İzleyipbatanna

28 Haziran 2019 Cuma

Cin Mısdıva Teliferige Gidipba

Günneden bi gün Cin Mısdıva feyisbuk hasabını bakakan bi mesec geligomuş. Deyyomuş ke “Akideşing Sabatdin hikayasını e’leme yapdı. Hemen bag dı ilk beyeneng sen oluvee. Goşduur”. Cin Mısdıva marag edmiş tabe. Bi di ba’mış, Sabatdingil ayileceg teleferige çı’mışlaa. Sadice çı’mamışla denişig denişig hotraflaa da çekinmişlee. Cin Mısdıvanın gurtları gayneveemiş. Niden deesengiz, öngü teliferig ilk açıldıı vakıd Cin Mısdıva’nın anası Ha’ma gocası Aamad’a “Heekesle gidipba biz di biyo gidem hu teliferige” demiş emme Aamad gatliyen gabıl edmemiş. “Hindik bedafa öngü teleferig. Bedafa deye heekeslee gidiyoru. Saatleece guyrug olupbaamış. Accıg taa bekliyem. Millet bi havesini aasın ööle gidem” demiş emme ondan sonura da “Haden gidem” dememiş. Mısdıva a’lını gomuş aaşam gelesi bubasını teliferige gidmesine hatırlatmee garaa veemiş. Aamad düggene gapadıp evi gelesi Ha’ma gızı Hatçene baraba zofree fazırlamış. Menü de beg güzelimiş gari. O gün Ha’ma heç üşenmemiş gocu bi tençere Babıdav keşkeyi ile acı böberden gorug eeşili gelin turşusu edigomuş. Bo gözel yimeen üzdünü de davşan ganı çaya içesi Aamad’ın keyfi yerini geemiş, yorgunnuna unudmuş. Cin Mısdıva dı adı gibi cinnig edireg bu fırsada gaçırmamış hemen bubasının yanna sokulugomuş. Demiş ke “Benim eyi galpli bubacım. Bilyosung okulla tadili giidi. Havılaa da gözelleşdi. Bu bazaa denşig bişe edsez, bize teliferige götüürveseng nassı oluu acıba? Akideşim Sabtdingil bilen gidmişlee. Ben beg marag edipban ore.” Cin Mısdıvee duyan Suna, Aliksan, Hatce de başlamışlaa bubalaana yalvermee. Ha’tma gadın duruu mu o da “Hagget Aaamad. Az taa bekliyem dediiding, işde be’ledig. Bu sefee gidem gari” demiş. Ayilesinin ni gada istediyine gören Aamad çorçocuuna gıyımamış, “Eyi maydam. Bu bazaa gidem. Emme bazaa gün galıbeşlig olmudan gidmemiz ilazım. Zabbah eekenden gidem gayfaltıya bilen ooda edem” deyireg teleferig etginniyine pilannamış. Cin Mısdıva bazaa gününe iple çe’miş gari. Bazaa zabahı eekenden kakmışlaa. Ha’ma saten pi’nig sepetine geciden fazırlamışımış. Hemen arbee doluşmuşlaa vaamışlaa teliferige. Aaamadın dediyi gibi bazaa zabahı oldugnan hiş galıbelişlig deyilimiş. Biletleene aamışla, teliferige minmeg için asansorna okarı gatı çı’mışlaa. Bordeke asansor denişig geemiş Cin Mısdıva’yı. Niden deesengiz bo asansor “Hindi okarı çıkıpbarız” deye gonuşuyomuş. Neyise, teliferig gatını gelesi, heekes biledine aamış Aamad’dan. Biree biree turnikileeden geşmişle. Gavıniçi irenkli teliferigleen biri gelyomuş öteke gidyomuş. Yeede de sekis dene yovarlag vaamış. Oodeke görevni “Geling baken. Heekes bi dene yovarlagda dingeligosun. Teliferig gelesi biree biree mining” deye bilgilendirmide bulunmuş. Bizimkenne eccig çekinti edmişlee emme teliferige minmesine beceemişle. Suna bilen hoppideg a’legomuş teliferige. İlk evvila beg googmamışla emme, teliferig yüüseldigce Ha’tmayı afaganna basıgomuş. “Ben di yüüseglig gookusu vaa ellem” deye telaşa edmiş. Aamad “Ya’a bişee oomaz. Aşarı bakmevee. Höle garşıyı bag” deyileg takdig veemiş garısını. Ben deyen üş tagga, siz deng beş tagga sonura vaamışla okarı. Ore varası teliferig durceg sanmışlaa emme, duumamış. Mindigleri gibi gıvrag gıvrag atleereg inmişlee. Dışı çıkası gözel bi örüzgaa esigomuş. “Anı beg havidar gari buree” demişlee. Sonurt da seyir işeyine gidip hööle bi Dengizlimizi ba’mışlaa. Garşıda Gökbınaa Barecinen Pamıggale taploo gibi görüküpbaamış. Aliksan bubasınıng garne hediyisi olurag aldıvı agıllı tilihonuna bi selfi çekinmiş hemen. Sonurt da ayileceg selfi çekinmişlee. Beg gadın oomuş gari. Seyir işeyinin garşısında dolmuşlaa varımış. Cin Mısdıva “Bo dolmuşlaa nere gidyo acep?” deye sorceg oomuş. Emme gereg gaamamış. Abası Hatce “Haden öngü dolmuşları minig pi’nig edilceg yeri gidem gari” demiş. Hepbaraba minibisin birini minmişlee, vaamışla yaylıya. Amaning gari çoşla beg eylenmiş yaylıda. Paakda oynamışla, yeşilligde doleşmişlee, pi’nig edilceg masılaada oturug yemişlee işmişle, dırmanceg zipor edceg yeeleri gidmişlee, yaylanıng girişindeeki büfüden donduuma aamışla yimişlee, yannanda getiidigneri topa oynamışlaa, sallangece minmişle, bol bol da hotraf çekinmişlee. Cin Mısdıva bi ara abesinden agıllı tilihonuna ödünş isdemiş. Telihondan gendi feyisbuk hasabını girig beyendiyi hotraflaana hikayasında da, pirofilindi de payleşmiş. İçingden de “ Göö bag Sabatdin ben taa çog hotraf godum” demiş. Aaaşam olası Aamad çorçocuuna toplamış ”Haden bakem gidem gari. Hoşunuzu giddise bi taa gelriz” deyesi çoşlaa hepbaraba “Beg sevdig buba. Bi taa gelem. Sen var ol buba!” deyileg bubalaana bo gözel gün için teşeggür edmesine ihmal edmemişlee. Ha’ma eneeken de beg gookmuş teliferigden emme sonura gocasının veedii takdige uygulamee garaa vemiş. Gözleene de yuması hiş bi piroplem gamamış. Cin Mısdıvagil güzee bi bazaa gün geçiimenin mu’luluvuynan evleene dönmüşlee.

