İzleyipbatanna

20 Aralık 2009 Pazar

Çılbırlı Gaavaltı

Hu ücgünlüg dünya hayatında bi öti başa bi bu başa gübürüm allah goşuşdumamız, possmodeen bi gaçış mı, yoosam gaybeddiğimiz benliglemizi mi areverib duruz o gıdarı belli deel. Öle ki zabaleyin, garıla goculanla gocula garılanla, barıba, hölü biyo başbaşe verib güzee bi gaavaltı bilene edimebduru.‘Du azcıg biyo molu ve’ deeb durusanız bu gaavaltı tam size göre. Aslı va ya, beni göre, bu gaavaltının geeçek hedef gitlesine adamla oluştumagda. ‘Güze garımı hölü biyo şaşııdam, zabeleyin mıtfağa girivediğine gözleni gavıştıram’ deye sölenibduru da ilemme bunu nahal edcene bilmeyenle okuvesin de uyguluugosun.
Öncü gaavaltı masısında nile nile olcek hem sayam hem de anlıdam. Potıgal suyu; masıda mudlıga osuun. Çay ilazım deel, demlemen. Goyun peeniri ;bölü bi gavaltıya öncüden gara verib hazılıg edmelisiniz. Misal goyun peenirini iyi bilibduru bi köve varıb alıb getimelisiniz. Sonu gari, gavaltı sırasında goyun peenirinden yiiken bi yolunu bulub ‘bu peeniri de falança köve gidib alıvedidim,öncüden dolabın bi yerine godudum, eyki gömemişin’ deeceniz ki, ‘bi gavaltı için dee oları mı giddiydin üle’ deyivecek göze garınız. Siz de hemen gari: ’bi gavaltı için deyili hayatım senin damag dadın için’ deeverib oleyi gobacanız. Böbe; böbeleri gullenmecez, sadece masıya gocez, gocuman bi iki dene böbe masıda çok ‘hard’ duruveriyo, insan yimisi de iştıhaı gubarıyo.Tomiti ;hindi modu olan fındıg gadarı tomitile va ya onladan yakayıb böbelen yanına goyceniz.Çiçek balı dı, tahanı dı, üstünde zeetinyaa gezdirilmiş süzme yoğudu du, ilimonlu gırma zeetini di onlan hepiciği öncüden deeşirilcek,avuç içi gada güçük tabıklara gatılıb ölee goncek masaya. Yanlışlıla bu saydıglamı dolabınızda va da siz onları öle oldu gibi goyasanız bütün emegleniz boşu gide. Üstünde cavırca yazıla, moderin fotırafla olan irenkli tabagla, gaseele gullanın.Bunları göz alıcek şekilde masaya istif eddikten sonu, hemen ana yememizi yapmaya başlıcez.
Önlüğünüzü keyinin.Dööd çoba gaşığı süzmü yoğudun içine bi badag ılıg su gatıb eyice cıvıdın. Nomalinde bu cıvıg yoğudun içine samısak gonulu ilemme ben samısağı sevmedim için bi değişiklik yapıverem dedim ve dere otu gomaa gara veedim.Çok güze oluvedi.Siz de ölü yapın, hazırlayın o bikenada dusun. Daha sonu, fazlı çuku olmayan bir tencirede su gaynadın, suyun göbe delinib tencirede galgımaa başlıdıında yavışça yımıtaları suyun içine gırın, biraz duz sepeleyin. Su galgımıdan sakın yımıtaları gırmayın yoosa tencireye yapışıla. Damag dadınıza göre ayarlayıb yımıtaları bişirin. Beni galısa az bişirin, eyice bişidiğinizde bu yimek gavaltılıg deel beyaz şarabılan göze giden bir meze oluveriyo. Neyse, yımıtaları tencireden alıp fazlı çuku olmıyan bi tabağ goyun. Üstüne az önce hazırlevediniz dere otlu yoğudumuzdan yumıtaları tamamen gaplımıcek gibi dökün. Dığanda azcıg seğyağı eridib, gıımızı toz böbelen çevirib üstünde gezdirin.(Yalnız illi benim garım bunu zaabaleyin yiyimez,ben bunu meze edcem deyosanız, ozuman seğyağı gullanman, yımıtaları, yoğudu soğudun, üsdünde zeetinyağı gezdirin).Garaböbe sepeleyin. En üstüne bi dutam yaş nane. İşdi bu gada.Afiyet olsun.
Son söz; masıda kesinligle çicek osuun, bizim memlikette maşşallah dööd mevsim goleyce bulunu.

7 Aralık 2009 Pazartesi

zeetinyaalı balme
zeetinyaalı balme yimemizde
bizim oolan yamırlarıylan sulanmış asmılandan devşirilmiş gorukla
talalandan goparılmış balmele
doprağında gökünü sürümüş sovanla olcek
onu göre
ellen memliketlende baza bazaa galgıyıb duuman
ötü gid beri gee
vakıt yimen

elovlunun memliketinde ne ara hindi sayıvecemiz bazalıgla
hadi vaa deverelim dudta mı bizimkilen dadına?
ee nedcez?
ellen bazarına deil gari
gendimiznkine gidcez
bi imine gadın bulcez
alnacına geşcez imini gadının
-gaca bakam bunla
deecez
-nigida
-huguda

bazalıg edcez
imine gadın ırazı olcek vemee size
güzlenin nuru ellenin demaanı
bazalıglanı üç guruşa
eh gari
imine gadın da tav oluvecek siz de bazalıgla da
''de bakam biyo bunla tamam hindi nedcez?''
deyosunuz duya gibiyim
olu canım gızman devam ediverem
hindi bunla tamamsa
iş gelipduru en mühüm gısma
gorug suyunaa
goca garılan giydiği ak bi tülbent ilen yarım okga goruğu saacez
gahbe cavırın soma(ğ)ını sııka gibi
goca garı tülbentinden bohcayı
vaa gücüyle sıgıvecez
gorugla
ıhaa ırabbim deye inim inim inlecek

goyvecekle gari sulanı
bene diggatli dinleen hindi sölüücem de mühüm
bu sulaa bi gavanoza gadcez
güneşin baarında agşam ezanına gada dudcez
gapa gapalı gavanozda
bu da olduusa
hindi tamam gari yimemize edme başlecez
duu ülen duu
buuda bişee demem ilazım
bazı gendini bilmez uyanıgla memliketten gurbet ile gideeleken
ne vaasa dolduruveriyola bagajlanı
evlene varıveriyola
hadi diyola gari
bi yimek ediverelim hunlalan
''de hadaa olu mu ülen ölee?''
diyom ben enkine
he(r) bi(r)mize akı fikii veriveren goca ırabbim
verivemicek mi heç olmasa bit gada bi hisse balmeye de sovana da?!
bizim uyanıgla daa arbanın kontana çeviriverib gazleyivemeden
işgillenmee başleveriyo bazadan doldudagla(r)ı balmele sovanla
deyveriyo onla
işçleenden deyola tabi bizle duymeyoz
ey benim goca ırabbim bunlaa beni nelee götüvecek?
üle balmenin sovanın samısağın işgili mi olu dimen
goca denizde gemileri batasıca cavır yunanın gözleenin feri gibice
irengkleri soluveriyo
pörsüveriyola garible
onu göre
dimedi dimen
gurdeşen olu da canınız yimeglemize çekeese biniverin otübüse uçağıa
geliverin, yiyiverin, dönüverin
üleeeeee
ılafla(r)ı neelere getidim ben höle?
bu dilcemizde
cingen a(y)şanın üstdonunu lastiği gibi çekdikçe uzuyoruu...
de gari anlatıverem yimemiz nahal olcek:
önce balmelen dible goparılıb atılı, soğan yimeklik dooranı, domadtle irendileni, bunlan hebisi bi haranlıya gatılı, zeetinyaa, gorugsuyu, duz, salça ekleni, 10 dagga gısıg ateşde gapağı gapalı gavruldugdan soona bi baadag gaynar su yimemize gatılı, yimi dagga da gısıg ateşde duru sona altı gapatılı ve ıscak soğug yiini...

eski deeviş

22 Ağustos 2009 Cumartesi

Bizim Kövün Cinfikir Üseen'iynen Deli Osmanı

Acıpayam ovasının düzlüünde iki dene arkıdeş varımış.Barıba okulu gidip gemişle,ya'mışla yuvulanmışla,gavın garpız gabından kamyon e'mişle bidi bi güze ikisi bir dayek yemişler analandan.Amanin cannarı çıkmeyesiciklee! Niden dosdooru okulu gidip geemediniz de dağ bayır yatdınız,tengerlendiniz,çameşirlenize ileş etdiniz,hem de hayvan yecee gabıklara topırak gatıp mındar etdiniz deye yaman bi zopa çekivemiş nenecik...
Üseen, ebe olmadıından altı buçuk aylııka aneciinden fırleerek doomuş...Asılında işlecee cavırlıklara düşündügce anasının garnında sığınışımamış da ondan çıkıvemiş.Yaşımaz bu çoçcek demişle emme,
Üseen inadılan yaşamış da gocu bi cavır omuş.Osman'cez de anecii yazzıkdan sessiz sadasız doomuş da yaşep böyüüp duruuka herkeslee buna dürtüklee dürtüklee ırat etdimemişle.Zengin dovurduvuymuş emme açcık safcılammış zati.Ötü git Osman,beri ge Osman deep deep parasına yeyyolamış hep.Üseen de az çekdiimemiş onu haa...Ee vakıd gelinci de yolla ayrılıveriyoru; Üseen yukarke köye göşmüş,Deli Osman da bubasının parecikleenne Denizliyi ev dikmiş..
Osmancık
gonu gooşudan açcık sıkılıveedimi; deniz gınarında bi otile gaçıverimiş de kafı dinnerimiş..Saf ya gari,nişleece belli omaz..
Gış gıyamat bigünde gine aynı otile gitdiinde Cinfikir
Üseen de (necep olduusa gari) orecii varıvemiş,emme hem cebinde üş guruş bilem yoğumuş,hem de oteldi yer galmamışımış...Kapıdee adama yalvrıı yakarııken beş parasız yatcek biyer bulmuş.Öle bi dille dökmüş ki sormen gari..Bet bili zati öle ılaflara.''Abe gulun köpeen olen,havayı görübban,dışardı donmama mı isdeyon,hı deyive gari gözünün çapaanı yediğimin,bene hööle yayıla yayıla köşüde gıvrılıvecek bi odu ver de donmeyen.'' deeken ta Osmanın yatdığı odeye varıvemiş(Töbü ya rebbim, ta onu gada nerden buldun a dinnenmeyesi, de mi?).Osmancezin habarı yog emme...Görevli oğlancaz demiş Üseen'e: Gardeş bak,sene bi yer devecen emme odudeki adamın yanda heeşş gıkını çıkarmecesin,Sabala da kimsaaya bişşecikle duyurmıdan yörüp giçcesin.Eyi mi?deye sıkı sıkıya tembehlemiş... Üseen de: Eyi abe,sağol abe,ellen dert göömesin de gözlen bet eyi görsün abe, deye deye okarı çıkaka elleni de hööle birbirine yapışdırıvemiş de ovuşdurupduru...
Odee varıvarıvemiş de kimi göösün? Ayyoo! Bu bizim Deli Osman Demi? Hıı,o yalım..Yog yog,essah o!
''Amaann''demiş..'' Bene neyi Osmanısa?Ben ıraatımı bakarın'' deep goşuvemiş Deli Osmanın gocu göbeenin yamecine girivemiş da uyu'lumeye duruyoruymuş..imkanı mı vaa? Aşşa yakıdan salıvese giçcek dinnemeyesice! Eee ısındın demi a cavır,gelir gari..Emme yatakdan kakıp da ta dışarıyı sovuk yere tolavete gi'mek de bet zor a! Her yaka ayaz deye aklı çıkıceemiş Üseenin.
Ne eden Allahım derke aklını gine bi fikir gelivemiş.Demiş: ''Hu bizim Osman'ın pantılonuna çıkaren,içine eden,sonura da geri keydiriveren de yaten maydam !'' Naha körolası! Önkü nerden aklını geldi? E dooru ya, Cinfikir
Üseen bu..
Necep oosa Osmanın habarı bilem olmaz.Zaten de Osmancez bizim Hortmalı Kamal'ın tırakdörü gibi takııırrr takırr horleyoruymuş.Senin annecen o gıda ağırımış yukusu...Bak gari sen;
Üseen bu,aklını gelene etmecek mi sanıbban? Orecikde uygulumee geşmiş de adamın panturuna geri keydirivemiş de yatıgomuş.Sabalan da erkenden kakmış, cehendem olup gitmiş...

