine göömedik.Bizi bu aşam sirki götürüve "demeye başlamışla.Amad misafir olduundan ev saabına sormudan bişey deyemepbamış.Meyersem Şerafeddin di ne zimattır merak edipduruymuş saaten bu sirke.Coşuvemiş "haden gidelim maydam"deyivemiş almışla biletlere.
Bisaat soona başlamış gözderile.Bizimkenne ing önü otumuşla(locu farkı vermişle emme)İng evela palyaşola çı'mış.Palyaşoların biri Cin mısdıvı gada ya va ya yokmuş.Bi denesi - Allan gücünü gidmesin- dana gada vamış.Bunna dömbelek aşmışla,ip atlamışla,sona üş denesi halka olup üç dene urgana sallıyelek ip atlamışla.Sunayla Cin Mısdıvı ağızları açık bakık galmışla.Heş böölü denişik sitillede ip atlayan göömemişle ne di oosa."Eve varam da biz di maalledeki çocuklarla böölü atlayalım demişle.Gözderinin biri bitiyomuş biri başleyyomuş.İki dene güççük gıs cucuu telezondaki cimnasdik edenle va ya aynı onna gibi gözderi edmişle.Sunu ben di böölü edibilirmiyinke deye düşünürke vucutları ikiyi gatlanıp bacaklarınıng arasından gafaları çıkası vaz geşmiş cimnasdik mimnasdik edmekden.Sırıdı ip cambazları vaamış.Bi dene hölüü çekik gözlü gara guru bi garı urganınıg ucunu dutunup okarı kadar çı'mış".Cin Mısdıvıgil hap baraba "anaaa"deye ünleyegomuşla.Mısdıvı garı sallanırke üzdümü düşcek sannedip gafasına Aliksanıng omzunu sa'lamış.Garı bi o yanna bi bu yanna sallanıyomuş.Bi depesiüstü geliyomuş bi yot da ayana dakıyomuş urgana öölü sallanıyomuş.Bizimkelering ödü sıdmış ne yalan söyleyem.(Halbusem asıl ödü sıdan gözderi edenlerdir haralde de mi ya?Kimbili her aşam "oh böyn dü galıbı gurtardık" deye şükrediyolardır beliki de) Arıdı bi adamıng biri çıkıp "Durung ta eylencemiz asıl hindik başleyyo" derimiş .Bi gaş dene adam çıkık gemiş.Bi denesi maşşallah suphanallah (Herkül deyola ya işdi onung gıyafatından geymiş)şam yarması gibiymiş möbarek.Yanındı dı iki dene fidan gibi gız varımış.Gızların ete'leri kısa olduundan cımık altları görünüpbamış biliyo mung o yüzden Aliksanla Cin Mısdıvı birbirini bakık gülüşmüşle.Mısdıvı gızlarlan gözgöze gelmimeye çalışmış.(Aççık utanmış mı ne ben ya...Ne di osa genş delikalı sayılı deemi?)Bu Herkül gılıklı adam gosgocu avırlıklara ağzıyla bilen daşımış.Aaamad izdemiyelek aazından "leeeeehh,ya ayı yaaa"deye gaçıımış emme neyse ki Herkül(Herkül deyyom gari ben onu) annamamış -Cavır ya gari.Anneseydi görüdü saaten gününe.- Böölü Sermet Erkin gibi adamla hilan çıkmışla gövercin hilen çıkartmala mı dersing ,alnınıg üzdünde depsiler dolusu gupa taşıyanna mı dersing,hepsi neyise de zehpaya havaaya uçuran adamı hepsi di saşmışla galmışla.Hatçe di en çok üçü birlik sahneyi çıkan golları bavırları gaslı oolanlara beyenmiş.Bunna dı bi çeşid güş gözderisi edmişle.Üzüzde minmişle.Sonura ing ön sırıdan iki çucuk seşmişle.