Pirenzez ile Bezelle Denesi

Memliketing biringde bi gıral,bi gıralıça bi di pirenz yaşarımış. Pirenz evlenmi çağını giresi gıralıça ooluna baş göz edme deedini düşügomuş. Pirenze denişig memliketleen pirenzezlerine tanışdırmışlaa emme pirenz beg seşiciymiş gari. “Endekinin buunu böyüg”, “Ötekenin gözü saşı,"Ona da hiş beyemedim aazı yılıg", "Ya'a gatliyen oomaz. Onung saşı gıvrışıg",“Öngü gız sişman”, “Beriki beg zayıf çıbıg gibi” deyileg hep bi mahana bulurumuş. Pirenz seşiciymiş emme anası taa bi tufafımış gari. Pirenz zor bela bi gız beyenceg oosa “Bu gız hakıkı bi pirenzezi benzimeyyo” deep oolanıng içini bi gurt düşürügoomuş. Bazı zamanna evi genş güze pirenzezlere musafir edeelerimiş. Gızlaan hakıkı pirenzez olup oomadıına annımag için gıralıçanın denişig bi zınav etmi şe’li varımış. Gızlaan yatcee yataga bi bezelle denesi goyarımış, onung üzdünü de yiimi dene döşşeyinen yiimi dene guştüyü mündee goduruumuş. Gocuman bi yatag oluumuş gari. Yazzıg gızlaa merdimanna yataga çıkaalarımış üyümeg için. “Eyer yatagda yatıbbatan gız sabahı gada forul forul üyüüse gerşeg pirenzez olumaaz” deyyomuş cavır gıralıça. “Hakıkı bi pirenzez narin oluu, yiimi gat döşşeen, yiimi gat münderin altındeki bezelle denesine bilen hissedee” deepbaamış. İşlee bööle olası gelen giden ni gada gız vaasa gocu yatagda yatmış emme, bezelleye hiş biri hissedimemiş. Pirenz de bi türlü evlenimemiş. Needeyse tofumu gaşcegmiş gari. Bi aaşam beg fena bi örüzgaa çı’mış. Bi yaamır yavıpbaamış ke afad afad. Örüzgaa fırtınıyı dönüşmüş. Deeken gapı tıkıldamış. Gıral kapıya aşmış (hızmatcıla izni çı’mış yalım). Gapıda bi gız. Yazzıg gızceyiz sışan gibi ıslanmış. Saş baş davılmış. Tir tir titreepba. Hemen içeri aamışla gıza. Gıralıça “Sen kimsing a gızım? Nedyon bo fırtınıda?” deye soomuş. Gız da “Sormu gari deze başımı gelenneri. Ben hilen memliketin pirenziziyim. Akideşim Pelinsu’nun düvününe gidipbaadım. Gök gürleep şimşeg çakası atım goorkdu aldı yörüüveedi. Yoluma, hızmatcılaama gaybettim” deye başından geşennnere annadmış. Pirenz tikkatli tikkatli dinnemiş gıza. Allah vaa gız perişan haldaymış emme beg de güzelimiş. Eros hemen iş başını geşmiş, pirenzin galbini okuna fıydırıveemiş. Pirenz anasına bi köşüye çe’miş “Aman anacım ben bu gıza beg sevdim. Bene alıveng buna” deye yalvaamış. Cavır anası hiş yaneşmemiş bunu. “Du bakem oolum. Bi anneyem. Bu gız hiş pirenzezi benzimeyyo. Hakıkı pirenzez deyilsi gelin deye alıman bu gıza. Gusuru ba’ma” deep nokdee gomuş. Yatceg fakıd gelesi gocu yataga gurmuşlaa gine. Yiimi gat döşşeen, yiimi gat münderin altını bezelleye gomasına ihmal ememiş gıralıça tabi ke. Gızceyizi guru bi gat çamaşıı, güzee ipegden bi gecelig veemişlee. Gız gocuman yataga, yatagın yanındeki merdimana beg saşırmış emme yorgunnugdan hemen üyümeg istediinden beg de sorgulumamış göödügleene. Merdimanı çı’mış ya’mış yataga. Yatag beg güzee yumuşecigmiş emme gız gatliyen üyüymemiş. Avıp döneeken zabahı edmiş. Zabah olup gayfaltı masasını oturası, gıralıça soomuş “Nassı eyi üyüybilding mi gızım?” Gızceez gıralıçanın galbine gırmag isdimeyomuş emme yalan sölümeg de hiş pirenzibi deyilimiş ondan mütevellit “Savol deze. Yatag beg güze, beg yımışecigdi lakin yorgunnugdan olceg üyüymedim beg. Sankı uffecig bişee sırtımı ba’dı duudu tövbossun. Anneymedim niden üyüymediime” demiş. Gız bo nafnara deeveresi pirenzin de gıralıçanın da gözleri parleeveemiş. Annamışlaa ke gız hakıkı bi pirenzez. Gıralıça hemen fırsada deyerlendirmiş. “ A gızım biz sene beg sevdig. Böyün hemen bubanga gidem sene bizim oolana isdiyem. Sen bo memliketin pirenzezi ol. Bizi Hak vaki olası gıralıça oluusung” deye te’lif edmiş. Gız pirenzi alıcı gözüüne ba’mış, içingden “Eccig yaşı böyüg emme yakışıglı. Gosgocuman sarayı dı vaa. Niden oomasın?” deep te’life gabıl edmiş. Kısı zamanda düvün deeeneg gurub dünna evini giimişlee, mu’lu mu’lu yaşeeb gitmişlee.