Arıdan üş-beş ay neyise geçiyoru,
Üseenin işi gine o otil yakılarına düşüyoru.
Gidip varıyo otile gine:
-- Abe yer va mı?
-- Va,hu gata, hu numuree akıdeşle size çıkaasın.
-- Eyi sağol..Odee dooru yöneliike aklını geliyoru: Gardeeş,hanı o zıman yanındı yatdıım adamm varıdın,Nişledi o adam be??
-- Hee Osman Beye deyyonuz.Devamlı müşderimizidi,bet bekledik emme gelmeyyo gari...
-- Aboo,niden gelmeyyoo?
-- Valla abe, adamcaaz kafee sıyırmış, tavık gibi düşünüyoruydu.
-- Hinci göbeemden yarılcen,neye düşünüpbadı ülenn?!
-- Yav abe, adamdan en son huna duydum : ÜLEN BU NECEP İŞ, DONUMLAN PANTILONUMUN ARASINA NASI EDERİN??
--..... ?? ..... :S ... :) .... :D .....

Bizim Cinfikir
Üseen o günü gada devememiş otil saabına:'' Osman da benim arkıdeşim oluyoruydu'' deye...Bu işden sonu da deyiveri mi gari? Guyruğa kısdıysan gaşmış ordan hınzır döyüs! Zaa güleeke ölmüşdür o da bi gıyıda.
Eee, o cavırlığa işleep de gadın galmek açcık zor gaa...


21 Ağustos 2009 Cuma

CİN MISDIVA ORUŞ DUTAASA


Yaz datilinin sonnarına dovru möbarek Irmızan ayı başlar..
Irmızan öncesi Cin Mısdıvagilin evinde de az biraz da olsa bi farklı hava olmaya başlamıştır.İftariyelikleeden; guru gayısılaa,fırmalaa,cövizlee alınır goyulurmuş..Önceden daha bi başga olurmuş emme bu sene Irmızan ıscaga denk geldi deye o gıııda avır hazırlıg etmemiş Ha'ma gadın..Hinci bastırma hilan da alındımı gokusuna hilan bakmadan yenyo emme bu defa da su adamı gandırmeyo ni gııda içeese içsin..Iısanın yalağa çönesi gelyo deye Ha'ma aldırtmamış, öökgibi susadcek yeceekleri.zaten bu sene ki ırmızan da yimegden çok suya fucüm edilceg gibi hissedegomuş..(Hisli garıdır vesselam)
Cin Mısdıva anasına demiş ki: Ana bee ben hazır datildeyken bi gün bi denesem mi ki hu oruş işini acebola demiş.. Ha'ma gıyameyoo tabii evladıına "Ay ooolum dayanabilceemin bakam zaten öörözgaa hüüf dese uşceesin canın cinin yog du'ma sen bizlee bile zorlancez sen heç edemessing" deyesi Cin Mısdıva höd demiş:
"Anaa anaaa canın cinin yok debbaasın emme adıma da Cin Mısdıva deyyoolaa ben biyo deneycen, heş de garışma bene ben bi yoluna bular dayanırım" demiş..
"Eyi maydam" demiş Ha'ma Gadın..Geci olmuş yatmışlaa...
Safur vakti yaklaşasıya zofra hazırlanmış teriyavı,seetin,çoban peeniri,çöküleg,nor,dığanda yımırta,domitez,bibee,ireçel ne araasan varımış safur zofrasında..Cin Mısdıva'nın bubası da fırından ıscak e'mek almış, Ha'ma da yuuka tavlamışımış zati,zofra grallara layıg gibinmiş..

Ço'ları ünnemişlee emme heş birinden ses yog.Kaldırmayam balı deecegleri sırıda Cin Mısdıva gözleeni ovuşdura ovuşdura zofraya çönmüş."Hele gari hunnara bag bensiz gööze gööze yecegleri yudcaadınız deemi" demiş gülüşmüşle..Ha'ma heş de ümütlü deelmiş yaa gari Mısdıvanın oruşundan....
Cin Mısdıva acıkmeyen deye bol bol yemiş herşeyleeden gana gana da su işmiş..İmsag fakıtında top sesini duyduunda dişleeni fırçılamıyı yenice bitirmişimiş.
Cin Mısdıvaa yataana geşmiş elleeni açıp Irabbına duva etmiş.."Ee Goca Irabbım beni anamgile maaçup etme gari dutcem dedim, bene orucu dutudtur gari,hu ufacık ellemi açıp sene yalvarıbbarın..amin" deyip yatmış..
Sabaalaa gözünü aşmeg isdedikçe bi türlü yategden galkameyomuş geci yarısı uyanınca zaa uykusuna alamamıştır.Saat 11 de gözünü zorulan aşmış."Naha gari şeytan yağlı yorganını serdi üstüme herhal bi türlü uyanamadım haaa gaç hada..." deye söölenirken a'lına oruşlu oldugu gelmiş.."Töbü tööbü Yarebbim çikin naf edilmeeceedi dee mi hemen susdum" derke
anası gadın "kime söölenibdurusun sen bakeeen" deye yanına gelmiş "heç ana heç ööle gonuşudum kendi kendimi demiş."
"Hada gak da maydam accık hu baaçayı onaram" demiş..Cin Mısdıva yataandan galkası yüzünü yürke hööle avzına bi avuş su alcek olmuş sonuradan a'lını geliveemiş "oruş duttum ya ben az daha bozceedim" deyip gülmüş..

Baaçaya çıkmış bu sene yavışlaa eyi olduvundan otlaa fışgırmışımış,baharın neyse de yapyaşıl gözee görüküyoolaa emme yazın ıscagda guruyunce çikin görüküyo deye otları bıçmışlaa anasıyla ikisi.Tepede Güneş gavurupduru Cin Mısdıva bir iki ses etmiyen demiş emme yog olceg gibin değil "Ana ben içeri geşcen gari sanki güneşi başımın depesine baalaamışla" gibi oldum deyip orağı yere fıydırıp sıvalı duvarların sovuttuğu buz gibi eve girmiş..Canı ne biçim su çekibbaamış hele accık da garnından gurul gurul seslee gelesiye neben dayanemeecen yalım ben.
"Allaam hu sabi sıbyana sabır vee gari utandırme gari beni" demiş somyanın üstüne yatmış galmış.Evin içi de serin olasıya uyuklemeye başlamış..Zaten heç elleni gollanı gıpırdatcek haalı da yoğumuş..O sırıda Ha'ma Cin Mısdıveyi merag edik gelmiş..
"Nassın benim Cin ovlum" demiş.
"Eyyin ana eyyin, accık çeşid oldum yalım da höölü bi uzanem dediydim" demiş.
"Eyi maydam sen uzanago ben de işleemi bitirem de yemeğe girişcem daaca" demiş..Ha'ma odadan çıkaaken Mısdıva anaa bee kaç saat galdı aaşam ezanına demiş..hinci saat 3 ise düpçünün veediği imsakiyeye bakam bi.hımmm 5 saat gadaa vaa ovulceezim" demiş..
"Eyi ben accık uyumeye çalışen" demiş Mısdıva..
Gözleeni gapatıp üyümeye çalışsada daa az eveli uyandığından bi de garnının gurultusundan avzının guruluğundan ne etceedi şaşagomuş..Somyanın üsdünde döönekee dönneeke bagmış olceg gibi deel cımıg oyuncaklaamla oyulanem balı deye galkmış emme heç takatı yog ki bacaklaanda yığılcek gibi oluveresiye gene gıvrılmış galmış oracıkda..

Canı ne çekceeni bilimemiş zati..Su işceg olyomuş,şokomel,teriyaalı gaba e'mek,patitiz gızartması,ireklamlaada göödüğü yuvarlag e'megli yuvaalag etli işeeleenden,sevemezimiş bek emme canı höölee eeşili bamya aşı bile çekibbaamış bunnarı düşünüüke uyküye dalmış..

Zaa aş tavık düşünde kendine darı ambarında görüü misali Mısdıva da bi sürü yeecek işceeğin arasında göömüş kendini bi ondan bi ondan yebduruumuş biyocuk ıssırıp gerisini yemeyomuş o gadaa çoğumuş ki hepsinin sadice dadına bakyomuş sonura da renk renk şerbeetleeden içibbaamış.Mısdıva'nın keyfi yerindeymiş "Gral olsa anca benim gadaa muklu olabilii" deyip gevrek gevrek güleemiş..
Mısdıva eline bi gocu tavıg almış da ıstırcee sırıda hööle gara guru bi çocug göömüş.Çocug Mısdıvaya mahzun mahzun bakıbbaamış Mısdıva öökü çiroz gibi çocuğa ünnemiş beni bak biyo arkdeş kimsin sen niye ötede durupdurusun hööle yamacıma dovru gelsene demiş..Çocuk Mısdıvaya yakleşince Cin Mısdıva çocugtan ürkmüş gemikleri görünübduruymuş garşıdan.İng sonunda bu gara çocuga dayenemeyip sormuş "agam necebsin sen bööle gurumuş galmışiın ya iki lokma yemek ye" deyince etrafa bakmış ki hiç ısırıg atmadığı yeeceg galmamış..

Gara çocuk boynunu bükmüş Cin Mısdıva aranmış emme bulumamış..Gara çocuk da demiş ki "Sizlee böölü yebduruuken başgalaanı heç aklınıza getirmeyonguz.Ben bi tek deelin benim gibin aç bi halkım vaa emme siz acın haalından heç anlemeyonuz.Siz yeep yeep şişeekee bizim derileemiz gemikleemize yapışıyoru..Biraz da kendi aşlığınızdan başga aşlıg çekenneri düşünseniz neceb oluu ay agam" deyince Cin Mısdıva yerin dibine girmeg isdesede edememiş..Telaşayla hala artık olmeyen yeeceg arayoomuş emme gan ter içinde galmış..