( Biri di bizim Sunaymış saaaten.) Biyot da onnara havaaya galdırmışla.Sunu'nung bek hoşunu gidmiş.Aliksan dı boş durmamış dicital makinesiyle hep bunnara çe'miş.Asıl merak eddikleri hayvannarmış emmme bi türlü çı'meyyomuş.Bu gözderileri edenlering çoğu genşmiş emme ing sonundu höölü yaşı aççık ortaya geşmiş biri geemiş.Bu du öteykiler gibi çekik gözlü olduundan Cin Mısdıvı "Anıııı Çeki Çen dee mi o"deye bağırası Aliksan "Deli deli gonuşmu ülen!Niyişi va Çeki Çen'ing buu du "deye çekişmiş.(Emme esasdan da benzeyyomuş ha.)Bunna da höölü perdi gornişi gibi beyaz bi sırıın üzdündü yaylanı yaylanı galgımışla,dömbelek aşıp denişik harakatla edmişle.Sırıdı en çok hoşlarını giden gırmızılı gız varımış.(İng güzel gözderilere en sonu sa'lamışla yalım.)Gız ta okardan enen gırmızı bi perdening içini sa'lanmış sonuru du kelebek gibi orteye çıkık o perdeyi dolanı dolanıvemiş.(Amanıng yarebbim maşallah heş di gorkmeyyola) Höölü peri gızları gibi süzülüpgiderimiş gız havaada.Bütün herkesle saşgınlık ve hayrannıg içinde galmış eyerossun.Ataşı yutan (heş akıl yok gari töbü yarebbim)adamdan sonura ing sonungda iki dene sandık goymuşla orte.Biyo da hana Alettin'ing siyirli lambaası masalı vaa ya işdi ordeyki Alettin gibi keyinmiş bi adam sandıı aşmış dı içinden gosgocu bi piton ilanı çıkarıvememiş mi?Bizimkeyler ing önde oldu'larından ya hindi adamıng elinden gaça da bu yanna geliverise,ya bizi ısdırısa deye gaşçak delik aramışla emme boşunu gorkmuşla tebe.Adam pirofosyenelmiş.(Heş gaçırı mı elineden de mi?)Hölü seyircilerin dibini dibini gidip çiğninde gezdirmiş ilana.Sonura sandığı geri gatmış.(Emme ne yalan sööleyen geri gatakan ordeyki adamlara "alıng giding huna"der gibi işarat edmiş.Hana adamın dı ödü sıdmış biliyo mung?).Sonura ikinçi sandığı geemiş sırı.Biyo da gosgocu bi boğa ilanı çıkarma mı Alettin gılıklı adam.A abam sen deelmiyding demikden ödü işeysine garışan?(Netsin gari e'mek parası de mi?)Bo sefeki taa dı böyükmüş.Sapsarı bişe, bidi maşallah bizim Cin Mısdıvı'nıng gafası gada galınlıı va möbarek hayvanıng.Ona da boynuna dolep gezdirmiş.Boynundan çıkarıkan aççık zorlanası "eyvah adam boolcek"deye çığrınanlar oomuş emme -dedik ya pirofösyenel deye -ona da gatmış sandığı,haydi yallah.(Emme hagget adam şitirez oomuş yalım.Cin mısdıvıgiling önüngde selam verike alınıngdan terler boşanıpbamış yazık.)
Bizimkeler gari heş hayatlarında yaşeyemedikleri bişi ta yaşamanıng sevinciyle Gazıklı yoluna dutmuşla.Yoldu gideeken Hatçe yakışı'lı bi akırobatla evlendine, baraba aynı o gırmızılı gız gibi havaaada süzüldü'lerine hayal edmiş.Aliksansa çe'dii poturaflarla okulda eyicem havaa atarın deye sevinipbamış.Sunu üryasında her yakasından gol bacak gibi işeyler çıkan ahtobot gibi bi gızı dönüşdüüne görüp ürperike, aslan göremediine cımık üzülen Cin Mısdıva ise hâlâ "öngü zehpa öngürden hönküre nası uşdu "deye düşünüpbamış...

