İzleyipbatanna

16 Temmuz 2010 Cuma

Maalisef yazdıım masallara siligodum

Güzel akedeşleem ve deyerli izleepbatannaam...gulaamı gelen istihbaratı göre dahı evvel pamıg pirenzezimize izin aamıdan kendi işeeleriymiş gibi fidooya alıp feyisbukdu ünnü olmee çalışan iisanna "yeni fidoolamız gelipbatı " deye duyuru edipbatılarımış..ben di bunu gızdıımdan kendi yazdıım masallara maalisef hindilig siligodum emme marag edmeng neptopumu yedegledim de ööle sildim..annecengiz bu fırsızlıg işeesine bi çara bulanı gada masallaama yayınnımeg isdimeyon..eyer ossun iisanın gücünü gidiyoru kendi yazdıın işeye başagaları saplanısıya..bene anneyişle garşılecengize inanıyorun...savolun

HARSLANLA GÜLETEL

Hindi okuyceeniz anıyı gendi a'lınızdan bi film müzüğü e'len.Niden derseniz az sonuru okuyceniz işeyle sizi gorku filmlerini aratmeycek.
Geşen havta sonu ,benim adamgiling melmekete giddik.Hazır çor çocuk yanımızda yoğkan(onna öngden gidigodula biliyo mung)bi denişiklik edem başgı bi yoldan höölü gezi gezi gidem dediydig.Hem ogün bizim sölümüsü ayıp evlilik yıldölümüdün.Dakdık navigasyon işeysine,ing gısı yol seşeneene işaretledig, goyduk müzüğe goyulduk yolu...Bu navigasyon covuru savı dönceng,üşüncü çıkışdan girceng hilen deyiveresi ıısana bi güven geliveriyo .Benim adam dı bek seve öölü te'nolocik işeylere...Ben biyod da hariteye çıkaragodum torpido işeysinden emme adam dediki:"nitceng haritaya navigasyon va işdi ya,nü güze annadıpba garı...Isan bunuyla te dünnening öte yannı gada gide..." Neyise varı varı Milası vardık...Yolla bek güze bi di yol çalışması olmeyıvese...Hep tadil yerleri o yanda olduundan yolla bek galebeşlik.Bayı zaman gaybeddiriyoru adama..Neyise necep osa ço'lar saalam yerde allah ırazı ossung benim gömürcele bakıpdurula deye dadını çıkarı çıkarı gidiyoz yollara...
Molu yerlende çay işdik e'mek yidik.Otduumuz yedeki denişik yöresel obcele haggında entennektüel yorumna eddik,hotrafla çekindik. Muvleye vardık her yake gürü görü.Ne zimatdır bu gada keyifni yolculuk edmediydik.Hindi kötü örnek olcek emme bi di cuvara alık işdik birer dene.Halbusem ikimizde bırakdık emme "bu bi başlengiç olmecek ha"deye söz veedik birbirmizi...(Buralarda a'lınızdan e'leceniz film müzüü allegro -neşeli bişi- olubili.)
Ne o yoksa gayıp mı oldunuz dediinizi duyar gibiyin.Evet gayıb olduk var mı deceniz!..Evet hem de navigasyon covuruna raamen hatta onung yüzüngden.Ni güze harita vadı oyusa...Ni vaasa eskilede va.Gözünü sevdiming papirüsü...
Herşe Muvleye geçik gideke savı işaret edipduran Dengizli tabilesina navigasyonung"ya'a bo deyil,ilerden ho gada kilimetro sonura solu dönceng"demesiyle başladı.Harita bene usulcam "ya'a abam tabila dooru depbaa"demiş emme müzüğün sesinden duymamaşın.Neyise navigasyonung dedii gibi eddik ilerden davı dırmanıpduran bi yolu girdik.Gireke "Dengizli"deye tabila goymasına ihmal edmemişle.Benci bu tabilaya guyaken parantez içinde "tabi .ötüngüz yeyosa"demeleri ilazımıdı.Beliki di demişleedir içlerinden...
Yannış yol olduna annamasıngla deye ilk başlara güze asfalt edmişle.Hiş şüpülenmedik eyerossung.Eveli bi vakit benim gömürce "o yol bek güze emme viraclı" hilan dediinden ona da güvenipbam gari...Giddik giddik accık evle bilen va.Durup manzırı seyreddik hotrafladık.Uşurum kenarı deye cımık başım döne gibi oldu emme benim adamın şöförlüne güveniyom ya...Ne yalan diyem manzırıla güze ötüsü.Keyik çıkıbili tabilası bene aççık işgillendirdise de 1350 metirening dadına çıkarmeye garaarlıydım.Hava sovumeye başladı.Biyo çep telifonunu bakem dedim bakdım çekmepduru.Saaten radyo dı çe'meyyo bi di evet bildingiz navigasyon da çekmeyoru...Aazını tükürdüümün cihazı maydem çekmeceding ni diyi sürdüng bizi depelere???