O sırıda omzunda bi el onu salleyoomuş gözleeeni açdıgında anası " Cin Mısdıva uykuya dutturdun gari orucu böğün hadi imam öttü, de gari zofrada seni beklebdurruz" demiş..Cin Mısdıva avır avır galkıp elini yüzünü yümüş zofraya çönmüş..Durgun durgun fırmasından yeyip orucuna sıydırmış..
Yümsek sesle de "tok açın halinden ne anlaa deye boşuna demeyoolaa" demiş..
Cin Mısdıva ifdardan sonura rüyasına annatmış herkese ve bu Irmızan sayasında sadice Irmızanda deel her vakıt,sadece kendi etrafındaki değil tüm Dünya'da ki aç olanna için herkesi güççük bedeni gocu galbiyle uyarmış..Bundan sonura yemegleri çöpe addırmamışlaa heç, hep ihtiyacları gadaa tüketmişleee herşeyden..İsraf etmeden,garınları davıl gibi şişmeden diğer açları düşünereg yemişlee yemekleeni..

10 Ağustos 2009 Pazartesi

CİN MISDIVI AVRAZYA SİRKİNDE


Cin Mısdıvıgiling Akıvıpark macerasına duymeyen gaamamış.Saaten gelii geemez sorguyu çe'mişle:"Nası biyeedi, neler eddiniz ,akıvı ne demek oluyoru" deye bissürü soru sormuşla.Bi di kısganşlık edenle olmuş naf aramızda.Hade ona anneyon da küsennere ne decen gari?Kimi bizi ni haba edmedin deye küsmüş kimi di yol üzdünden geşdin di ni uvramadın deye.(IIsanlarla ureşmek zor abam.Netcen?)Amadıng dezegızıgiling damadı aynı zamanda Amadıng çocukluk akideşi Şerafeddin di telefon açık "üle Amad Didimlere gada gelding de Gazıklı'yı bi uvremedin ya" ..deye deye osandırmış gari.Amadcık yazık "ülen Gazıklı dediin az buz yer mi arba bedafaya mı götürüyo"decek oomuş, sonurtdan "üzülme abe neceboosa yenikden gelcez orlara "deye plöf edmiş.Çünkü biliyomuş aslında Şerafeddining naf olsun deye onnara çağırdıına."Saaten ne ziman gelceniz "deye sorakan sesining titirediine Amad hemen fark edmiş.Neyise naf ağızdan çıkdı deye "havteye gelcez çokla Akıvıpaaaka bek sevdile biyot da deniz izderiz deye dutturdula" deye gafadan salleyivemiş yalana.(Halbusem heş de huyu deyil .Güccükken de Şerafeddinle didişi durularımış bunna.)
Zaman gelesi gini yolu çı'mışla.Çokla neye uradıklarına annammışla."Üle bubamıza noldu bölü "demişle emme bek di gurcalamamışla.Ore varası Şerafeddin amcaları bunnara bek güze ağırlamış.(Ağırlemep netçek kendi gaşındı ya gari...)O aşam Didim'e gezeke "Avrasya Sirki" deye bir iylan görmüş çokla.İylanda "aman deyen geş galmayıng biledinize öncüden alıng ,höölü güze gözderile va,böölü güze cambazlıkla va"deye yazıpduruymuş.Bizimkeler duru mu gari"Buba biz heş sirk göömedik.Palyanço aslan heş birine göömedik.Bizi bu aşam sirki götürüve "demeye başlamışla.Amad misafir olduundan ev saabına sormudan bişey deyemepbamış.Meyersem Şerafeddin di ne zimattır merak edipduruymuş saaten bu sirke.Coşuvemiş "haden gidelim maydam"deyivemiş almışla biletlere.
Bisaat soona başlamış gözderile.Bizimkenne ing önü otumuşla(locu farkı vermişle emme)İng evela palyaşola çı'mış.Palyaşoların biri Cin mısdıvı gada ya va ya yokmuş.Bi denesi - Allan gücünü gidmesin- dana gada vamış.Bunna dömbelek aşmışla,ip atlamışla,sona üş denesi halka olup üç dene urgana sallıyelek ip atlamışla.Sunayla Cin Mısdıvı ağızları açık bakık galmışla.Heş böölü denişik sitillede ip atlayan göömemişle ne di oosa."Eve varam da biz di maalledeki çocuklarla böölü atlayalım demişle.Gözderinin biri bitiyomuş biri başleyyomuş.İki dene güççük gıs cucuu telezondaki cimnasdik edenle va ya aynı onna gibi gözderi edmişle.Sunu ben di böölü edibilirmiyinke deye düşünürke vucutları ikiyi gatlanıp bacaklarınıng arasından gafaları çıkası vaz geşmiş cimnasdik mimnasdik edmekden.Sırıdı ip cambazları vaamış.Bi dene hölüü çekik gözlü gara guru bi garı urganınıg ucunu dutunup okarı kadar çı'mış".Cin Mısdıvıgil hap baraba "anaaa"deye ünleyegomuşla.Mısdıvı garı sallanırke üzdümü düşcek sannedip gafasına Aliksanıng omzunu sa'lamış.Garı bi o yanna bi bu yanna sallanıyomuş.Bi depesiüstü geliyomuş bi yot da ayana dakıyomuş urgana öölü sallanıyomuş.Bizimkelering ödü sıdmış ne yalan söyleyem.(Halbusem asıl ödü sıdan gözderi edenlerdir haralde de mi ya?Kimbili her aşam "oh böyn dü galıbı gurtardık" deye şükrediyolardır beliki de) Arıdı bi adamıng biri çıkıp "Durung ta eylencemiz asıl hindik başleyyo" derimiş .Bi gaş dene adam çıkık gemiş.Bi denesi maşşallah suphanallah (Herkül deyola ya işdi onung gıyafatından geymiş)şam yarması gibiymiş möbarek.Yanındı dı iki dene fidan gibi gız varımış.Gızların ete'leri kısa olduundan cımık altları görünüpbamış biliyo mung o yüzden Aliksanla Cin Mısdıvı birbirini bakık gülüşmüşle.Mısdıvı gızlarlan gözgöze gelmimeye çalışmış.(Aççık utanmış mı ne ben ya...Ne di osa genş delikalı sayılı deemi?)Bu Herkül gılıklı adam gosgocu avırlıklara ağzıyla bilen daşımış.Aaamad izdemiyelek aazından "leeeeehh,ya ayı yaaa"deye gaçıımış emme neyse ki Herkül(Herkül deyyom gari ben onu) annamamış -Cavır ya gari.Anneseydi görüdü saaten gününe.- Böölü Sermet Erkin gibi adamla hilan çıkmışla gövercin hilen çıkartmala mı dersing ,alnınıg üzdünde depsiler dolusu gupa taşıyanna mı dersing,hepsi neyise de zehpaya havaaya uçuran adamı hepsi di saşmışla galmışla.Hatçe di en çok üçü birlik sahneyi çıkan golları bavırları gaslı oolanlara beyenmiş.Bunna dı bi çeşid güş gözderisi edmişle.Üzüzde minmişle.Sonura ing ön sırıdan iki çucuk seşmişle.( Biri di bizim Sunaymış saaaten.) Biyot da onnara havaaya galdırmışla.Sunu'nung bek hoşunu gidmiş.Aliksan dı boş durmamış dicital makinesiyle hep bunnara çe'miş.Asıl merak eddikleri hayvannarmış emmme bi türlü çı'meyyomuş.Bu gözderileri edenlering çoğu genşmiş emme ing sonundu höölü yaşı aççık ortaya geşmiş biri geemiş.Bu du öteykiler gibi çekik gözlü olduundan Cin Mısdıvı "Anıııı Çeki Çen dee mi o"deye bağırası Aliksan "Deli deli gonuşmu ülen!Niyişi va Çeki Çen'ing buu du "deye çekişmiş.(Emme esasdan da benzeyyomuş ha.)Bunna da höölü perdi gornişi gibi beyaz bi sırıın üzdündü yaylanı yaylanı galgımışla,dömbelek aşıp denişik harakatla edmişle.Sırıdı en çok hoşlarını giden gırmızılı gız varımış.(İng güzel gözderilere en sonu sa'lamışla yalım.)Gız ta okardan enen gırmızı bi perdening içini sa'lanmış sonuru du kelebek gibi orteye çıkık o perdeyi dolanı dolanıvemiş.(Amanıng yarebbim maşallah heş di gorkmeyyola) Höölü peri gızları gibi süzülüpgiderimiş gız havaada.Bütün herkesle saşgınlık ve hayrannıg içinde galmış eyerossun.Ataşı yutan (heş akıl yok gari töbü yarebbim)adamdan sonura ing sonungda iki dene sandık goymuşla orte.Biyo da hana Alettin'ing siyirli lambaası masalı vaa ya işdi ordeyki Alettin gibi keyinmiş bi adam sandıı aşmış dı içinden gosgocu bi piton ilanı çıkarıvememiş mi?Bizimkeyler ing önde oldu'larından ya hindi adamıng elinden gaça da bu yanna geliverise,ya bizi ısdırısa deye gaşçak delik aramışla emme boşunu gorkmuşla tebe.Adam pirofosyenelmiş.(Heş gaçırı mı elineden de mi?)Hölü seyircilerin dibini dibini gidip çiğninde gezdirmiş ilana.Sonura sandığı geri gatmış.(Emme ne yalan sööleyen geri gatakan ordeyki adamlara "alıng giding huna"der gibi işarat edmiş.Hana adamın dı ödü sıdmış biliyo mung?).Sonura ikinçi sandığı geemiş sırı.Biyo da gosgocu bi boğa ilanı çıkarma mı Alettin gılıklı adam.A abam sen deelmiyding demikden ödü işeysine garışan?(Netsin gari e'mek parası de mi?)Bo sefeki taa dı böyükmüş.Sapsarı bişe, bidi maşallah bizim Cin Mısdıvı'nıng gafası gada galınlıı va möbarek hayvanıng.Ona da boynuna dolep gezdirmiş.Boynundan çıkarıkan aççık zorlanası "eyvah adam boolcek"deye çığrınanlar oomuş emme -dedik ya pirofösyenel deye -ona da gatmış sandığı,haydi yallah.(Emme hagget adam şitirez oomuş yalım.Cin mısdıvıgiling önüngde selam verike alınıngdan terler boşanıpbamış yazık.)
Bizimkeler gari heş hayatlarında yaşeyemedikleri bişi ta yaşamanıng sevinciyle Gazıklı yoluna dutmuşla.Yoldu gideeken Hatçe yakışı'lı bi akırobatla evlendine, baraba aynı o gırmızılı gız gibi havaaada süzüldü'lerine hayal edmiş.Aliksansa çe'dii poturaflarla okulda eyicem havaa atarın deye sevinipbamış.Sunu üryasında her yakasından gol bacak gibi işeyler çıkan ahtobot gibi bi gızı dönüşdüüne görüp ürperike, aslan göremediine cımık üzülen Cin Mısdıva ise hâlâ "öngü zehpa öngürden hönküre nası uşdu "deye düşünüpbamış...