27 Haziran 2019 Perşembe

Kelovlan Zihirli Zofra

Bi zimanlaa, uza' ülkelering biringde fakii bi ana ovul yaşaamış. Öölü fakiileemiş ki, eldi yo' avuşdu yo' (Allah yaadım edsin gari) iki baş gişi kengdilerine bakameyolaamış. Kelovlan da, bu durumu hiç dakmazımış, inadını her şeyi gülüp geşeemiş. (Sorumsuzung öndü gideniymiş ellem.) Günleeden bi gün, Kelovlan’ın anası oğlunu seslenmiş: — “ Beni bak biyo Kelovlan! Unumuz bi'dii. Goş gid ambardan birez buydey al deyirmene götürüve hade bakem benim keleş gafalı oolum, övüt de gelive, aaşama e'mek edik yiyem.” demiş. Kelovlan dooru ambarı gidik buydey çuvalına sırtlanık deyirmening yoluna dutmuş. Deyirmene yakın bi yede bi di ba'mış ki, bi dene ke'likle yavrıları yicek arepbala. — “Bu guşlara da Allah yaraddı de mi ya!” dep elingdeki buydeylere ke'likleri dağıdmış.(Yufgu yüre'li gari) Eve dönesi anası soomuş, hani Kelovlan buydeylee niide? Yo'sa buydeylere saddın mı? — “Ya'a ana, deyirmenci yo'tu, buydeylere deyirmencining ore bırakık gedim.” deye yalan atmış.(Halbusem yosyonat gonuş de mi..?)Niyise gari eetesi güng gini Kelovlan’ın anası buna deyirmeni yollamış. Kelovlan; “Belki guşla hepisine yimemişdir, balii birezini alem de anama deyirmenden bunla çı'tı deyem.” demiş. Buydeyı dö'tüü yeri geemiş emme bi tane bilen buydey denesi görümemiş. Belki aaşam ürüzgeriyle topraan altındı galmıştır deyilek, elindeyki çıbı'la toprağa eşilemeye başlamış. ÖÖlü öölü edeekee bi de ni göüsün? Topran altından bi dev fırlep garşısına dikiligomasın mı?. Ödü sıdmış tabe bizimkeening emme ça'dıımamış. – "Üle" demiş "Ni diyi benim eviming üstüne eşelepduruyon bakem sen kel gafalı işey” demiş. Kelovlan: — “ Abee demiş.Dün bure buydey serpmiştim, acıba arda galan oldu mu deye topra eşeleyoodum. Nirden bilem sening evining bure olduğuna?” deye gonuşmuş. Dev: – “Üle Kelovlan sen saşgın mısın? Heç buydey bure dökülüü mü? Guşla hepsini yir süpürü ya.” demiş. Kelovlan: — “Ben di guşlar yesing deye serptim saaten. Emme anama bunu diyimedim. Anam da buydeylere geti deye duddurupoturu” demiş. Dev: —(Kelovlan’ın iyi biri olduğuna hemen anlamış biliyo mung?). Üzülmü demiş Kelovlan, al şu zofree her acı'dığında “Açıl, zofram, açıl!” de. Zofrada çeşid çeşid yeme'le serilii, ananıla baraba afiyetle yirsiñiz.” demiş. Kelovlan: “Evi gidip anasına duruma anladmış, anası öncü inanmamış "Oluu mu üle ööle şee sen hayal göömüüşüngdüü" demiş emme sonurtdan Kelovlan: “Açıl, zofram, açıl!” deyiveresi, biiden zofranın üzdünde ing güze yeme'ler serilivemiş. Kelovlanla anası doyu doyu yeme' yemişle.