Neyise necip osa bi dene yol va ona takib edcez incez aşarıya dedik devam eddik.Bi dene yol va dedim ya...O bi dene yol ikiyi ayrılagomasıng mı?Üle deyyusla, keyik tebilası goyasıya ore bi Dengizli deye ok işareti goyseydiniz ya...Yokarı giden yol mu aşarı giden mi...Siz olsengiz hankine seçedingiz?Evet biz di sizing gibi depeye gideni seşdik mantık olarak.Saten tam o nokduda navigasyonu can geldi "ong altı kilimetro sürüng" dedi.Bu bizi güven veedi.Sürdük.Haralde "sürüng" derken ilenipbamış bizi...Sen sürüng yerlerde gahbanalı covur!Sürdük dağları dağları,aşdık dağlara dağlara ...ong altı kilimetro omadan yol bi çeşit oldu(Andanteye geçebilirsingiz)Çakıllı makıllı,saşma sapan şekilli (şekilsiz deyem ben ona)az ötesinde selvis yolu tamirat hilen yazıpba...Gaş hada gaş dedik.Aşarı inem ing iyisi.Geri döneke a'lımı kötü kötü işeyle geldi.Bizim dırtlı arıba ya arızı yapasa,mozot bitiverise ...Adama üç yon hilan sordum yalım mozot va mı deye.Bu benim gorkmeye başladıımın ilk işaretleridi.Adam da gorkdu yalım emme bene belli etmedi ellelem.Niyisi aşarı giden yolu bulduktan sonuru(birbirini benziyen yollarıng arısından bu bek goley olmadı) ormanıng içinden girdik.(Andanteye gorku efekdi guyubilirsiniz)Aççık doru yolu girdimizi dair bi his uyandı.Bizden başgı ıısan olmeyesi bi çeşit hisseddim.Derke teeeee aşarıdı bi köv evi önüngde di bi adam göödük.Yıllardı görmediim akırıbama gömüş gibi oldum.Benim adam ünnedi."Emmiiiiiiii!Bu yol Denizli yolu de miiiiii?" uzakdan garıncı gibi görüken adam bo şaşgınla da kim deye höölü bi bakdı "evet" annamında başına salladı.Iratladık...Üçüncü cuvaraları(!) bu ıratlamanıng şerefini yakdık..(Yenikden allegro-neşeyle-)
Hotraf çekeken bu güze(!?) evlilik yıldölümününg anısına deye not düşdüm a'lımdan.Yemişen dere deye saşma bi derening gıyından geşdik.Bu yakada heşey bene saşma gelmeyi başladı.Keyikle,guşla,normel zamanda durup meyvesini aşırcem meyve ayeşleri,burda yaşemeyi tercih eden tek tük ıısanların düşüncüleri,derenin üzdüne ırlanıpduran asma göprü arıdı bi silkinip kendini gelen navigasyon deyyusu,gelip giden radyo yayını...(Andante - hüzünglü-)
Morellerim bozuldu eye ossung.Aşam olupba.Ya güneç batasa acıba masalladaki gibi gulubemsi evleden birini tanrı misafiri mi olcez...Cadınıng gulubesinle ne ziman garşıleşcez...Kimim beng?Gız olan Hansel midin?(Gorku efektli allegro olubili)
Derke bi amca taha gödük.Neciposa bullada ıısan yok deye don toman otu yede gezip duruymuş.Bizi göresi toparlandı...Onu du sorduk yenikden.O du bizi hu tarihi söze deyvedi: "asfalta takib ed!"Bo söz gulamda yankılanıpdudu aşarı inesiyi gada.Niyse uzatmayam asfaltı takip edi edi giddik.Bövük bi ikiz gayanın depesinden fışgıran ayeçlerin hotrafına çekdik.Bu manzırı bene Yonan mitolocisindeyki hikayalara anımsaddı.İng sonundu aççık hayat belirtisi olan bi yeri vardık.İki genş gız gol golu girmiş gezipbala...Benim adam sordu:"Abem Davaz yolunu nerden çıkcez?" "Hölü solu döncen abe!" dedile sav tarafı gösterilek.Dav havası adama savını solunu saşıddırıyo yalım.Endik Davaz yolunu.Anaaaaaaaaaaa....Asıl gelcemiz yol bureymiş ya...Hana o haritanıng gösderdii...Sav tarafı dönen Dengizli tabilesına hatırladınız mı?Gaymak gibi asvaltımış töbülerim ossun!
Az ilede bi dinnenme tesisi görüvedik..Birer gözlümü ikişe çay işdik.Gözlümü yapan gadına annedemecen hindilik o du denişik bi hikaya gonusu olubili.
Yolu goyulmudan bi laaboya gidem dedim.Zıvı sabın va, kaat havlı va..Mediniyet ni güze şe deye gülümsüdüm.
Navigasyon covurunu gelingce ing gısı yol ayarlı olduundan taha bizi Davaz taraflarındı savı savı çekipba kesdirmiden götücem diyi...Kimbili gari hanki kötü yolları sokcek deyyus bize...Biz seni bi da gana mıyız?Pışşşık deye yanaamı aşarıyı çekdidim.