8 Ağustos 2009 Cumartesi

Cin Mısdıveenen İbibig Foraz


Cin Mısdıveene Aliksan'ın Urfu gezisi beg dayı geşmiş gari....Mısa abeleri ikisine bi güze gezdiimiş Urfu'da...çarşılara, balı'lı göle, urfu galesi'ne, türbülere (Allah gabıl edsin gari eddigleri ziyaratlara, okuyvedigleri dovalara) , Eyüb Pegamberin maarasını varanı gıda nigıda gezilceg yee varısa gezmişlee...Aliksan dicital hotoraf makinesinee bisdürü iresim çe'miş....Cin Mısdıva 'da empiüş pileyırıngda "Dengizli'nin forazlaa'ndan" ayrı "Urfu'nun edrafı dumannı daalaa... aman deyen ceylan gezme önkürleede sene daalaalaa, anengden bubengden, yavıglıngdan ayrı guyaalaa" türküsüne de dinne oomuş....bizimkenle gündüz gezmişlee aaşamları da Mısa'nın eşyalana toparlımışla.... 1 havtı sona gülü eeleni Dengizli'yi geri gemişlee
İşde tam Dengizli'yi geedigleri günne Cin Mısdıvagilin kövünden bi düvün okusu geemiş...Amaad'ın dezegızı Zeenep oolu İbraam'a sünned eddiribamış....bütün ayile çorçocug heyecanına kövü gidmee hazırlanmış...saten yaz tatili girelden bereli kövü gidemeepdurularımış..Cin Mısdıva'nın Ömmü nenesi beg yaşenmeyomuş emme işden işe gücenipbamış gemeyola deye....bu işi ing çog sevinen Cin Mısdıvemiş gari hem İbraam'ın sünnedine gidcem hem de Ömmü neenemi göcen deye sevincinden dutumeyomuş kendine...hatda sevincine feyisbuku daşıyreg sitatüsünü " yaşasın ...kövü gidipbarız" yazıgomuş.
Kövde bizimkenlere nenesigil,Gadiriye halasıgil, Halilibram amcısıgil bi de alamandan tadili gelen Mutdin amcısı garşılamış...Ömmü nenesi goklee goklee öpmüş gari ing sevdii torunu Cin Mısdıvee....nenesinin Mısdıvee bi di süprüzü varımış..."ge bakem gönnümün nuru oolum bak seni ni gösdeecen" deyireg evin aakısındeke kümese götmüş Mısdıvee...kümesde nenesinin bisdürü tavıgı varımış ...tavıglan arasında da ışıl ışıl irenkleede, gocu ibigli, gabarıg guyruglu güpgüze bi dene de foraz varımış..."işde önkü foraz sening...hakıkı dengizli forazı önkü....onu göre".....Mısdıvanın beg hoşunu gidmiş gari nenesinin hediyisi....sevincinden foraza gucagleceg oomuş emme foraz gucagladıı mı kendine....bi iki dahı denemiş gini yakıleymemiş foraza....hayalgırıglına " anı nene eyi deyosung da baksen ya sevdirmeyo öngü foraz kendine bene ya...ben gucakleep sevmeg isdeyon ona ya" deyesi nenesi " naha sene saf oolan hiş foraz gucaglanıı mı...hem yazzıg tanımeyyo dahı sene ondan yaneşmez....sen hindi heegün yemine suyuna goveriken alışıı sene yanını yaneşii...bagsen ya ni güze maşallah irenkleri"...hagget foraz beg güzelimiş hele gari günecde yaldır yaldır parleyomuş...Cin Mısıdıva forazına ingevvila bi isim guymaya garaa vemiş..."bundan keri sening adıng İbibig Foraz ossun" demiş ..böleligne forazın adı İbibig Foraz olmuş.
İbibig foraz kendi beg güzelimiş emme ötüşü dahı bi güzelimiş...zabalen (esragızın dedii hesab) imam Allahıekber demiden bi goverimiş gari sesine Allah gari bütün Babıdağı duyaamış ötüşüne. Cin Mısdıva, Ömmü Su ( Ömmü nenesi Ömmü Su deye ünnemiş Sunee kövdee) bi de Aliksan zabalen eekenden kakaa, kümesden ıscecig yımırtılara alıla, İbibig Forazına tavıklaan yemlene sulana goverilerimiş...İbibig foraz hagget Ömmü nenenin dedii gibi biyo da Cin Mısdıvee alışagomuş...Cin Mısdıvee göresi goşduru goşduru gelii Mısdıva'nın aayaglanıng dibinde dönenii duruymuş...hatda eccig eccig sevdirmiye bilen başlımış...arıdan, yalan omasın, bi havta halan geçesi İbibig Forazına Cin Mısıdıva kankı olukgiderilerimiş....bi aaşam Cin Mısdıva'nın a'lını müttiş bi fikiii geemiş..hana guşla aaşamnarı garannıgda görümeyyola ya, işdi bunu fırsad bilireg bi gece hekesle yatdıgdan keri enmiş baaçee oodan da kümese gidmiş (gözüng körolmeye a deli oolan garannıgdan da mı kookmadın deemi), garannıgda el yordaminee tavıglan içinden İbibig Foraza goltuunun altını gatdııgibi alıkgemiş okarı gatdeeke yatagına...aklınca forazına sameşip üyüyceg gari...forazcıg kookdundan mı gari, üyküsü avır olduundan mı yoğusam garannıgda göömediinden midir bilemeycem hiş sesine çıkaatmıdan Cin Mısıdva'nın yanını büzüşüg gamış yazzıg.
Saatle geşmiş..heekes gibi Cin Mısdıva'nın da bi yakasından pirilee üçüşmee başlımış....İbibig Foraz eccig kendini gelii gemez kendine Cin Mısdıva'nın gollandan guutamış..başlımış evde gezennimee...tam gari Hatcenee Aamad'ın odasını gireegirmez ötcee gemising mi....maked uffag Aamadla baraba sıımeyola deye Ha'ma gadın yeri yatag edmişimiş...İbibig foraz da bunnan edraafında höle bi gezennimiş tam da Ha'ma'nın gulaa dibine gelesi Babıdağına inleden ötüşüne salıvemesing mi...abbov...Ha'ma gadın yerinden hoppideg galgımış ....ni olduna bilimemiş iyerossun...uyku selsemi terliyine gapdıı gibi İbibig Forazın depesine fıydırmış...dahı hırsına alımamış yaldır yapıldeg Cin Mısdıvagilin odasını " somadına sı'dımın çucuu ni areyyo önkü foraz evin işleende " deye üüneeregden goşu goşu gidmiş...terliyin öteke eşine de Cin Mısdıva'yı fıydırmış....Cin Mısdıva bi yakıdan anasının çıırışı bi yakıdan gafasına enen terligne neyi uuradına bilimemiş emme olannan İbibig Forazına alekeli olduna anneybilmiş...." kescen eyer ossun kescen önkü foraza...ondan keri de sene kescen, covurun çoccuu" deye çıırınıpduruymuş Ha'ma ...Cin Mısıdıva kese mike bene deye gookusundan yalnayag başı gabag gaşmış evden...evdekenne bihalına yatışdırmışlaa Ha'mee...soona da Cin Mısdıvee singnendii darı taalısından alıggemişlee....Cin Mısıdva bi bişmanna oluvemiş gari foraza evi getirdiine...anasına " aman deyen anacım gızmı bene..ben İbibig Foraza beg sevdim...hana yanıdı üyüsün isdedim ..needen bilen gaçıp gidcene" deep anasının öncü eline öpmüş sona da sameşmiş...Ömmü nenesi " a benim deli oolum sen önküne bisi mi sannetding hiş forazna üyünüü mü....yürene endirceeding eyerosuun anening...edmi bi dahı ööle işeele" deyileg nasihad edmiş...Cin Mısdıva ondan keri İbibig Foraza sadice baaçide bakmee, bi dahı gizli işlee edmimiye garaa vemiş

7 Ağustos 2009 Cuma

Cin Mısdıva Uçağı Minibbaa


Cin Mısdıvanın deezesining oglu Mısa, Urfede örtmennik yapıyorumuş..Datillee başlayası Mısa, Deezesine aramış demiş " Deezeceezim hu senin ovlanları benim yanıma yollayagosan neceb olu? Hem ben Denizli'ye dönceem fakıt cımık benim toparlanmama yardım edeelee hem de yanıma yoldeş olurlaa" demiş.Cin Mısdıvanın anası Ha'ma gadın "Mısa hinci ben bişşe deyemen aaşamınan Aamad enişden gelsin bi gonuşam bakam ne deceek deyip tilihonu gapadmışla.

Tilihonda gonuşmeyi az buçuk sezinneyen Aliksan'ın garnında gurtlaa gıpramaya başlamış.Datilde uzak yole gitmeyi bek isdeyomuş.Hemi de anasıylan bubası yoğuken gardaşıyla gidcek olması daha bi hayacannı gelibbaamış..Aliksan anasının avzını aremeye başlamış: "Anaa Mısa abem ne debbaa bee?" demiş..Ha'ma da sizi Urfeye ünnebba gidmek isderseniz bubenize sööleceen." demiş.Aliksan: "Neddin gari ana sen hiç gidilmemi bi da neceb görcez orlara" Ha'ma:" Eyi maydam bubanıza bi soram aaşamınan" deyveresiye Aliksanın gurtlaa eyiden eyiye gıpremiş.
Aaşamınan bubaları Aamad gelince Ha'ma annadıveemiş gonuya.Aamad da ço'lara sormuş gidmek isdeyomusunuz deye ço'laada bir avızdan " isdebbarız buba" demişle.Cin Mısdıva da "Bubaa otobüsde en ön goltugtan alıve maydam bileti" deyveresiye Aamad " Ya'a ben caydım sizi yollemecen iki sabiyi kimlere güvenem de o gadaa saat yollara yalınız başına gönderem" deyince Cin Mısdıvaynan Aliksanın hevesleri gursaklarında galagomuş..

Evin içinde bi sessizlik oluveresiye Ha'ma demiş: " Aamad bee uçağınan yollayam ço'ları,hııı ne debbaasın.İndirimlee de vaa debbaala otobüs parasıynan aynıya gelir.Bi araşdıram maydam" deyveresiye Aamad'ın da a'lını ya'mış.Araşdırmışla etmişle otübüz bileti parasıynan gafa gafeye iki dene bilet almışlaa.Cumaatezi gün zabahınan uça'ları İzmirden galkceemiş..Eşyaalaanı hazırlamışlaa.Aliksan foturap makinasına gomuş çantasına Cin Mısdıva da uçaake dinnerin deye empiüş pileyırına gatmış,pilleni de şarz eddiresiye husasız olagomuş, her bişeyleri tamamıken yataglaana yatmışlaa..Cümeetezi gün zabah ezanıylan yole çıgıp İzmire havıalınına gitcekleemiş.Cin Mısdıva yastıgına başını goduğunda heyecandan sırıdıbbaamış..

