İzleyipbatanna

10 Ağustos 2009 Pazartesi

CİN MISDIVI AVRAZYA SİRKİNDE


Cin Mısdıvıgiling Akıvıpark macerasına duymeyen gaamamış.Saaten gelii geemez sorguyu çe'mişle:"Nası biyeedi, neler eddiniz ,akıvı ne demek oluyoru" deye bissürü soru sormuşla.Bi di kısganşlık edenle olmuş naf aramızda.Hade ona anneyon da küsennere ne decen gari?Kimi bizi ni haba edmedin deye küsmüş kimi di yol üzdünden geşdin di ni uvramadın deye.(IIsanlarla ureşmek zor abam.Netcen?)Amadıng dezegızıgiling damadı aynı zamanda Amadıng çocukluk akideşi Şerafeddin di telefon açık "üle Amad Didimlere gada gelding de Gazıklı'yı bi uvremedin ya" ..deye deye osandırmış gari.Amadcık yazık "ülen Gazıklı dediin az buz yer mi arba bedafaya mı götürüyo"decek oomuş, sonurtdan "üzülme abe neceboosa yenikden gelcez orlara "deye plöf edmiş.Çünkü biliyomuş aslında Şerafeddining naf olsun deye onnara çağırdıına."Saaten ne ziman gelceniz "deye sorakan sesining titirediine Amad hemen fark edmiş.Neyise naf ağızdan çıkdı deye "havteye gelcez çokla Akıvıpaaaka bek sevdile biyot da deniz izderiz deye dutturdula" deye gafadan salleyivemiş yalana.(Halbusem heş de huyu deyil .Güccükken de Şerafeddinle didişi durularımış bunna.)
Zaman gelesi gini yolu çı'mışla.Çokla neye uradıklarına annammışla."Üle bubamıza noldu bölü "demişle emme bek di gurcalamamışla.Ore varası Şerafeddin amcaları bunnara bek güze ağırlamış.(Ağırlemep netçek kendi gaşındı ya gari...)O aşam Didim'e gezeke "Avrasya Sirki" deye bir iylan görmüş çokla.İylanda "aman deyen geş galmayıng biledinize öncüden alıng ,höölü güze gözderile va,böölü güze cambazlıkla va"deye yazıpduruymuş.Bizimkeler duru mu gari"Buba biz heş sirk göömedik.Palyanço aslan heş birine göömedik.Bizi bu aşam sirki götürüve "demeye başlamışla.Amad misafir olduundan ev saabına sormudan bişey deyemepbamış.Meyersem Şerafeddin di ne zimattır merak edipduruymuş saaten bu sirke.Coşuvemiş "haden gidelim maydam"deyivemiş almışla biletlere.
Bisaat soona başlamış gözderile.Bizimkenne ing önü otumuşla(locu farkı vermişle emme)İng evela palyaşola çı'mış.Palyaşoların biri Cin mısdıvı gada ya va ya yokmuş.Bi denesi - Allan gücünü gidmesin- dana gada vamış.Bunna dömbelek aşmışla,ip atlamışla,sona üş denesi halka olup üç dene urgana sallıyelek ip atlamışla.Sunayla Cin Mısdıvı ağızları açık bakık galmışla.Heş böölü denişik sitillede ip atlayan göömemişle ne di oosa."Eve varam da biz di maalledeki çocuklarla böölü atlayalım demişle.Gözderinin biri bitiyomuş biri başleyyomuş.İki dene güççük gıs cucuu telezondaki cimnasdik edenle va ya aynı onna gibi gözderi edmişle.Sunu ben di böölü edibilirmiyinke deye düşünürke vucutları ikiyi gatlanıp bacaklarınıng arasından gafaları çıkası vaz geşmiş cimnasdik mimnasdik edmekden.Sırıdı ip cambazları vaamış.Bi dene hölüü çekik gözlü gara guru bi garı urganınıg ucunu dutunup okarı kadar çı'mış".Cin Mısdıvıgil hap baraba "anaaa"deye ünleyegomuşla.Mısdıvı garı sallanırke üzdümü düşcek sannedip gafasına Aliksanıng omzunu sa'lamış.Garı bi o yanna bi bu yanna sallanıyomuş.Bi depesiüstü geliyomuş bi yot da ayana dakıyomuş urgana öölü sallanıyomuş.Bizimkelering ödü sıdmış ne yalan söyleyem.(Halbusem asıl ödü sıdan gözderi edenlerdir haralde de mi ya?Kimbili her aşam "oh böyn dü galıbı gurtardık" deye şükrediyolardır beliki de) Arıdı bi adamıng biri çıkıp "Durung ta eylencemiz asıl hindik başleyyo" derimiş .Bi gaş dene adam çıkık gemiş.Bi denesi maşşallah suphanallah (Herkül deyola ya işdi onung gıyafatından geymiş)şam yarması gibiymiş möbarek.Yanındı dı iki dene fidan gibi gız varımış.Gızların ete'leri kısa olduundan cımık altları görünüpbamış biliyo mung o yüzden Aliksanla Cin Mısdıvı birbirini bakık gülüşmüşle.Mısdıvı gızlarlan gözgöze gelmimeye çalışmış.