(Olcek şee mi gari bo dee mi?) Günleeden bi gün, Kelovlan zofreye evdi bıra'mış, fırsızlaa da buna fırsatı bilirek Kelovlan’ın zofrasına çalmışlaaa!. Kelovlan, gini esgi fakii haline dönüveemiş ve bi zabah deyirmenin yoluna dutmuş. Gini Dev’i uyandırmak a'lını geemiş, elindeyki çıbığa Dev’ing yuvusınıg üstünü sertçe vumeye başlamış. Dev uyanmış; — “Ni va Kelovlan? Bi sorun mu va abem?” demiş. Kelovlan olanı biteni anladmış. Bu difa Dev onu bir eeşek veemiş. Kelovlan eeşeğing başına sağı çeviresi, eeşekden altınlaa dökülmeyi başlamış. Dev abeesine teşekkür edilek ordan ayrılmış.Eeşeğine minmiş, hamamı gidmiş. Eeşeği hamamıng önünü baalamış Hamamcıyı da: “Sakın eeşeğin başına sağı çevirme!” deyirek tembih edmiş (sus otu gari de mi?)emme, adam eeşeğin başına sağı çevirmiş. Bi di ni göösün? Altınlaa dökülmeyi başlamasıng mı?. Altınlara görüveresi a'lı başından gi'miş hamamcınıng. Deyyus duru mu? Hemeng onu beñzeyen bir eeşekle ona denişdiriveemiş. Kelovlan gari gini esgi fakii halini dönmüş. Bene yaadım edeese Dev yaadım ede deyilek, Dev’in evining yoluna dutmuş. Olanlara Dev’e anladmış. Dev bu difa onu bi topuz veemiş. — “Bi ziyafat vee… Öndee üşkaaatçı hamamcıya da çavıı, bütüng köy ahalisine de çavıı…” demiş. Bütüng köylü gelip ziyafata gonmuşl( neciboosa bedafa ya gari!) Yime'lee yindi'ten sonura, gonu'lardan biri kalkıp gideeken, topuz o gişiyi bi dutmuş! Bi köşüde sıkışdıımış. — “Adi fırsız, çabuk zofrayı geri geti! Gafamıng dasına addırma benim. Utanmeyyon mu seng fırsızlı' yapmee ” deyilek başlamış zofrayı çalan adamıng gafasını gafasını vurmeye. Yir ming? Yime ming? Yir ming? Yime ming? Deeken Fırsız gari pes edmiş. Zofrayı çaldığına itiraf edmiş, gidik evden hemeng geri getiimiş. Topuz, bi yon da hamamcının üstünü gi'miş. Ona da bi güze pata'ladıktan keri — “ Utanmaz fırsız! Tez, çaldığıng eeşeği geri geti bakem!” deyilek başlamış fırsızın gafasını gafasını vumeye. Eeşek sudan gelinceyi gada ( buudeki eeşek o eeşek deyil yaanız)döömüş. Eeşek gelesi( İşdi bu o eeşek) kelovlan üstünü minmiş sarayın yoluna dutmuş. Padişah maharetini duyduğu Kelovlan’a gızını veemiş.( Üle asıl maharet devde onu veeseydi ya gızına! Padişah da accık saşgın yalım) Kelovlan, anası, garısı, zihirli zofra ve eeşeğiyle mutlu mesut yaşamışlaa. Onla eemiş muradını, biz çıkalım kerevetini.