İmam Allaaebber deyveresi bizim iki gafıdarla gözleeni belertmişlee.Yataglaandan fırladıkları gibi elleni yüzleeni yüyüp anasıgili uyandırmışla..Bir an eveli hazırlanıp yola çı'mışla..Ha'ma da yolda yeriz deye cüğare böreği sarıp da geceden gızartmışmış.Aamad da yolda belde tomofile bişşee olmasın diye sanayiye hilan götürüp Torus'u gösdermişmiş.Lepege dakdıralı tomofilin performansı bek eyi olmadıvından bi de motur silk almışlaa onu da gatmışlaa düşmüşle yola..Ellende böregleri keyifli keyifli gidikdurulaamış.Otubanda hilan Aamad arabanın moturunu eyice açmış Torus yaldır yaldır yol alıbbaamış vaktinde yerişmilee havıalınına..Valizlerini geçirip işlemlee içün sıraya durmuşlaa Aliksan ilen Cin Mısdıva da gocu gocu pençireleeden aprondaki uça'lara bakıbbaalaamış..İşlemlerini halledip kontürolden geçmek için sırıyı girmişle.Aliksan tek seferde geşmiş emme Cin Mısdıva ver Allah ötüyorumuş.Bi tek daha geçibbaamış gene bip bip..

Görevli sormuş: "Ni vaa senin cepleende neyi bo bip bip debbaa." deyesi;
Cin Mısdıva:Ulaaa hacı dayı zaa cebimdeki Rey Bang gözlüg ötübbaadır demiş.(Gınıglı'daki Be'demir de gasalaan yanında güneş gözlüğü göresiye ordan bubasına aldırtmışmış da unutmeyen deye cebine gatıgomuşmuş bizim ovlan.)
Kontürolden de geçince anasıgile el sallayıp uçağın gapısına dovru yörümüşle.İng sonunda uçağın gapısı açılmış körügten geçip uçağın içine vaamışla emme Cin Mısdıva bayılceg hayacandan..

Yerlerini gösdeemiş Hostez abaları..Gız da bek gözelimiş gari Aliksanla Cin Mısdıva gızı eyice kesmişle.Zaa onna da delügannı olup giderlee..Kemerleeni dakmışla beklemeye başlamışla..Sonura uça'dan sesle gelmiş moturu çalışmış har har har gür gür gür Aliksan'ın galp çarpıntısı Mısdıveye duyulcekmiş nerdeyse..Cin Mısdıva'da süpaanekeye okumeye başlamış, iki gardeş neceb uşcek bi deye düşünükee uçak pistte uçuş için hazırlenmeye başlamış, avır avır yol alıbbaamış pistte..
Cin Mısdıva serde erkeklik vaa gorktugunu belli etmeyen deye sırıda sırıda "bu fızlaa gideese Urfeye varameecez yalım" deyip gülüşmüşle..
O sırıda uça' dönmüş ve başlamış fızlanmaya bizim genşlee goltuklaana yapışmışlaa gıpreyemeyolaamış.Aliksan "Mısdıva ne olubbaa bunaa" deye ünsesiz gardaşına sokulmuş..Cin Mısdıva gözleeni gapamış süpaanekeylen bütün duvaala garışmış gari birbirini.Gafaları eyice arkaya yaslanıp epey yümseldikten keri Cin Mısdıva gözleeni aşmışş.Abeesine dürtmüş "Abeecim hura bak biyo" deyince Aliksan pençireden aşarı bi bakmışımış bulutların üsdündelee..O zıman heyecannarı eyice artmış..Sonura bi anons:

"Gaptan pilodunuz gonuşubbaa, hinci 11000 metre yümseklikde, 850 kilümetire fızdayız..Hava sıcaklıvı 31 derice civarındadır.Hinci Uşak şehrimizin üzerindeyiz.Hepinizi eyi yolculu'laa dilerin."
İki gaadeş pençireden aşarı izlebbaalamış..Az sonura yanlaana hostez gelmiş:Bişşee arzu edemisingiz acebola? deyince Cin mısdıva'nın a'lına Cem Yılmaz'ın "Portıgal suyu işmeden uçameyorun" esprisi gelmiş..Cin Mısdıva: Ben portıgal suyu işcen bulla bene ondan vee demiş..Portıgal suyuna alan Cin Mısdıva arkasına kaykılmış, gulaanda empiüş pileyırdan Denizlinin forazları türküsüylen manzaranın da keyfine çıkara çıkara Urfe'ye inmiş..
Uça'la yolculug e'mek de ayrı bi zevkliymiş üle kendime galantor gibin hissedegodum deye içinden geçirmiş...

4 Ağustos 2009 Salı

Garılaan Fendi


Demikden gasdide bi habaa okudum...beg hoşumu giddi eyerossun ondan sizinne payleşen dedim...hindi amerikeede adamın birinin işeesi gudurmuş yalım, garısından ayrı üş dene de sevgili edinigomuş (hotoraflaanı bakasen hişbiringde de meyminet yog ya...adam aklı gari)...garlaan hiş birinin ötekenden habarı yoğumuş...needen olsun yazzıııg...adam kimbili ni gıda vakıt hepsine bir idare edmiş....ing sonungunda, cenaballan işi, adamın garısı olannara öörenivemiş....adamı hiş yaşanmıdan, "üle herif sen nedyon " demiden , öteki garları telifonuna habaa edmiş..."benim adam hepignizi ayrı ayrı boncug davıdıpba" deyesiymiş gari telifonda....bu dööt garı biraree geliyola...bu arıda adamın sevgilileenden 2 denesi de gadeş deyilmiymiş...bag gari erezilliğe...Tarık Akan'ın Gülşen Bibigoluu'na bi pilimi varıdın aynı onu benzeyo gari bo oley....bo azgın deyus önkü pilime ööneg aamış yalım....neyisi gari nafa uzadmiyen, garla birareyi gelesi bi pilan guruyola....işleenden bi denesi adama bi aaşam başdan çıkardıgoyyo...baraba oteli gidyola..."bag gari nassı fentezi edcez seniyle" deep adamı önce cıscıbıl soyyo ondan keri yatagı baaleyoo....adam dı gari eyicem zevki geemişdir haralde..."beyzik instinkt" fentezisi edceg ya gari ...adam yatagda cıscıbıl balanıggen öteki garla da çıkık gemeyyo mu...adam neyi uuradını bilimeyyo gari....garla adamı öncü bi "yir ming yime ming" deye bi güze döömüşle...elleri deet gömesin...ondan keri...ing çog da bure güldüm....adamın işeyine capon yapışdırcısıyle garnını yapışdırmışlaa....azgın deyus kesmedigleene şügretsin gari...hindi çişine necep edyo gari deye düşünüyon da suradına suradına fışgıryodur gari sidiklee... ya dı kilozedin oturceg yerini amıdı kakıp da mı işeyyo acıba :))

31 Temmuz 2009 Cuma

Cin Mısdıva'nın Dovum Günü


Günneden bi gün Cin Mısıdıva'nın abası Hatce gine tes çözüpduruymuş....Hatcegız 5 defa girmiş ünifersite zınavını emme böönü gada deyil gazanmeg, baraca bilen geçimemiş...Hatcecig gine de pes edmezimiş, hee sene hee sene gazancen deye uureşiiduruymuş...bubası gızının bu halına beg üzülürümüş emme edceg bişe yog...evdeke öteke çookla; Aliksan, Cin Mısdıva bi de Suna beg akıllıyımış emme bu gızceezde varımış bi no'sanlıg...uffaakan gırdırgeşden düşmüşümüş, ondan ellem...Hatcegız'ın gafası derslere beg basmazımış emme beg maharetliyimiş gari...hele gari bişirdii yimegleen, eddii pasdılaan üsdünü yoğumuş....gini işde bööle tes çözeeken Aliksan goşduru goşduru geemiş içeri..."aba abaaa sene ne decem...demikden feyisbukdu göödüm....böön Cin Mısdıvanın dovum günüümüş ya....kerıtaya güze bi dovumgünü süprüzü edem mi"...."üle feyisbuk du neyi....onna needen bilipdurumuş Cin Mısdıva'nın dovum gününe?" deye saşmış gaamış Hatcegız....Aliksan bilgiş bilgiş cuvap veemiş " naha gari sene de aba...sen de hişbişe bilmeyosung...hana interinetde vaa ya...heekesle esgi yeni akedeşleene buluyoru, iresimleene yü'leyoru, gurupları giriyoru, fidooo helen paylaşıyoru, işde ore yazıgomuş ellem Mısıdıva bilgileem işeesine dovum gününe...ben de benim feyisbuku açası göödüm...sol gıyıda "böön Mısdıva'nın dovum güne isdeyoseng bedafa hediyi göndee" deye yazıpba"...."abooo töbossun ne önkü dediyin işeye ne de Mısıdıva'nın dovum günü olduuna bilmeyodum ben...nassı süprüz edcez deyve bakem bene"...Aliksan pilanına annatmee başlımış "hindi sen höle güzee bi pasdı edcesin, ben de Suneele baraba hediyi aacen...ondan keri Mısdıva'nın akedeşleene, Üsen Dayımın çooklaana halan habaa edcez...ben bubama ayaaladım saten..."dügenne bene yaadımı gee" deye alıg götüüdü Mısdıvee....anamı ta bişe demidim Nesibi dezegili oturmee gidivedi....aaşam yimene yiyeni gıda Mısdıve bişe belli edmecez...yimegden kari baaçe çıkık süprüzümüze edcez"....Aliksan pilanına annatdıgdan kari Hatcegız dooru mı'lagı gidmiş, pasdı tarifleene ba'mış, malzimelere gonturol edmiş malzimelere bakaakan ni göösün...evde gabartma tozu, yımırta bi de girem şanti yoğumuş...evden çıkmıdan Aliksana bakgalı yollamış eesiglere aldırıg 3-4 şişi gada esgi zafer kazozunun 2 litreelik olannandan isdemiş...
Aliksanına Hatce hazırlıglara edipdurukan, Mısdıva'nın da canı beg sıggınımış gari...niden deesengiz...evdeke kimse dovum gününe hatırlamadıı gibi bubası bi de düggene ünnememiş mi....aslında gırizden öteri esgisi gada müşderi geemeyomuş emme bubasının böön Mısdıvee nidense düggene ünnece dutmuş...feyisbukdan balim gutliyen vaamı ke deye ba'mış emme lisdesindeke okul akedeşleenen guzenneri uffecig bi mesec bilen yazmamışlaa ...hatda motorculan gızı Aaşa Su bilen bişe yazmamış..."hu dünnada bene seven yog" deye dokansılaa aaleceg haalı geemiş Mısdıvecig...gini de içinden "acıba aaşam eve gidesi mi gutlecegle" deye düşünmiden edemeyomuş emme boşunu da umutlanmeg isdimeyomuş...
Aaşam olası bubasına evi gemişlee...onna gelii gemez anası zohre gurmuş...aaşam yimee bilen özel deyilimiş...anası tarına çoobası, bulgur aşı, bi de gelin turşusu edmiş...eccig de yovurt ezmiş yanna da yuvka e'mee...yimeg yeeken Mısdıvacıg heekesin suradına ba'mış acıba bişe deyen oluu mu ke deye emme....neede o günne..oolancezin eyicem galbi gırılmış gari..."hu yimee yiyem de ben decegleeme bilyon" deye pilanna guruyorumuş gafasında...yimegle yindigden, zohra toplandıgdan kari Aamad " hatce gızım hada bi çay go da baaçide içem..evlen işleri beg ısceg..." deep evdekennere " hadan bakam baaçiye çıkam " deye ünnemiş...Cin Mısdıva ba'mış ke hiş umud yog, gözleende birikipbatan yaşlara dutumeeceg, bubasına garşı geeceg gudreti de yog " ben bi memişhaneyi varen gelen ondan kari gelen baaçiye" deep çiş edmi mahanasına tolette aalamış da aalamış...Mısdıva kenefdeeken Aliksan, Suna bi, de Hatce baaçiye işceglere, pilasdik gupulara, sandallelere, mumlara daşımışla...Mısdıva'nın en eyi okul akedeşleri Sabatdinine Nevzed, öteke okul akedeşleri Ismayıl, Gülsün ile Nazmiyi, mahalle akedeşleri Gaya ile Çetin, motorculaan Aaşa Su, örtmeni Meyrem, Üsen Dayısı, Keziben Yingesi, ekiz guzenneri Ercebine Irmızan, dayısının gızı Höriye, Höyiye nenesi, Irmızan dedesi hepisi geemişlee...Mısdıva epee bi aaladıgdan keri gözlene ooşleye ooşleye bahçiye çıka çı'maz bi alkış gopmuş Mısdıva gorkusundan yerinde sışramış...göödügleene inanımeepbamış...sevdii hekeslee ordemiş ...kimlee vaa deye bakaakan abası Hatce eddii gocu pasdenen "eyi ke dovdung Cin Mısıdvaaaaa" deyireg de gelesi hepden sevinş gözyaşlaana dutumamış..Aliksan da bo mu'lu dakikelere dicital hotoraf mekinesinee ölümsüzleşdiriveemiş gari....Cin Mısdıvagilin baaçesinde eelence bööle devam edeken gapıdan bi posdeci geemesin mi....Ha'ma " hayırdı işşallah aaşam aaşam bo posdeci ni areyyo buuda " demiye gaamıdan " posdeci " Cin Mısıdva kim...onu telgiraf vaa" deep uffag bi kaat veemiş Mısdıva'nın elini...kaatda hööle deepbaamış " eyike dovdung Cin Mısdıvamız...benibakbiyo ayilesi"...Cin Mısıdvagil buna bi annam verimemişlee,"bi iysan şakı edyo yalım" deye düşünüp eelencileene galdıgları yeeden devam edmişelee