8 Ağustos 2009 Cumartesi

Cin Mısdıveenen İbibig Foraz


Cin Mısdıveene Aliksan'ın Urfu gezisi beg dayı geşmiş gari....Mısa abeleri ikisine bi güze gezdiimiş Urfu'da...çarşılara, balı'lı göle, urfu galesi'ne, türbülere (Allah gabıl edsin gari eddigleri ziyaratlara, okuyvedigleri dovalara) , Eyüb Pegamberin maarasını varanı gıda nigıda gezilceg yee varısa gezmişlee...Aliksan dicital hotoraf makinesinee bisdürü iresim çe'miş....Cin Mısdıva 'da empiüş pileyırıngda "Dengizli'nin forazlaa'ndan" ayrı "Urfu'nun edrafı dumannı daalaa... aman deyen ceylan gezme önkürleede sene daalaalaa, anengden bubengden, yavıglıngdan ayrı guyaalaa" türküsüne de dinne oomuş....bizimkenle gündüz gezmişlee aaşamları da Mısa'nın eşyalana toparlımışla.... 1 havtı sona gülü eeleni Dengizli'yi geri gemişlee
İşde tam Dengizli'yi geedigleri günne Cin Mısdıvagilin kövünden bi düvün okusu geemiş...Amaad'ın dezegızı Zeenep oolu İbraam'a sünned eddiribamış....bütün ayile çorçocug heyecanına kövü gidmee hazırlanmış...saten yaz tatili girelden bereli kövü gidemeepdurularımış..Cin Mısdıva'nın Ömmü nenesi beg yaşenmeyomuş emme işden işe gücenipbamış gemeyola deye....bu işi ing çog sevinen Cin Mısdıvemiş gari hem İbraam'ın sünnedine gidcem hem de Ömmü neenemi göcen deye sevincinden dutumeyomuş kendine...hatda sevincine feyisbuku daşıyreg sitatüsünü " yaşasın ...kövü gidipbarız" yazıgomuş.
Kövde bizimkenlere nenesigil,Gadiriye halasıgil, Halilibram amcısıgil bi de alamandan tadili gelen Mutdin amcısı garşılamış...Ömmü nenesi goklee goklee öpmüş gari ing sevdii torunu Cin Mısdıvee....nenesinin Mısdıvee bi di süprüzü varımış..."ge bakem gönnümün nuru oolum bak seni ni gösdeecen" deyireg evin aakısındeke kümese götmüş Mısdıvee...kümesde nenesinin bisdürü tavıgı varımış ...tavıglan arasında da ışıl ışıl irenkleede, gocu ibigli, gabarıg guyruglu güpgüze bi dene de foraz varımış..."işde önkü foraz sening...hakıkı dengizli forazı önkü....onu göre".....Mısdıvanın beg hoşunu gidmiş gari nenesinin hediyisi....sevincinden foraza gucagleceg oomuş emme foraz gucagladıı mı kendine....bi iki dahı denemiş gini yakıleymemiş foraza....hayalgırıglına " anı nene eyi deyosung da baksen ya sevdirmeyo öngü foraz kendine bene ya...ben gucakleep sevmeg isdeyon ona ya" deyesi nenesi " naha sene saf oolan hiş foraz gucaglanıı mı...hem yazzıg tanımeyyo dahı sene ondan yaneşmez....sen hindi heegün yemine suyuna goveriken alışıı sene yanını yaneşii...bagsen ya ni güze maşallah irenkleri"...hagget foraz beg güzelimiş hele gari günecde yaldır yaldır parleyomuş...Cin Mısıdıva forazına ingevvila bi isim guymaya garaa vemiş..."bundan keri sening adıng İbibig Foraz ossun" demiş ..böleligne forazın adı İbibig Foraz olmuş.