Cızmalı Bisi

Hindik memliketin biringde fakır bi deyirmancı varımış. Bo deyirmancının Allah amaned üş dene de oolu varımış. Bi gün bo deyirmancı ölüveemiş. Ölmüden öncü de vasiyat e’miş. Böyüg oolana deyirmana, ortanceye merkebine, güççük oolana da bisibisisine bıragmış. Böyüg oolan beg sevinmiş. “Deyirmanda un övüdüleg nafagama çıkarrın. Saten bildiyim iş” demiş. Ortancı oolan beg sevinmemiş emme beg de gahırlanmamış. “Needem, ben de ormandan odun topların. Merkebime yü’lerin, bazarda satarın, garnıma doyururun demiş. Yazzıg güççüg oolan ise beg tasalanmış. “Neetcen gari ben? Bu bisiye saten desen alan oomaz, eti yinmez, tüyü keyilmez. Gendime doyurumeepban bi di bunu nassı ba’cen?” deye aalarımış. Bisi de annecine otuumuş, boncug boncug bakarımış aaalepbatan genc oolana. Birden dili geemiş. “Anaaa sen neye aalepdurrun abecim. Beyenmeding ellem bene. Bag gücümü gidipbaa haa” demiş. Oolancez saşgınnıgdan aalemeye bıragmış “Ammanıng nolupbaa? Gıyamet gopceg yalım” deye ünnemiş. Bisi devam edmiş. “Hindik bene eyi dinne genc oolan. Sen bene bi çift cızmeenen bi de boş çoval bul ge bakem. Benim mühdeşem bi pilanım vaa. Gööcesing bag yakın zamanda paree para demecesing” demiş. Oolancez bisinin dediyine edmiş. Bisi cızmalara keymiş. Çovalı da aamış yolu düşmüş. Oolan “Nere gidipban, netceng öngü çovala?” deye soomuş. Bisi “Sen heç marag edme. Yakındı geecen ben. Bekleego bene” demiş ve gidmiş. Gidmiden de baaçadan havıç, marıl, ilaana hilen yolmuş. Bisi çayırlıg bi yeri vaamış, zebzelere savı solu davıtmış. Sona da elini çovala alıg bi gayanın ardını sinnenmiş. Az sonura bi dene davşan geemiş. Bi di ba’mış çeşid çeşid zebzilee. Heç “Bunnara kim gomuş?” demiden başlamış kemirmeye. Bisi singlendiği yeeden bi sışramış, davşana yakıleep çovala gatmış. Ondan keri de davşana memliketin gıralına götümüş. Gıral saşmış gari. Garşısında cızma keymiş bi bisi. Elinde çoval vaa, çovalın içinde bi davşan. Bi di bisi gonuşupba. Gıral saşgınnıına atdıgdan keri soomuş “Öngü davşana niden getiiding? Sen kimsing?” Bisi cuvap veemiş “Ben hilen şehrin beyinin ing has adamıyın. Beyim sizi bo davşana gıralımızı eledivee dedi. Gıralımız göze bi arabaşı bişirtsin aşcısını sonurt da afiyetine yising dedi”. Gıralın bo beg hoşunu gidmiş. Ni di oosa bedafa sirke baldan datlı. Aşcıyı bi güze arabaşı bişirdip, afiyetine yimiş. O günden kari cızmalı bisi gırala denişig denişig hediyilee götüümüş.Gıral zaman geşdig sırı hediyilere aadıgca marag ederimiş "Acıba bo bisinin efendisi kim? Bene öngü hediyilere niden yollepba? Bigün tanışmag nasib oluu mu ke?" deye. Aradan bi vakıd geşmiş. Cızmalı bisi genc oolanının yanını vaamış. Oolana “Hada bakam hurdeeke dereyi gidig çimnencez” demiş. Oolan “Ule ben yüzmesine bilmen gidmeycen ben. Hem sen nizmattır yogsun. Nirlerdeyding bakem?” deye soomuş. Bisi “Neyneyong sen? Hada bakam gidyoz” deye oolana dereye götüümüş. Oree varası “Sen girigo, ben ho gumlugda bi böyüg abdesime bozen de gelen” deye yollamış çucuu. Oolan suyu giree girmez de çuccun esvaplana sa’lamış. Ondan keri de çı’mış yolu. Meyersem o gün gıral pirenzez gızıyla baraba paytonu minmişlee, o