28 Temmuz 2009 Salı

Cuvara Fortumu


Böönke gasdilere bakıpduruydum interinetden gasdinin biringde "asrın buluşu" deepba..."anıı" dedim " neyi acıba bo" deye marag eddim de okuyyen dedim...bi di ni gören...hana geçen havtılaadan bereli gapalı yirde cuvara içilmeyo ya..gardengizli bi gayfeci amca pençireden dışrı iki dene fortum uzadıgomuş...fortumun birinin ucunu cuvaree dakmış...öteke boş...gayfedeke adamna ucunda cuvara olandan dumana işleene çekipbaa ötekinden dışı üffürüpbaala....bi di fidoo gomuşla oree hana nassı gullanılyo gösderelim gibicesine...işdi fidooya bakaaka bi gülcem geldike sormeng...adamnaan halı beg bi tavatir gari....ellende iki dene fortum birinden dumana çekipbaala ötekenden üffürüpbaala...gasdacı da aamış elini mikropona soruyoru " niden dışı çı'meyosunguz da bööle fortumuna cuvara işcez deye uureşipdurusunguz" ... adamnaan hepisi de gavilleşmiş gibi " abe biz oyun oynamasına beg sevipdurruz....hindi oyun oynaakan dışı mı girip çıkam...bööle beg dayı oomuş gari...alyoz elimize fortumnara hem oyneyoz hem cuvaramıza tütüddüryoz" deepbala..."naha gari sizi" dedim "bi oyun deye ni hallara giripdurusunguz"..öngü "asrın buluşuna" eden gardengizli amca da deyyo ku " hana bu cuvara işmime işeesi bize beg fena ediveedi...hindi dışı çıkılyo da gışın needcez acıba...gışı gada yenikden düzennime edmezleese ben bütün masılara öngü fortumdan çegcen" ...eyi de amcecim hindi bi dene masıya dööt gişi oturupba bi duman fortumu bi cuvara fortumu çekeeseng masıdeke heekes aynı fortumnara mı gullanceg....hee masıya dööt gişilig footum çekceseng öngü gayfenin içinde necep yörüüceng fortumnaadan...müşderilere gaybetmiyen gışın deeken golun bacan gırılmasın biyo da aman diyen fortumnaan arasında çay davıtcen deye gezenneken

27 Temmuz 2009 Pazartesi

Guduz ıısan

Az eveli gaztede bi habar okuduydum da gaavemi hilan püskürtceedim eğerossun..sizlee de güleeke yarılın deye yazıom:

"Adana'da Meemet D. isimli ünifersite övrencisi,bir köpbek tarafından ıstırılan arkdeşinin kendisine ıstırması üzerine "Guduz mu olubbarın yoğsam?" şüphesiynen Adına Nümüne Hasdanasına varıveemiş.Hasdanada tohdurlaa tarafındang sakinneşdirilen Meemet de guduz emareleri görükmediği bildirilmiş.Meemet her ihdimaale garşın iine yapılarag tedaviyi başlanmış.Meemed su içeeken bile gorkduğuna ifade etmiş.."

Ne arkdeşmiş yaa neceb ıssırdıysa yazzık Meemedciğin ödü sıdmış..su içeeke bile gorkubbarın ne demek yaa :))) eey gidi gözee ülkemin gözee ıısannarı :))))

18 Temmuz 2009 Cumartesi

İleş Covur

Ben bo habara okuyeli epey olduudun emme ancı fırsad bulug yazıpban....gahrımanımız gine Hindisdan 'dan...bütün delilee ore topleşmiş yalım da ondan bööle çeşid çeşid habarla çıkıduru önkürden...hindi Hindisdan'ın kövlüg yerleenden birinde yaşeebbatan Kaliash Singh adındeeke bi adamın allah amanet 7 dene gızı varımış ...hiş oolu olmamış...oolu olmeyesi bo adam ni gıda tapınag varısa gezmiş gari needen de bi oolum olsun deye...körolascenin adamı sening de oolun olmeveesing..."allah olannarı saalıg veesin" demeyomuş da oodan ore goşdurugduruymuş gari...ing songunda, 35 sene evvel, bo tapınaglaan birinde adamın biri bunu " abem ben buldum senin derdinin devasına...hindi bundan keri hiş yunmecesin bag göö ozman nassı aslan gibi bi oolan bubası olcesin" deye akıl veemiş...öngü adam maytab geçiyomuş ellem bu salagına emme bizimke o günden bereli yunmeyomuş....ileş herif hiş düşünmeyo da önküle pis pis garının yanını nassı vaacen de çorçocug saabı olceng deemi....neyise hindi bu ileş covur yunmeyo ya bagderileeden migropladan arınen deye aaşamnarı ocagı ataş çatık yanını dingeliyomuş buna edeeken de esrar içiyorumuş...hem ileş hem keş gari töbüyarebbim....35 senedir yunmeyomuş emme senede bir defa bunnan hana kutsal bi nehirleri vaa ya oree girerimiş emme 5 sene evveli bo covurun abesi ölüvemiş...abesi öldügden kaari ore de girmez oluveemiş...hepden kokmuş gari ....aslında bu covur manavımış emme kokupba deye kimsilee düggenini vaamaz oomuş kimse de bunna gonuşmeyomuş...neynesingle ileşe...bundan öteri hindi düggene de gapadıgomuş...bişee deyil de ben garıcazını acıyıpban...oolan çucug edcen deye ileş halını bakmıdan varıvarıveeyodur gari bo pis covur garının yanna..hatda gaş dene garı aldı kimbili oolan edcen deye...hindi 63 yaşını vaamış gari bo ileş emme halenda oolum olceg deye be'lepduruymuş.....hada genşligde umudun varıdın hindi gocamışın gari azgın teke...neyneceng gari bo yaşdan kari çucuua...aman yarebbim evleeden ırag ossun gari bööle pis adamnaa