(Aççık utanmış mı ne ben ya...Ne di osa genş delikalı sayılı deemi?)Bu Herkül gılıklı adam gosgocu avırlıklara ağzıyla bilen daşımış.Aaamad izdemiyelek aazından "leeeeehh,ya ayı yaaa"deye gaçıımış emme neyse ki Herkül(Herkül deyyom gari ben onu) annamamış -Cavır ya gari.Anneseydi görüdü saaten gününe.- Böölü Sermet Erkin gibi adamla hilan çıkmışla gövercin hilen çıkartmala mı dersing ,alnınıg üzdünde depsiler dolusu gupa taşıyanna mı dersing,hepsi neyise de zehpaya havaaya uçuran adamı hepsi di saşmışla galmışla.Hatçe di en çok üçü birlik sahneyi çıkan golları bavırları gaslı oolanlara beyenmiş.Bunna dı bi çeşid güş gözderisi edmişle.Üzüzde minmişle.Sonura ing ön sırıdan iki çucuk seşmişle.( Biri di bizim Sunaymış saaaten.) Biyot da onnara havaaya galdırmışla.Sunu'nung bek hoşunu gidmiş.Aliksan dı boş durmamış dicital makinesiyle hep bunnara çe'miş.Asıl merak eddikleri hayvannarmış emmme bi türlü çı'meyyomuş.Bu gözderileri edenlering çoğu genşmiş emme ing sonundu höölü yaşı aççık ortaya geşmiş biri geemiş.Bu du öteykiler gibi çekik gözlü olduundan Cin Mısdıvı "Anıııı Çeki Çen dee mi o"deye bağırası Aliksan "Deli deli gonuşmu ülen!Niyişi va Çeki Çen'ing buu du "deye çekişmiş.(Emme esasdan da benzeyyomuş ha.)Bunna da höölü perdi gornişi gibi beyaz bi sırıın üzdündü yaylanı yaylanı galgımışla,dömbelek aşıp denişik harakatla edmişle.Sırıdı en çok hoşlarını giden gırmızılı gız varımış.(İng güzel gözderilere en sonu sa'lamışla yalım.)Gız ta okardan enen gırmızı bi perdening içini sa'lanmış sonuru du kelebek gibi orteye çıkık o perdeyi dolanı dolanıvemiş.(Amanıng yarebbim maşallah heş di gorkmeyyola) Höölü peri gızları gibi süzülüpgiderimiş gız havaada.Bütün herkesle saşgınlık ve hayrannıg içinde galmış eyerossun.Ataşı yutan (heş akıl yok gari töbü yarebbim)adamdan sonura ing sonungda iki dene sandık goymuşla orte.Biyo da hana Alettin'ing siyirli lambaası masalı vaa ya işdi ordeyki Alettin gibi keyinmiş bi adam sandıı aşmış dı içinden gosgocu bi piton ilanı çıkarıvememiş mi?Bizimkeyler ing önde oldu'larından ya hindi adamıng elinden gaça da bu yanna geliverise,ya bizi ısdırısa deye gaşçak delik aramışla emme boşunu gorkmuşla tebe.Adam pirofosyenelmiş.(Heş gaçırı mı elineden de mi?)Hölü seyircilerin dibini dibini gidip çiğninde gezdirmiş ilana.Sonura sandığı geri gatmış.(Emme ne yalan sööleyen geri gatakan ordeyki adamlara "alıng giding huna"der gibi işarat edmiş.Hana adamın dı ödü sıdmış biliyo mung?).Sonura ikinçi sandığı geemiş sırı.Biyo da gosgocu bi boğa ilanı çıkarma mı Alettin gılıklı adam.A abam sen deelmiyding demikden ödü işeysine garışan?(Netsin gari e'mek parası de mi?)Bo sefeki taa dı böyükmüş.Sapsarı bişe, bidi maşallah bizim Cin Mısdıvı'nıng gafası gada galınlıı va möbarek hayvanıng.Ona da boynuna dolep gezdirmiş.Boynundan çıkarıkan aççık zorlanası "eyvah adam boolcek"deye çığrınanlar oomuş emme -dedik ya pirofösyenel deye -ona da gatmış sandığı,haydi yallah.(Emme hagget adam şitirez oomuş yalım.Cin mısdıvıgiling önüngde selam verike alınıngdan terler boşanıpbamış yazık.)
Bizimkeler gari heş hayatlarında yaşeyemedikleri bişi ta yaşamanıng sevinciyle Gazıklı yoluna dutmuşla.Yoldu gideeken Hatçe yakışı'lı bi akırobatla evlendine, baraba aynı o gırmızılı gız gibi havaaada süzüldü'lerine hayal edmiş.Aliksansa çe'dii poturaflarla okulda eyicem havaa atarın deye sevinipbamış.Sunu üryasında her yakasından gol bacak gibi işeyler çıkan ahtobot gibi bi gızı dönüşdüüne görüp ürperike, aslan göremediine cımık üzülen Cin Mısdıva ise hâlâ "öngü zehpa öngürden hönküre nası uşdu "deye düşünüpbamış...

1 yorum:

Gııı Esraaa dedi ki...

çok güldüüüüüüüm :)))))))) ergen olupgiderleee gari bizimkilee :)))) galıbı kurtardıgda eyice goptum :)))