İbibig foraz kendi beg güzelimiş emme ötüşü dahı bi güzelimiş...zabalen (esragızın dedii hesab) imam Allahıekber demiden bi goverimiş gari sesine Allah gari bütün Babıdağı duyaamış ötüşüne. Cin Mısdıva, Ömmü Su ( Ömmü nenesi Ömmü Su deye ünnemiş Sunee kövdee) bi de Aliksan zabalen eekenden kakaa, kümesden ıscecig yımırtılara alıla, İbibig Forazına tavıklaan yemlene sulana goverilerimiş...İbibig foraz hagget Ömmü nenenin dedii gibi biyo da Cin Mısdıvee alışagomuş...Cin Mısdıvee göresi goşduru goşduru gelii Mısdıva'nın aayaglanıng dibinde dönenii duruymuş...hatda eccig eccig sevdirmiye bilen başlımış...arıdan, yalan omasın, bi havta halan geçesi İbibig Forazına Cin Mısıdıva kankı olukgiderilerimiş....bi aaşam Cin Mısdıva'nın a'lını müttiş bi fikiii geemiş..hana guşla aaşamnarı garannıgda görümeyyola ya, işdi bunu fırsad bilireg bi gece hekesle yatdıgdan keri enmiş baaçee oodan da kümese gidmiş (gözüng körolmeye a deli oolan garannıgdan da mı kookmadın deemi), garannıgda el yordaminee tavıglan içinden İbibig Foraza goltuunun altını gatdııgibi alıkgemiş okarı gatdeeke yatagına...aklınca forazına sameşip üyüyceg gari...forazcıg kookdundan mı gari, üyküsü avır olduundan mı yoğusam garannıgda göömediinden midir bilemeycem hiş sesine çıkaatmıdan Cin Mısıdva'nın yanını büzüşüg gamış yazzıg.
Saatle geşmiş..heekes gibi Cin Mısdıva'nın da bi yakasından pirilee üçüşmee başlımış....İbibig Foraz eccig kendini gelii gemez kendine Cin Mısdıva'nın gollandan guutamış..başlımış evde gezennimee...tam gari Hatcenee Aamad'ın odasını gireegirmez ötcee gemising mi....maked uffag Aamadla baraba sıımeyola deye Ha'ma gadın yeri yatag edmişimiş...İbibig foraz da bunnan edraafında höle bi gezennimiş tam da Ha'ma'nın gulaa dibine gelesi Babıdağına inleden ötüşüne salıvemesing mi...abbov...Ha'ma gadın yerinden hoppideg galgımış ....ni olduna bilimemiş iyerossun...uyku selsemi terliyine gapdıı gibi İbibig Forazın depesine fıydırmış...dahı hırsına alımamış yaldır yapıldeg Cin Mısdıvagilin odasını " somadına sı'dımın çucuu ni areyyo önkü foraz evin işleende " deye üüneeregden goşu goşu gidmiş...terliyin öteke eşine de Cin Mısdıva'yı fıydırmış....Cin Mısdıva bi yakıdan anasının çıırışı bi yakıdan gafasına enen terligne neyi uuradına bilimemiş emme olannan İbibig Forazına alekeli olduna anneybilmiş...." kescen eyer ossun kescen önkü foraza...ondan keri de sene kescen, covurun çoccuu" deye çıırınıpduruymuş Ha'ma ...Cin Mısıdıva kese mike bene deye gookusundan yalnayag başı gabag gaşmış evden...evdekenne bihalına yatışdırmışlaa Ha'mee...soona da Cin Mısdıvee singnendii darı taalısından alıggemişlee....Cin Mısıdva bi bişmanna oluvemiş gari foraza evi getirdiine...anasına " aman deyen anacım gızmı bene..ben İbibig Foraza beg sevdim...hana yanıdı üyüsün isdedim ..needen bilen gaçıp gidcene" deep anasının öncü eline öpmüş sona da sameşmiş...Ömmü nenesi " a benim deli oolum sen önküne bisi mi sannetding hiş forazna üyünüü mü....yürene endirceeding eyerosuun anening...edmi bi dahı ööle işeele" deyileg nasihad edmiş...Cin Mısdıva ondan keri İbibig Foraza sadice baaçide bakmee, bi dahı gizli işlee edmimiye garaa vemiş