CİN MISDIVA AKUVIPAAKDA

Cin Mısdıvıgil'e kövden Ömmü Nenesining gaadeşi gızıgil gelce' oomuşla.Üş gün öncüden habaa edmişle.Ha'ma Aamad'ı demiş ke "Aamad dezegızınggille gelce'le evdi bişi gaamadı.Var gid di Pe'demir'i pirinş,tavık,battes,yanık kokulu goyun yovurdu,garın yavı,zafer kazozu alık ge".Aamad kapıdan çıkakan "E'mek di alınce' mi?"deye sormuş."Ya'a ben yuvke ısladıdım almene gerek yok" deye cuvap veemiş Ha'ma."Eyi maydam "demiş Aamad varmış marketi.Alınceklere aamış.Kasıdeyki gız:"abe,üş lireelik taa alışveriş edeeseng sene hu hediyi çikilişi guponungden veecem"demiş.Aamad taa öncüleri heş böölü bişeele garşılaşmamışımış."hindi ben üş lireelik ta bişe alcem ,sen di bene hediyi vecesing ööle mi?"deye sormuş.Sıranıng aakasındeyki bi genş oolan "hade dayı be'lepduruz buudu alceseng al aameceseng geş git"deye çekişmiş.(Hindiki genşlede heş sabır yo')Aamad da netsin üş lirelik bişeele de alık gemiş "heş deyilse bi şansıma deneyen"demiş.Kasıdeyki gız "eyi şansla abe inşallah gazanırsın.Unudma çekilişing sonuşları yarın belli olcek "deye hatırlatmadı bulunmuş.
Aamad hindi çı'maz biyo da üzülüülee deye evdeykelere heş bişe dememiş.Belli mi oolu beliki di çıka.İşdi ozman süprüz olu çor çocuu deye düşünmüş.Allah böyük ya bizim Cin Mısdıvıgil'e tam dı onnara görü bi hediyi çı'masın mı?Neyse uzatmayam ,bunnara Didim Akuvıpaakda bir günlük tatil hediyesi çıkmış.Çokla bunu duyası sevinşlerinden galgımışla bubalarına sarmeşip "eyi ki o üş lirelik alış verişi edmişing bubacım "demişle.Ha'ma dı sevinmiş tabe emme akuvıpaakıng ne olduuna bilmedinden bek havesli görünmeyoomuş.O geci çoklarıng hepisi hayalle gurmuşla..Aliksan dicital potooraf makinesining pilleene gontrol edmiş.Odu çekdii resimlere Keziban Su'ya gösderike hayal edmiş kendine.Cin Mısdıvı dı uykuya dalaakan MegaMagazin'di göödüüü gibi akıvıpaaka gidceklerine inanamepbaamış.Suna'ya gelince o saaten park nafına duyası kendinden geşmiş.Bi di onung su parkı olduna bilse..
Zabalan eekenden kakmışla eşyaalana renosıteyşınıng bagecine yerleşdirmişle.Üş dört saatlik yoldan sonura varmışla Didim'i.Cin Mısdıvının sevinşden ve saşgınlıkdan aazı açık gaamış.Her yakıla renkarenk gule gibi bişeelerle doluymuş.Acıba nası di'mişle bu gululere deye düşünmeden edimemişle.Savını baksen gaydırak solunu baksen gaydırak...Hankinden başleceklerine bilimemişle..Bubası çoklara "beni bakın hindi ben ananızla Suna'ya alcen bo yanna gitcen,Hatçe gızım sen di Aliksanılan Cin Mısdıvı'yı alcesing ho yanna gitcesingiz .Başga türlü bitmez bo.Emme heş birbirinizden ayrılmecesiniz,gaybolcek hilen oluusanız tam bu nokduda buluşcez anneşdik mi demiş."Çokla hap baraba "anneşdik buba"demişle.Savlı sollu yularından boşanmış gibi goşgurupgidmişle.Hele bu saate gada heş gonuşmeyen Ha'ma'ya gööcesiniz.İng önden seyirdipgiderimiş yaşını başını ba'mıdan.
Cin Mısdıvı abası ve abesiyle ing başda yılan gibi gıvrılan gaydırağa minmeye gara veemişle.Öngünneden dört dene yanyana sıralıyımış.Hepsining irenkleri denişikmiş.Aliksan maviye,Hatçe gırmızıya,Cin Mısdıvı da yeşile seşmiş.Biyo da beyazı mı minseydim acıba deye düşünmüş emme abesi "üle vakdimizi boşu harcanma geş hure baken" deye govgo edmiş.Hepisi bi sıreye dizilmişle yarış edmişle.Hada bakem ing önce hankimiz düşcez havıza deye gülüşmüşle.Bir iki üş deyesi fırlamışla yataklarından.Cin Mısdıvıya bu yol bek uzun geemiş.Heş düşmecem sannetmiş.Emme hoşunu du gidmiş."anaaaaaaaaaaaaaaaa" deye baarmış.Abasıyla abesi aççık avır olduklarından yalım,geridi gaamışla.Hatça'nın çıvlıklarına bütün akıvıpaak duymuş.Aliksan dı dutuncen derke elini sürtdürügomuş gaydıran gıyısını emme umursımamış neynesing gare...İngevela Mısdıvı varmış havızı..Gazandım deye gubarmış gari.Aliksan "boşunu gubaama ta yolung başıngdeyiz "demiş .Sırıdı boru gibi gaydırak varmış.Aliksan poturaf makinasına Hatça'nıng elini duduşdurmuş,"aba bak ben borudan çıkakan hure bascesing "deye tarif edmiş.Okuldu akideşlere gösdercem onu görü deye de tembihlemiş(Kezban Su demeyo gari akideşle deyyo.Ni akideşi?Ya dürzü ya!)Borunung depesini çı'mış,içini girmiş, gay bubam gay ,gay bubam gay...Altından sular fışgırı fışgırı...Hatça dı Aliksan heş çı'mecek sannetmiş.Tam çıkakan düümüyü basmış emme Aliksan'ın sadeci havaaada yüüselen ayaanıng ucuna çekibilmiş.Cin Mısdıvı dı abasıyla gaycek oomuş.Borunung içini göresi ödleri sıdmış."Ucu buca yok bunung ya !"deye şasmışla.Mısdıvı salmış kendine aşarı gi'miş gi'miş takıdak bişeye tosleyvemesing mi?"Anı bu neyiki böölü yuryumşecik" derke o tosladığı işeylen baraba aşarı gaymeye başlamamış mı?"aboooovvv ben ne oluyoruyum" deye düşünürken önünde sürü'lediği işeyle gonuşmeye başlamışla.Iısanımış bunnaa.(Evelde va yuryumşecikimiş)Bu gişile heş durmudan "Hay Allah ırazı olsun Cin Mısdıva .Kısılıpgaldıydık buuda.Sayende kurtulugoduk"depdurulaamış.Sonurtdan üçü birlik patıdek havıza düşmüşle.Bunla, gocuman garnını ba'mıdan akuvıpaaka giden Cırma'lı Bisiynen her yaz Didim'i tatili giden Gubarık Gısmet'ten başgası deyilmiş.Mısdıvı ne olduna,bu iki gebeş garınıng ona nirden tanıdıklarına bek annamamış emme borudan ta ancı çıkan abası Hatçeyi göresi "bubam yabacılarla gonuşma dedidi "deye goşturuk gidmiş abasınıng yanını .
Bu arıdı bubasıgil di Sunaya trambolingde galgıttırmış gelip gelirlerimiş.Saaten aşam olmak üzüreymiş.Hap baraba buluşup arbe minmişle.Evlerining yoluna dutmuşla.Dengizlililee sitisining annecinden geçerke güneç di batıp giderimiş yaveç yaveç.

7 Mayıs 2009 Perşembe

Cin Mısdıveenen Dinizorlaa

Cin Mısdıveenen abesi Aliksan bi gün okuldan gelesi kapıdı bi ireklam işeesi görüveemişlee....hana yenişeyirde bi gocuman alışveriş işeesi vaa ya teraspark deye...işdi gari ordeekenne basdırıgomuş öngü ireklam işeesine....deyyomuşke..."geling biyo bakıng...bizim ore dinizorla basıgodu...aman deyen geş galmeng...görüng biyo"...ireklam işeesindi di höle gocu gafalı, gocu dişli bi dinizor iresmi goyugomuşla...Cin Mısdıva iresme göresi gookmuş...." abo bo kertinkele ni gıda böyüg ölee abe....niden gomuşa gari önkü hayvannara gari ore...issannara yimemi bunna" demiş....Aliksan bo nafa beg gülmüş gari..."ilahi deli oolan, sen di hişbişe bilmeyong....bo kertinkelilere dinizor deepbala...bunna Adem bubamız dünnaya gelmiden varımış emme artıg galmamışla...hiş öölü gocuman hayvana terasparkı guyaala mı...bunna maket yalım....hana issanna göösün övrensing deye gomuşladır önkünnere" ...abesi annadası Cin Mısdıva ıraatlamış..ıraatlamış emme meragından ölüyomuş gari...ireklam işeesinde çeşid çeşid dinizor iresmi varımış..hepisinin isimleene yazıgomuşla...Cin Mısdıva aaşamı edimemiş..aaşama olsu da bubasına ore gidem demeg isdeyomuş....bu arıda anası terasparkı gidme işini hiş dutmamış...saten iresimnere göresi gızmış çooklaana" neynecesingiz önkü çikin işeelere bakık..hindi oree vaacez başlecesingiz hunu alam bunu alam demiye...para mı vaa üle....gırizden bubeng düggene ancı idara edipba" ...Ha'ma isdimeyomuş emme çooklan hepisi beg havaslıyımış gari...hatda Mısdıvanın Hörüyi nenesinin bilen canı isdeyomuş....aaşam olası Mısdıva bubasını dahı gapıdı garşılamış....çooklaan hepisi beg bi usluyumuş o aaşam....Aamad çooklan halından annamış dahı onna demiden soomuş "deyveng bakem ney sizing bo halınız...beg bi eyisingiz ya böön...gavga edişmeyosunguz bavrışıp çıvrınmeyosunguz....ne isdeyosunguz deyveng bakem bene"...Aamad ööle deyesi Cin Mısdıva bubasının gucanı oturmuş elindeke ireklam işeesine gösdermiş...." benim dünna eyisi bubacım....biz bordeeke dinizorlara göömeg isdeyoz...nolur bize ore götürüvee yimegden kaari".....Aamad bagmışke çooklaan hepisi beg havaslı "eyi maydam" demiş..."emme orlaada dondurmu alıvee balon alıvee dimeg yog"..."hiş deemiz buba yimeyverriz dondumu hem saten netcem ben balona" demiş Cin Mısdıva....Ha'ma aaşam yimeende badılcan közlemiş, 3-5 dene yuvka çilemiş, Gale böberinden gelin turşusu edmiş, eccig de yanıg kokulu goyun yovurdu ezmişimiş...hep baraba közlümeye yuvkee dürünüg yimişlee...zohree topladıgdan kaari düşmüşlee yolaa... gideken Aliksan'ın yeni aldıvı dicital hotoraf makinesine de aamışlaa iresim çekinem deye....ore varası dahı gapıdan girmiden gosguca bi dinizor göömüşlee....hepsi de saşmış gamışlaa...Ha'ma bilen marag edmiş gari öteke dinizorlara....terasparkın içini girmişlee..aman yarebbim aynı ireklam işeesinde yazdıı gibi hee yakılara dinizorlaa basmamış mı...bazısı o gıda gerçekciymiş ke Cin Mısdıva'nın ödü sıdmış...Höriyi nenesinin bacaklaana yapışmış...gadeşi Sunu du bubasının bacaklaana yapışmış...Aliksan da hem gadeşleenne gülüyorumuş hem de hee dinizorun hotorapına çekipduruymuş....ertisi gün okuldeke akedeşleene, özelliknen de Keziban Su 'yu havaa adcemiş....az dahı gidesi hööle uffag 2 dene dinizor göömüşlee...Sunu ile Cin Mısdıva "illa hunu minem" deye dutdurmuşlaa...analarınan bubaları oomaz desilee de dinnimemişle...bireleş payleşmişlee dinizorlara....at gibi minmişle...onnaa dinizorun üsdünde galgııpdurukan terasparkdeeki güvennig görevlisi çıkık geemiş "öyytt enin baken önkürden....beegir sannetdingiz siz onnara yalım...gırılır ya abem önkünne üsdünde galgııkan...alşıdan önkünne" sona da Aamada dönüg " abe niden çooklara mindirdingiz kertinkelilere....biyo dur çüş desengize çooklaaanızı...hurda dokanmeeng deepba tabilida göömeyongunuz mu " ..Aamad utancinden mancar gibi gızarmış " nebenya abem ben önkünnen alşıdan oldduna.... ben onnara pollesderden sanıpban.....çoklaaa illa mincez dedilee de gırımadım..yazıya da töbossun göömemişin...gusuru ba'mı gari" deye özür dilimiş...çookla da suşlu suşlu enmişlee dinizorlaadan...Ha'ma ikisinin de gafalaana biree sumsug endirigomuş ça'dırmıdan....."yörrüng gari gidem eve" deye gızmış..."ben taa buleşiglere yuvmadım...yetee bu gıda" deye baarıbaarıvemiş.Her ne gıda doyumadılaasa da çoklaan hepisi dinizoolara gördü'lene sevinmişle.hap baraba terespaakdan ayrılmışla,evleening yoluna dutmuşla...