yoldan geşceg oomuşlaa. Yazıg oolancıg yüzmesine bilmediinden sudu çırpınıg durukan, bisi gıralın paytonuna duudumuş. “Amanıng yetişing gıralım. Efendim ıscagdan bungalıp eccig çimnenceg oodu. Su beg derin ellem bovulceg gencecig oolan” deye bi yalan atmış. Gıralın adamnarı goşmuşla, oolana guutamışlaa. Guutamışla ama esvaplaa yog. Yalançı bisi hemen bi yalan taa söölemiş. “Fırsızlaa efendimin altın yaldızlı esvplaana çalmışlaa. Neetcez hindi?” deye çırpınmee başlamış. Gıralın adamnarı hemen gözee bi ipeg gömneg, bi gadife pantul, bi altın sırmılı çeket, bi di yaldırıglı babıçlaa bulmuşlaa. Oolanı keydirmişlee, paytonu ona da mindirmişlee. Oolan göze göze esvaplara keyesi beg bi yakışıglı oluveemiş gari (maşallah subhanallah). Paytonda oturugduran pirenzez de bu yakışıklı oolana göresi beg beyenmiş, Eros'un oklaandan biri galbini siplenigomuş. Oolan da pirenzeze aşıg oluvemiş. Gıral, pirenzez bi de genc oolan paytonuna gideeken bisi goşuregden uzagleşmiş. Az ileede tarlıda buğdey biçipbatan kövlüleri ıraslamış. Onnara demişke “Ey kövlülee hindik bordan gıralın paytonu geşceg. Eyer sizi bo arazile kiming deese filen efendinin deycesiniz. Dediyime dutaasangız sizi bi mükafat vaa” kövlülee gabıl edmiş. Az sonura da haggeten gıral paytonuna geçeeken soomuş kövlüle de bisinin dediyi gibi cuvap veemiş. Bisi öngüle yolda ni gada kövlü, işci vaasa tembihlemiş, vaatde bulunmuş. Öngü yolun sonungda bi şatoo varımış. Bu şatooda böyücü bi dev yaşeepbaamış. Bisi devin yannı vaamış. Demişke “Ey dev seni beg marifetli bi böyücü deepbaala. Sen isdeeseng gaplan gılığına bili giribilyomuşung dooru mu bo?” Dev gülmüş “Dooru ooma mı bag dı göö” deep gaplaanı dönüşüveemiş. Bisi gookmuş gibi edmiş “Aman deyen dev abe inandım ben sene” demiş. Dev esgi halını dönmüş. Bisi biyotda “Dev abecim sen beg bi gocumansın. Gaplanı dönüşdüng emme fareyi dönüşümezsing ellem. Bo gocu cüsse ufecig bi fareyi nassı dönüşceg?” deevemiş. Dev gini gülmüş.”Bag dı göö” deep bu sefee uffecig bi fındıg faresini dönüşüveemiş. Faree dönesi bisi bi sıçrımıda ona gapmış, bi güze miydeye indirigomuş. Bu sırıdı gıralgil de paytonuna şatooya vaamışlaa. Bisi bunnara gapıda garşılamış. “Aman gıralım efendimin şatoosunu hoşgeldingiz safa getiidingiz. Buyrung, höle geçing. Hızmatcılaa hindi zofree gurceglee deye baş köşüye otuutmuş. Bu sırıda genc oolan ne olupbitdiine, bisinin gıralına nassı bu gıda samimi olubildiine, bisinin efendim deepbatdıı kimsenin kim olduuna, gosgoca gıralın kendi gibi gariban bi oolanı bu gıda iltifad edik durmasına beg annımamış emme gini de “Bu bisinin bi bildiyi vaa heralda. Kimbili ni covurlug düşünüpbaa. Ben ing eyisi hiş yaşenmiyen” deep ses edmemiş. Gıralına pirenzez şatooya beg beyenmiş. Yakışıglı genc oolana çog zengin sannetmişlee. Gıral “Bo oolana gaçırmiyen. Çöpsüz üzüm. Hem de beg variyetli. Gızıma hunu veren” deye düşünmüş. İng kısı zamanda düvün derneg gurmuşlaa. Genc oolan sarayı damat, havıdan da şatoo mal mülk saabı oluuvemiş. Bi ömür mu’lu yaşşep gitmiş. Cızmalı bisi de geri galan ömrüne sarayda tembel tembel üyüyüreg, arıdı sırıdı fare, börtüböceg dutureg geçiimiş.