7 Ağustos 2009 Cuma

Cin Mısdıva Uçağı Minibbaa


Cin Mısdıvanın deezesining oglu Mısa, Urfede örtmennik yapıyorumuş..Datillee başlayası Mısa, Deezesine aramış demiş " Deezeceezim hu senin ovlanları benim yanıma yollayagosan neceb olu? Hem ben Denizli'ye dönceem fakıt cımık benim toparlanmama yardım edeelee hem de yanıma yoldeş olurlaa" demiş.Cin Mısdıvanın anası Ha'ma gadın "Mısa hinci ben bişşe deyemen aaşamınan Aamad enişden gelsin bi gonuşam bakam ne deceek deyip tilihonu gapadmışla.

Tilihonda gonuşmeyi az buçuk sezinneyen Aliksan'ın garnında gurtlaa gıpramaya başlamış.Datilde uzak yole gitmeyi bek isdeyomuş.Hemi de anasıylan bubası yoğuken gardaşıyla gidcek olması daha bi hayacannı gelibbaamış..Aliksan anasının avzını aremeye başlamış: "Anaa Mısa abem ne debbaa bee?" demiş..Ha'ma da sizi Urfeye ünnebba gidmek isderseniz bubenize sööleceen." demiş.Aliksan: "Neddin gari ana sen hiç gidilmemi bi da neceb görcez orlara" Ha'ma:" Eyi maydam bubanıza bi soram aaşamınan" deyveresiye Aliksanın gurtlaa eyiden eyiye gıpremiş.
Aaşamınan bubaları Aamad gelince Ha'ma annadıveemiş gonuya.Aamad da ço'lara sormuş gidmek isdeyomusunuz deye ço'laada bir avızdan " isdebbarız buba" demişle.Cin Mısdıva da "Bubaa otobüsde en ön goltugtan alıve maydam bileti" deyveresiye Aamad " Ya'a ben caydım sizi yollemecen iki sabiyi kimlere güvenem de o gadaa saat yollara yalınız başına gönderem" deyince Cin Mısdıvaynan Aliksanın hevesleri gursaklarında galagomuş..

Evin içinde bi sessizlik oluveresiye Ha'ma demiş: " Aamad bee uçağınan yollayam ço'ları,hııı ne debbaasın.İndirimlee de vaa debbaala otobüs parasıynan aynıya gelir.Bi araşdıram maydam" deyveresiye Aamad'ın da a'lını ya'mış.Araşdırmışla etmişle otübüz bileti parasıynan gafa gafeye iki dene bilet almışlaa.Cumaatezi gün zabahınan uça'ları İzmirden galkceemiş..Eşyaalaanı hazırlamışlaa.Aliksan foturap makinasına gomuş çantasına Cin Mısdıva da uçaake dinnerin deye empiüş pileyırına gatmış,pilleni de şarz eddiresiye husasız olagomuş, her bişeyleri tamamıken yataglaana yatmışlaa..Cümeetezi gün zabah ezanıylan yole çıgıp İzmire havıalınına gitcekleemiş.Cin Mısdıva yastıgına başını goduğunda heyecandan sırıdıbbaamış..

İmam Allaaebber deyveresi bizim iki gafıdarla gözleeni belertmişlee.Yataglaandan fırladıkları gibi elleni yüzleeni yüyüp anasıgili uyandırmışla..Bir an eveli hazırlanıp yola çı'mışla..Ha'ma da yolda yeriz deye cüğare böreği sarıp da geceden gızartmışmış.Aamad da yolda belde tomofile bişşee olmasın diye sanayiye hilan götürüp Torus'u gösdermişmiş.Lepege dakdıralı tomofilin performansı bek eyi olmadıvından bi de motur silk almışlaa onu da gatmışlaa düşmüşle yola..Ellende böregleri keyifli keyifli gidikdurulaamış.Otubanda hilan Aamad arabanın moturunu eyice açmış Torus yaldır yaldır yol alıbbaamış vaktinde yerişmilee havıalınına..Valizlerini geçirip işlemlee içün sıraya durmuşlaa Aliksan ilen Cin Mısdıva da gocu gocu pençireleeden aprondaki uça'lara bakıbbaalaamış..İşlemlerini halledip kontürolden geçmek için sırıyı girmişle.Aliksan tek seferde geşmiş emme Cin Mısdıva ver Allah ötüyorumuş.Bi tek daha geçibbaamış gene bip bip..

Görevli sormuş: "Ni vaa senin cepleende neyi bo bip bip debbaa." deyesi;
Cin Mısdıva:Ulaaa hacı dayı zaa cebimdeki Rey Bang gözlüg ötübbaadır demiş.(Gınıglı'daki Be'demir de gasalaan yanında güneş gözlüğü göresiye ordan bubasına aldırtmışmış da unutmeyen deye cebine gatıgomuşmuş bizim ovlan.)
Kontürolden de geçince anasıgile el sallayıp uçağın gapısına dovru yörümüşle.İng sonunda uçağın gapısı açılmış körügten geçip uçağın içine vaamışla emme Cin Mısdıva bayılceg hayacandan..