2 Mayıs 2009 Cumartesi

ak sakallı dede

gününg birinde bi adam teyyareye binigomuş gare ne yannı gitcese... teyyare yökselmiş yökselmiş şeherlering tepesinden geçigomuş... deeken bi zelzele gopmuş hooooop deye düşmüş... bizim adamcaaz bi uyanmış emme teyyaredeki herkes ölügomuş. Neese adam hölü edeeken bölü edeeken çıkmış teyyarening içinden... yaralı bereli ayaa gırık yürümee başlımış. yörümüş yörümüş.. sanırsam demiş bu yerde kimsecikler yok.. haggıten de orası gari kimsilerin bilmeedii bi adıymış.. gideken edeken ileeden sesle duyuvemiş... tam tam tam deye... bi de çalılarıng ardından bakası ne görügomuş? yamyamlaa ateşin yanında dönüyomuş delilee.. anı gari demiş boku yidik ellem.. ne yapıcaz ule deeken kendi kendine bi ak sakallı dede geligomuş yanına.. dur biyo bizim oolan sen ne yicen boku.. du biyo hölü sen ne gorktun bu kadaa demiş... ee neetcez o zıman dede? de biyo hele demiş.. hah demiş bak bizim oolan şu daşı demiş görübatımıng? onu al huu yamyanlaan mıhtarını ta kafısından emme tam kafısından vur demiş.. adam da netcek ya. almış gocu daşı bi fırladıvemiş tam dı yamyam mıhtarın kafasından vurmuş... yamyamlaa da tam o zıman bizim adıma bi dönmüş.. dede hölü bi bizim adama bakmış... aha demiş bizimolan hidi boku yidin!...

29 Nisan 2009 Çarşamba

Bedafa Tıraş

Ben de bi denişiglig eden de bi fı'ra annaden dedim bu sefee....bi arı fakıt bulası gafamdeeke yeni Cin Mısdıva hikayasına yazcena gahba dünnanın işleenden fakıt bulumeepban gari...neyise gelem fı'rımızı....hindik vaa ya bizımanna memliketin biringde bi dene belbel varımış.....bo belbelin dügggenine bi gün bi papaz tıraş olagemiş...belbel tıraşa edmiş....papaz tam eline çeketinin cebini gatceg parı veren deye. belebel "ya'a anı gari nedyon gari seng papaz efendi..ben senden naha parı aacen ayıp oomamı üle" deyileg paree aamamış..papaz dı " üle oolum ni aameyong paree" demiş illake veecen deye uvreşmiş emme belbele ırazı edimemiş...neyise gari papaz düggenden çı'mış...eetesi gün zabaleen belebel düggenini vaamış ...düggeni varası ni göösüng...gapının önde 12 dene altın parı durmeyo mu " anııı demiş göödüng mü bag hayır edmeg ni gıda yareyişli...dün tıraş parısı aamadım emme böön 12 dene altınım oluveedi"...günne geşmiş...bo sefee de düggeni bi imam geemiş...imam dı tıraşa oomuş tam pare veeceg bizim belbel gini " ya'a hocuefendi gatliyen aaman parenge...gat bakem öngüne cebini...sen benim düggene gemişin tıraş olmee bene bo yetee" demiş...imam bo nafa beg sevinmiş..." eyi bakem bizimoolan maydam ööle deyyosung haggına halal ed gari " deyileg düggenden uzagleşmiş....bizim belbel devrisi zabah goşuregden düggeni vaamış....bi di bagmış gapıdı 12 dene gıymatlı daş...belbel bo daşlara göresi gus gus gubarmış gari....arıdan, yalan oomasın 1 hafdı mı desem 2 hafdı mı desem, bi fakıt taa geşmiş bo sefee bi dene haham geemiş düggene ( haham ni deesengiz bo yafudilee vaa ya onnan hocusu oluyoru gari bo haham deneng iysan)...bizimke hahama tıraş edmiş...adam tam pare veecee sırı bizike gini garşı çı'mış...aamış ya gari gıymatlı daşlaan , altınnaan dadına..." ya'a nedyong sen abee...bizden olmıseng de sen di gocuman bi dining urfanı liderising...gatliyen parenge aaman...vaa git bakem yolunu" demiş.... haham dı " eyi maydam sen biliising ...aaseng eyiydina pare" deyireg gi'miş....o aaşam uyuymemiş belbel heyecandan gari....ertesi gün goşureg geemiş gari düggene ...vaamış ba'mış bi di ni göösüng...12 dene haham belbelin gapısında belbele be'lepduru !!!

ıssız deyyus

arkideşle bi süredir işlerin altındı galdık töbü yarapbim. beg az yazar olduk. biraz cannanalım deye ben yeni bi gonu açıyom; filimne. bakdıgımız, beyendimiz, beyenmedimiz filimnerin özedine yazıbiliriz deyi düşündüm. ilk filim benden;

ıssız deyyus
hindi alper deye gıvırcık şaşlı bi bi ovlan va. bu alper ovlan ben diyen otuz sen de otuz üş yaşındı hilen. lokantıda aşçılık edipba. lokantı dediysem gendinin dükkanı gari bununke. hana gurme deyipbatdıklarından. lüküs içinde yaşapba bu, gıybat olmasın hem di beg çapgın. her gün başgı bi gadınnan yatıp kalkıpduru. esgi plaglara seviyoru. eski modu şarkılara daş plagladan dinneyip duruyo.
sona bi gün esgi plaklarılan esgi kitapla satan bi dükkende bi gızı rastleyyo. gızın adı ada. ada daş çatlasın yimbeş yaşında. çocuglara fisdan dikilek yaşamını gazanıpba. sırıdan, alperinke gibi ilginş olmıyan bi hayatı va bunun. esgi kitaplara okumasına seviyo. esgi dediysem öncüden başgılarının okudugu kitapla yani. ecik romantik ya bu gız. böle çeşit huyları va gari allah günah yazmasın. alper çapgın dediydim ya, bu adaya dükkende göresi hemen heycannanıyo, takip ediyo. adanın esgicidi bulumadıgı kitabın yenisini alıveriyo; "ı-hı ben buluvedim kitaba. eskisini deyil hem de yesyeni gari bo" deyyo. dahı ordu belli aslındı filimin sonu. ikisinin dünyası ayrı emme gahbi genşlig gömeyyo gari bu işaretlere. bi birlerine bi seviyoriyola. sevişip oyneşiyola gari ilk seviyle. emme alper normelde hayatına bi düzene sokumamış biri ya. güya sırıdan, sıkıcı, monuton deye bi düzen isdimeyyo. nerdi çalgı ordu galgı misali zabah aşam gezip, yep durcek, bi gadını bağlı galımeycek. için için sıkılıyo. bizim saf ada çocukları fisdan diki diki çocukla gibi düşünmiye başlamış saten annımeyyo öncü alpere olannara. eyicile aşık oluveriyo mu bu deyyusa. bu arıda alpere afıkanna basıveriyo. evini budey yağasıca herif gızcaza "isdimiyon ben illi de ayrılcen senden" deyyo. ada başleyyo bavırmeye. amanın gari geliven can dayancak deyil. "niden benim peşimdi goşdun bene gandırdın kendini sevdirdin" deye yıkıyo ortalığa emmi faydası yok.
neysi gari bunna ayrılıyola.
arıdan yalan olmasın 3 sene mi 5 sene mi bi zaman geçiyo. bunna bi sinimanın girişinde garşılaşıyola. bu arıda ada saşlara kesdirmiş gulanın hizasında, evlenmiş, cavır memniketlere gitmiş. allah uzun ömür vesin bi dene çocuu olmuş. alper desen esgi tas esgi hamam. yani zihniyed esgi tas emme o monuton olmuyan nerdi çalgı ordu galgı hayatından dı sıkılmış. beg mutsuz, hem bi de adaya unudumamış. emme böle deyimeyyo tabi cavır. burdan çıkcem de sevgilimnen buluşcen gezcez tozcez deyyo. guyruglu yalan tabi yalançılıgıda alışmış gari. garıla dönüp bagmaz olmuş buna. ada "darçınnı havışlı kekin tarifine bene vemedidin ya sen, ben internetden buldum ettim afiyetlen yidim. benim güççük paşıyı da yiditdim. seninke gada gözel olmusu da oluyo işdi" diyo. alperin gücünü gidiyo gari bu sözle emme benci filimin en göze sözü. en iyisi olumusu da idare etticen gari demiye getiriyo gız.
işdi böle bitiyo filim.
hindi sonunda alper mutsuz oldu ada mutlu oldu gibi annatmışım emme için için odu üzülüpba. ayrılesi alperin anasının evini hilen gidmiş. alperin güççüglük eşyalarına hilen bakmış, yasdına goklamış. hem üzülmemi hiç. gızcazın genş gızlık duygularınnan oynanmış bi yo. tabi üzülcek. emme diycem ada gendine dahı goley doparlamış hayatını devam edmiş yani.
işdi böle gari zenginnig, zamani hayatı insanı bi hoş ede demesini getiriyo yönetmen. gızla olanna gidyo bu filmi bakmıya. gızla salyı sümüg ağleyyo, erkeglerin bazısı için için "of olsun hayatının anasını satcesin, yaşeycesen bölü yaşeycesin arkideş" deyyo, bazısının içi sıkılıyo.

neben gari siz ne desiniz bilmeyyon.

22 Nisan 2009 Çarşamba

galp sancısı

sen bene akıllı ol deding emme anam beni bilip durusun

ben duusam da gözüm gaşım durmas ki huyum gurusun

gızma emme ben açcık gıpırdak olcam ki devam etsing soyum

hani gızla da beni seve bilirsing yete boyum posum


bidene gızı kestirivedim gözüme emme biraccık işim zorcana

içimden bi ses deyoki olum horazoolan hu işi gurcula

bizim oyannı deel ganımca deyişik sıması falan

gözüne galem çekiyo yüzüne boyuyo allıgınan

hiç deyiveme needen buldung bu gızı a horazoglan

gülüşüngü göseng gırmızı gülle gibi açıp duru

şarabı içip bağırıcan denizi gaaşı cof ulannnn içim yaneyoru


okulu erken gideyom inanmassıng

yanına varıyom höle elim ayaam gıpraşıyo

adını deecem deyimeyyom dilim gırtlaam garışıyo

evini vaacam elemme bilmeyon nerdi yaşayo

gazanım gaynadı gari ay anam suyum dolup daşıyo


geçen omarılan gezmeye giddiydik dönüp batırız

seninki garşımdan gelip duru yapıyalınız

omar dedim beni dut beni geliyolar yalım accık

seninki de bi geliyo emme sorma ah gidi gahpe gancık

yetee deecem sarılcam boynuna zaten cıpcılız

hölü gacırcam gari eğer olsun az galdı gız


yandan sosyite gibi duruyo emme olmuyıdabilir

emme aççıık havalı gibi hölü bi kibir bi kibir

ulen decem fiyakan kime sening a yandançarklı

sankim apartumanıng var bilmem kaç gatlı


velhası anam bek kötüyüm hu günledee

seni getirsem aha gelining deye beyinemessin emme

huramda hölü bi guş va çırpınıpduruveriyoru

yav ana allahın aşgına bu gız bene bakmayoruuu