12 Haziran 2011 Pazar

Önkü Damat Hu Gelinin Neresine Öpcek Gari?

Bayı bi ara vedigden kari yuvee geri dönen dedim akedeşleem benim. Dönüşüme de denişig bi habarla eden dedim. Dün gece höle bi gasdalara beken dediydim ni gören gari, maflugatın biri gelin oluveemiş de gasdacı da sorupba "damat önkü gelinin neresine öpceg gari". Hindi iresimde görübatdıınız bo maflugat bizamanna birezillalı bi garıyımış. Hatda hemşşire olurag çalışıpbaamış (güpgüze meslegin varımış yosyonat çalış deemi). Decesingiz ke e bizmanna garıyımış da muteyon mu geçiimiş di bo haalı geemiş. Yaa akedeşle mutesyon geçiimemiş, gafee yimiş. Bu maflugat ( ben maflugat deyyon gari ona garıyı benzedimediimden) hana bi rekoolaa kitabı vaa ya, gıvınes mi deyoola ne deyyola, işde önküre yazılcen deye hee yakasını piyırsing denen işeeleden dakdırıgomuş. O du ye'memiş suradına irengareng boyadıgomuş. Şahıdın şahbaz oluveemiş gari. Bo maflugatın içingde ( içini necep dakdırdıısa öngü piyırsinglere) 1500, dışındı 6005 dene varımış öngü işeeleden. Bunnan 192 denesi de suradındayımış. Hada o gafee yimiş, onu alıg, gelinnig keydirig düvün eden gocudama ne demeli bilmeyyon ben. Dünnede bi dene garı galmısa iisan buna aamaz. Allah akıl fikii veesin ne deyen hindi.