Yerlerini gösdeemiş Hostez abaları..Gız da bek gözelimiş gari Aliksanla Cin Mısdıva gızı eyice kesmişle.Zaa onna da delügannı olup giderlee..Kemerleeni dakmışla beklemeye başlamışla..Sonura uça'dan sesle gelmiş moturu çalışmış har har har gür gür gür Aliksan'ın galp çarpıntısı Mısdıveye duyulcekmiş nerdeyse..Cin Mısdıva'da süpaanekeye okumeye başlamış, iki gardeş neceb uşcek bi deye düşünükee uçak pistte uçuş için hazırlenmeye başlamış, avır avır yol alıbbaamış pistte..
Cin Mısdıva serde erkeklik vaa gorktugunu belli etmeyen deye sırıda sırıda "bu fızlaa gideese Urfeye varameecez yalım" deyip gülüşmüşle..
O sırıda uça' dönmüş ve başlamış fızlanmaya bizim genşlee goltuklaana yapışmışlaa gıpreyemeyolaamış.Aliksan "Mısdıva ne olubbaa bunaa" deye ünsesiz gardaşına sokulmuş..Cin Mısdıva gözleeni gapamış süpaanekeylen bütün duvaala garışmış gari birbirini.Gafaları eyice arkaya yaslanıp epey yümseldikten keri Cin Mısdıva gözleeni aşmışş.Abeesine dürtmüş "Abeecim hura bak biyo" deyince Aliksan pençireden aşarı bi bakmışımış bulutların üsdündelee..O zıman heyecannarı eyice artmış..Sonura bi anons:

"Gaptan pilodunuz gonuşubbaa, hinci 11000 metre yümseklikde, 850 kilümetire fızdayız..Hava sıcaklıvı 31 derice civarındadır.Hinci Uşak şehrimizin üzerindeyiz.Hepinizi eyi yolculu'laa dilerin."
İki gaadeş pençireden aşarı izlebbaalamış..Az sonura yanlaana hostez gelmiş:Bişşee arzu edemisingiz acebola? deyince Cin mısdıva'nın a'lına Cem Yılmaz'ın "Portıgal suyu işmeden uçameyorun" esprisi gelmiş..Cin Mısdıva: Ben portıgal suyu işcen bulla bene ondan vee demiş..Portıgal suyuna alan Cin Mısdıva arkasına kaykılmış, gulaanda empiüş pileyırdan Denizlinin forazları türküsüylen manzaranın da keyfine çıkara çıkara Urfe'ye inmiş..
Uça'la yolculug e'mek de ayrı bi zevkliymiş üle kendime galantor gibin hissedegodum deye içinden geçirmiş...

4 Ağustos 2009 Salı

Garılaan Fendi


Demikden gasdide bi habaa okudum...beg hoşumu giddi eyerossun ondan sizinne payleşen dedim...hindi amerikeede adamın birinin işeesi gudurmuş yalım, garısından ayrı üş dene de sevgili edinigomuş (hotoraflaanı bakasen hişbiringde de meyminet yog ya...adam aklı gari)...garlaan hiş birinin ötekenden habarı yoğumuş...needen olsun yazzıııg...adam kimbili ni gıda vakıt hepsine bir idare edmiş....ing sonungunda, cenaballan işi, adamın garısı olannara öörenivemiş....adamı hiş yaşanmıdan, "üle herif sen nedyon " demiden , öteki garları telifonuna habaa edmiş..."benim adam hepignizi ayrı ayrı boncug davıdıpba" deyesiymiş gari telifonda....bu dööt garı biraree geliyola...bu arıda adamın sevgilileenden 2 denesi de gadeş deyilmiymiş...bag gari erezilliğe...Tarık Akan'ın Gülşen Bibigoluu'na bi pilimi varıdın aynı onu benzeyo gari bo oley....bo azgın deyus önkü pilime ööneg aamış yalım....neyisi gari nafa uzadmiyen, garla birareyi gelesi bi pilan guruyola....işleenden bi denesi adama bi aaşam başdan çıkardıgoyyo...baraba oteli gidyola..."bag gari nassı fentezi edcez seniyle" deep adamı önce cıscıbıl soyyo ondan keri yatagı baaleyoo....adam dı gari eyicem zevki geemişdir haralde..."beyzik instinkt" fentezisi edceg ya gari ...adam yatagda cıscıbıl balanıggen öteki garla da çıkık gemeyyo mu...adam neyi uuradını bilimeyyo gari....garla adamı öncü bi "yir ming yime ming" deye bi güze döömüşle...elleri deet gömesin...ondan keri...ing çog da bure güldüm....adamın işeyine capon yapışdırcısıyle garnını yapışdırmışlaa....azgın deyus kesmedigleene şügretsin gari...hindi çişine necep edyo gari deye düşünüyon da suradına suradına fışgıryodur gari sidiklee... ya dı kilozedin oturceg yerini amıdı kakıp da mı işeyyo acıba :))